Informacja o sposobie rozliczania C.O.

INFORMACJA DLA MIESZKAŃCÓW

o sposobie rozliczania centralnego ogrzewania w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej

„HUTNIK” w Zawierciu

Z uwagi na bardzo duże zainteresowanie mieszkańców sposobem rozliczania kosztów dostawy energii cieplnej Spółdzielnia Mieszkaniowa „HUTNIK” w Zawierciu prezentuje poniżej informację w tym zakresie.

Podstawy prawne rozliczania kosztów zakupu energii cieplnej na potrzeby centralnego ogrzewania to:

  1. Ustawa Prawo energetyczne z 10 kwietnia 1997r. (tj. z dnia 31 marca 2021r. Dz.U z 2021r. poz. 716).
  2. Statut Spółdzielni Mieszkaniowej „HUTNIK” w Zawierciu zarejestrowany w Sadzie Rejonowym w Częstochowie w dniu 24.10.2018r.
  3. Uchwała Zebrania Przedstawicieli Członków Nr 2 z dnia 18.05.2002r. upoważniająca Zarząd do wykonania modernizacji instalacji c.o. w całych zasobach mieszkaniowych Spółdzielni Mieszkaniowej „HUTNIK w Zawierciu, w tym montażu podzielników kosztów.
  4. Regulamin rozliczania kosztów dostawy i zużycia ciepła w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej „HUTNIK” w Zawierciu zatwierdzony uchwałą Rady Nadzorczej Nr 5/2013r. w dniu 04.02.2013r. obowiązuje od dnia 01.06.2013r. z późniejszymi zmianami.

Na podstawie w/w uregulowań prawnych, we wszystkich budynkach Spółdzielni Mieszkaniowej „HUTNIK” instalacje centralnego ogrzewania zostały wyposażone w zawory oraz głowice termostatyczne regulujące dopływ czynnika grzewczego do grzejników, a także podzielniki kosztów ogrzewania. Podzielniki nie są urządzeniami pomiarowymi mierzącymi zużycie ciepła w jednostkach fizycznych. Są to przyrządy do rejestrowania ilości oddawanego ciepła przez grzejniki, ustalające wielkość emisji ciepła w lokalach, w jednostkach umownych, które są zliczane w poszczególnych lokalach, a następnie w całym budynku.

Podstawą do rozliczenia kosztów ciepła na poszczególne lokale są koszty poniesione przez Spółdzielnię odpowiednio z sieci ciepłowniczej dostawcy (TAURON Ciepło Sp, z o.o.) lub z własnego źródła ciepła (kotłownia gazowa).

W przypadku dostawy ciepła z sieci ciepłowniczej opłaty, którymi przedsiębiorstwo ciepłownicze obciąża Spółdzielnię za dostarczone ciepło obejmują:

W przypadku dostawy ciepła z własnych źródeł rozliczeniu na końcowych użytkowników podlegają bezpośrednie koszty wyprodukowania ciepła jak zakup gazu i energii elektrycznej do jego produkcji oraz obsługa kotłowni.

Zgodnie z zapisami zawartymi w Statucie Spółdzielni Mieszkaniowej „HUTNIK” Spółdzielnia dzieli całkowity koszt dostawy ciepła do celów centralnego ogrzewania na koszty stałe c.o. oraz koszty zmienne c.o. wg proporcji 70/30%,

W skład kosztów stałych, niezależnych bezpośrednio od użytkowników wchodzi zużycie ciepła w pomieszczeniach wspólnych (klatki schodowe, korytarze, pralnie, suszarnie) oraz nieopomiarowane łazienki, kuchnie i piony c.o. a także składniki opłaty stałej wnoszonej do dostawcy ciepła tj. opłata za zamówioną moc cieplną, opłata przesyłowa, opłata za nośnik ciepła jak również przenikanie energii cieplnej przez nieizolowane ściany między lokalami. Koszty stałe użytkownicy pokrywają solidarnie, dlatego też dzieli się je proporcjonalnie do powierzchni użytkowej lokali wyrażonej w m2, niezależnie od zużycia ciepła. W wyniku tego działania otrzymuje się cenę ogrzewania m2 powierzchni będącą podstawą do wyliczenia kosztu stałego na poszczególne lokale, w poszczególnym sezonie grzewczym.

Koszty zmienne c.o. - jako część kosztów powstających w lokalach, zależna od użytkownika, dzielona wg wskazań podzielników kosztów ogrzewania.

Odczytane wskazania podzielników kosztów z każdego grzejnika wyrażone są w tzw. jednostkach zużycia i po uwzględnieniu współczynników korygujących LAF i oceny grzejnika przeliczane są na jednostki zużycia. Jest to niezbędne z uwagi na fakt, iż lokale w tym samym budynku są różnie usytuowane.

Przemnażając poszczególne wskazania podzielników przez współczynniki korygujące (Rm i oceny grzejnika) otrzymujemy skorygowane jednostki ciepła w danym lokalu stanowiące jednostki do rozliczenia. Koszty zmienne (30% kosztów poniesionych na zakup ciepła) dzieli się na sumę zużycia wskazań wszystkich podzielników kosztów ogrzewania dla całego rozliczanego budynku. W wyniku tego działania otrzymuje się cenę za jednostkę zużycia.

Określenie kosztów ogrzewania przypadających na dany lokal, w danym sezonie grzewczym następuje poprzez:

   - wyliczenie opłaty za koszty stałe c.o. która jest iloczynem ceny za ogrzewanie 1 m2 i ilości metrów kwadratowych powierzchni grzewczej zajmowanego lokalu,

    - wyliczenie kosztów zużycia, które są iloczynem ceny za jednostkę zużycia i sumy skorygowanych przez współczynniki jednostek,

        - zsumowanie opisanych wyżej kosztów otrzymując kwotę łącznie, tzw. koszty użytkownika.

Od sumy kosztów użytkownika odejmowana jest tzw. przedpłata czyli roczna zaliczka płacona do Spółdzielni na poczet centralnego ogrzewania. Jeśli przedpłata będzie większa niż koszty użytkownika wówczas następuje zwrot nadpłaconej kwoty, w odwrotnej sytuacji użytkownik musi dokonać dopłaty.

Załącznikiem do niniejszej informacji jest schemat rozliczenia kosztów zużycia ciepła.

Mamy nadzieję, iż przedstawiona informacja szczegółowo wyjaśnia stosowany w Spółdzielni Mieszkaniowej „HUTNIK” w Zawierciu sposób rozliczania opłat za centralne ogrzewanie.

 

 

Informacja o sposobie rozliczania C.O.Informacja o sposobie rozliczania C.O. Wstecz
Top