Informacja dot. terenów przy ul. Paderewskiego

             W związku z pojawiającymi się w ostatnim czasie informacjami  na łamach prasy lokalnej oraz na portalach  internetowych,  dotyczących  planów inwestycyjnych Spółdzielni Mieszkaniowej „HUTNIK” co do terenów pobliskich przy budynkach mieszkalnych, wielorodzinnych (przy ul. Paderewskiego 51, 51A oraz Paderewskiego 53A w Zawierciu), a także korespondencji jaka napłynęła do Spółdzielni w tym temacie z kolejnych wydziałów Urzędu Miejskiego w Zawierciu informujemy, że:

          Wniosek Spółdzielni złożony w pierwszej kolejności, w roku 2011 do studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Zawiercie, a następnie w roku 2015 do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Zawiercie, w odniesieniu do nieruchomości nr 17/10  (teren rekreacyjny – działki ogrodowe) i 17/11  (teren zadrzewiony) przy ul. Paderewskiego był podyktowany koniecznością realizacji obowiązków jakie nakładają Zarządowi zapisy statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „HUTNIK”, a w szczególności zabezpieczenie majątku Spółdzielni w szeroko pojętym zakresie. Poprzednie przeznaczenie przedmiotowego terenu w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego miasta Zawiercie jako „zieleń parkowa” w sposób oczywisty zaniżało wartość w/w działek.  W związku z powyższym Zarząd poczytuje dokonaną zmianę przeznaczenia jako bardzo pozytywną.

            Jednocześnie Zarząd, doceniając walory naturalne tego obszaru pragnie zapewnić zaniepokojonych mieszkańców, że nie planuje likwidacji działek ogrodowych oraz otaczających terenów zielonych.
 

Wstecz
Top