Statut Spółdzielni Mieszkaniowej "HUTNIK" w Zawierciu

STATUT Spółdzielni Mieszkaniowej "HUTNIK" w Zawierciu zawierający zmiany zatwierdzone na Walnym Zgromadzeniu odbywanym w częciach w dniu 04.10.2018r.

Czytaj więcej

Regulamin ustalania wysokości opłat od czynności prawnych i faktycznych oraz w związku z wydawaniem dokumentów

Ustalania wysokości opłat od czynności prawnych i faktycznych oraz w związku z wydawaniem dokumentów dla potrzeb członków i innych osób w Spółdzielni Mieszkaniowej „Hutnik” w Zawierciu .

Niniejszy regulamin zostaje wydany na podstawie:

- art.18 ustawy z dnia 16 września 1982r Prawo spółdzielcze,
- art.. 81 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r o spółdzielniach mieszkaniowych,
- §48 ust.1 pkt.27 i §1501 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „Hutnik” w Zawierciu zatwierdzonym przez ZPCz w dniu 14.12.2009r zarejestrowanym w Sądzie Rejonowym w Częstochowie.

§1

Członek Spółdzielni ma prawo otrzymania odpisu statutu i regulaminów, zaznajamiania się z uchwałami organów Spółdzielni, protokołami obrad organów Spółdzielni, protokołami lustracji, rocznymi sprawozdaniami finansowymi i z działalności Spółdzielni, a także z umowami zawieranymi przez Spółdzielnię z osobami trzecimi.

Członek Spółdzielni ma prawo otrzymania kopii uchwał organów spółdzielni i protokołów obrad organów spółdzielni, protokołów lustracji, rocznych sprawozdań finansowych i z działalności Spółdzielni.

Kopie uchwał dotyczące spraw indywidualnych członków Spółdzielni i pracowników nie są udostępniane.

Koszty sporządzania kopii dokumentów, o których mowa w ust. 2, z wyjątkiem statutu i regulaminów uchwalonych na podstawie statutu, pokrywa członek Spółdzielni wnioskujący o ich otrzymanie.

Spółdzielnia pobiera opłaty od czynności prawnych i faktycznych oraz opłaty od sporządzenia i wydania kopii dokumentów.

Opłaty określa Zarząd Spółdzielni (załącznik nr 1 do Regulaminu).

§2

Udostępnianie dokumentów do wglądu lub w formie kserokopii, o których mowa w §1 odbywa się na pisemny wniosek członka Spółdzielni (załącznik nr 2 do Regulaminu). Wniosek powinien zawierać dokładną nazwę dokumentu i jego zakres tematyczny oraz zostać sprecyzowany w stopniu umożliwiającym identyfikację żądanego dokumentu. Spółdzielnia dokonuje czynności prawnych i faktycznych oraz udostępnia dokumenty, o których mowa w załączniku nr 1 do niniejszego Regulaminu, zgodnie z rzeczywistym stanem danej sprawy, wynikającej z dokumentacji źródłowej w terminie 7 dni od złożenia wniosku.

Zaznajamianie się dokumentami o których mowa w §1 odbywa się w siedzibie Spółdzielni w obecności pracownika Spółdzielni.

Członek stwierdza podpisem realizację wniosku, tzn. że w określonym dniu zapoznał się z dokumentami wymienionymi we wniosku lub otrzymał kopię dokumentów (załącznik nr 3 do Regulaminu).

Zabrania się skanowania, fotografowania, kopiowania w jakikolwiek sposób dokumentów udostępnionych do wglądu.

§3

Zarząd Spółdzielni może odmówić członkowi wglądu do umów zawartych z osobami trzecimi, jeżeli naruszałoby to prawa tych osób lub jeżeli istnieje uzasadniona obawa, że członek wykorzysta pozyskane informacje w celach sprzecznych z interesem Spółdzielni i przez to wyrządzi szkodę Spółdzielni. Odmowa powinna być wyrażona na piśmie. Zarząd Spółdzielni może odmówić wydania kopii faktur i umów zawartych przez Spółdzielnię z osobami trzecimi, jeżeli w ocenie Zarządu mogłoby to naruszyć prawa tych osób lub zagrażać interesowi Spółdzielni. Odmowa powinna być wyrażona na piśmie.

Odmowa udostępnienia dokumentów następuje przede wszystkim z powodu ochrony tajemnicy handlowej oraz ochrony danych osobowych, do której przestrzegania Spółdzielnia jest zobowiązana na podstawie przepisów prawa i zawartych umów.

§4

Członek Spółdzielni, który otrzymał kopie dokumentów, o których mowa w §1 nie może udostępniać tych dokumentów osobom trzecim, powielać ich ani rozpowszechniać w inny sposób

Członek Spółdzielni ma obowiązek zachować w tajemnicy dane, o których dowiedział się podczas przeglądania dokumentów lub z otrzymanych kopii dokumentów. Członek Spółdzielni może wykorzystać dane uzyskane z udostępnionych dokumentów tylko w celach związanych ze Spółdzielnią i w jej interesie. Wykorzystanie udostępnionych dokumentów w sposób sprzeczny z Regulaminem oraz innymi przepisami prawa lub w sposób zagrażający interesowi Spółdzielni, osób trzecich lub innych członków Spółdzielni może stać się podstawą wykluczenia z grona członków Spółdzielni w oparciu o §13 ust.2 pkt.1 statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „Hutnik”.

§5

1. Opłaty dotyczące zaświadczeń i kopii dokumentów określone w załączniku nr 1 do niniejszego Regulaminu są wpłacane w kasie Spółdzielni lub na konto bankowe Spółdzielni przed wydaniem dokumentu
2. Opłatami dotyczącymi wezwań do zapłaty oraz korespondencji poleconej obciążony zostanie adresat, do którego kierowana jest korespondencja.

Potwierdzeniem uiszczenia opłaty, określonej w niniejszym Regulaminie jest dowód wpłaty, którego kserokopię składa się do akt danej sprawy, załatwionej przez Spółdzielnię. Wpływy z opłat wymienionych w niniejszym Regulaminie, przeznaczone są na pokrycie kosztów dokonywania czynności prawnych i faktycznych oraz kosztów wydawania kopii dokumentów.

§6

Spółdzielnia prowadzi rejestr udostępnianych dokumentów oraz wydawanych kserokopii dokumentów. Członek Spółdzielni, któremu zostały udostępnione do wglądu dokumenty lub otrzymał kopię dokumentów o których mowa w §1 niniejszego Regulaminu składa oświadczenie, że zapoznał się z treścią Regulaminu oraz, że będzie przestrzegał zasad z niego wynikających i przepisów o ochronie danych osobowych.

Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 4 do Regulaminu.

§7

Niniejszy Regulamin został uchwalony przez Radę Nadzorczą Spółdzielni w dniu 16.08.2016r Uchwałą nr 36/2016 i obowiązuje od dnia jego uchwalenia.

Załącznik nr.1

Załącznik nr.2

Załącznik nr.3

Załącznik nr.4

Regulamin określający obowiązki napraw i konserwacji

Regulamin określający obowiązki napraw i konserwacji części wspólnych nieruchomości, wewnątrz lokali oraz rozliczenia z tytułu dodatkowego wyposażenia lokali.

§1

1. Podstawowy zakres obowiązków Spółdzielni w dziedzinie napraw w budynku obejmuje naprawy i wymiany wewnętrznych instalcji wodociągowej, gazowej i ciepłej wody (bez urządzeń odbiorczych), a także naprawy i wymiany wewnętrznej instalacji kanalizacyjnej, centralnego ogrzewania wraz z grzejnikami, instalacji elektrycznej oraz anteny zbiorczej i utrzymanie w sprawności przewodów spalinowych, dymowych, wentylacyjnych.

2. Walne Zgromadzenie może rozszerzyć obowiązki Spółdzielni, odnośnie napraw i wymian wewnątrz budynków poza zakres określony w ust. 1, uchwalając na ten cel dodatkowe odpisy na fundusz remontowy.

§2

Podstawowy zakres obowiązków wewnątrz budynków obejmuje naprawy i wymiany:

a) pionów wewnętrznych instalacji wodociągowej i ciepłej wody użytkowej do głównego zaworu odcinającego w mieszkaniu bez zaworu,
b) instalacji gazowej - bez urządzeń odbiorczych,
c) wewnętrznej instalacji kanalizacyjnej w budynku (piony oraz poziomy w piwnicach) wraz z trójnikiem rozgałęzionym do lokalu oraz usuwania niedrożności pionów,
d) instalacji centralnego ogrzewania bez zaworów termostatycznych i podzielników kosztów,
e) wewnętrznej instalacji elektrycznej w budynku do tablicy bezpiecznikowej w mieszkaniu,
f) anteny zbiorczej TV i TV SAT bez odbiorników,
g) utrzymanie w sprawności przewodów dymowych, spalinowych, wentylacyjnych.

§3

1. Naprawy wewnątrz lokali nie zaliczone do obowiązków Spółdzielni obciążają członków zajmujących te lokale, osoby nie będące członkami, którym przysługują spółdzielcze własnościowe prawa do lokali, właściciele mieszkań, najemców lokali oraz osoby zajmujące lokale bez tytułu prawnego, w szczególności:

a) naprawa i wymiana podłóg, posadzek, wykładzin podłogowych oraz okładzin ceramicznych,
b) naprawa i wymiana stolarki drzwiowej i okennej wraz z montażem urządzeń nawiewnych, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z dnia 15 czerwca 2002r.) § 155 ust. 3 i 4,
c) naprawa i wymiana urządzeń techniczno-sanitarnych,
d) naprawa i wymiana przewodów odpływowych urządzeń sanitarnych do pionów zbiorczych, w tym niezwłoczne usuwanie ich niedrożności,
e) napraw i wymiana wewnętrznej instalacji wodociągowej od głównego zaworu odcinającego (wraz z zaworem) w mieszkaniu do urządzeń odbiorczych wraz z tymi urządzeniami, f) wymiana wodomierzy mieszkaniowych,
g) malowanie lub tapetowanie ścian i sufitów oraz naprawa uszkodzonych tynków ścian i sufitów,
h) wewnętrznych instalacji elektrycznych od tablicy bezpiecznikowej (łącznie z jej odbudową) wraz z osprzętem (gniazda wtykowe, przełączniki)
i) malowanie drzwi i okien, wbudowanych mebli, urządzeń kuchennych, sanitarnych i grzewczychw celu ich zapiezpieczenia przed korozją,
j) uzupełnianie oszkleń drzwi o kien w lokalu,
k) odnawianie ścian i sufitów wewnętrznych loggii balkonowej za wyjątkiem elewacji,
l) utrzymanie w należytym stanie technicznym drzwi w przydzielonym pomieszczeniu piwnicznym (w tym naprawa, wymiana) i zabezpieczenie przed dostępem osób trzecich.

2. Naprawa wszelkich uszkodzeń wewnątrz lokalu powstałych z winy osób zajmujących lokal obiąża te osoby.

3. Naprawy wewnątrz lokalu zaliczone do obowiązków lokatora oraz odnowienie lokalu mogą być wykonane przez Spółdzielnię tylko za odpłątnością zainteresowanego lokatora poza opłatami uiszczonymi za używanie lokalu.

4. Lokator jest zobowiązanydo uzyskania zgody Spółdzielni na wprowadzanie istotnych zmian w lokalu, w stosunku do pierwotnych rozwiązań projektowych, dokonywanych w czasie użytkowania lokalu a także, na wszelkie przeróbki w mieszkaniach, w szczególności: instalacji gazowej, elektrycznej, wodno-kanalizacyjnej, wentylacyjnej i spalinowej, stawianie lub rozbieranie ścianek działowych, przebudowy i zabudowy balkonów i loggii.

§4

1. Przez dodatkowe wyposażenie lokali rozumie się nie zaliczane do kosztów inwestycji nakłady poczynione ze środków lokatorów lub innych użytkowników na wyposażenie i wykończenie lokali, mające charakter trwały i podnoszące wartość użytkową lokali, a w szczególności:

a) wykonanie mebli wbudowanych lub dostawianych (szafki kuchenne, szafy bieliźniano - ubraniowe),
b) wykonanie okładzin ceramicznych (glazura, terakota itp.), drewnianych i panelowych,
c) położenie podłóg drewnianych, paneli podłogowych,

2. Dodatkowe wyposażenie i wykończenie lokali, jeśli nie jest wykonane za pośrednictwem Spółdzielni wymaga zgody Spółdzielni wyówczas, gdy połączone jest ze zmianami w układzie funkcjonalno - użytkowym lokalu, zmianami konstrukcyjnymi lub pionów instalacyjnych.

3. Nakłady, o których mowa w ust. 1 nie są zapisywane na wykłady mieszkaniowe i budowlane członków.

4. W przypadku przekształcenia tytułu prawnego do lokalu, płatności wymagane od użytkownika lokalu z tytułu tego przekształcenia nie mogą obejmować wartości dodatkowego wyposażenia i wykończenia sfinansowanego przez użytkownika lokalu.

§5

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 sierpnia 1999r. w sprawie warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych (Dz.U. z dnia 9 września 1999r. Nr 74, poz. 836) użytkownik lokalu zobowiązany jest zapewniać pełną sprawność techniczną i użytkową instalacji wewnętrznych lokalu, jego wyposażenie technicznego oraz bezpieczeństwo ich użytkowania.

Regulamin zatwierdzony na posiedzeniu Rady Nadzorczej w dniu 03.03.2011r.

Uchwała Nr 17/2011.

Regulamin Porządku Domowego Spółdzielni Mieszkaniowej „HUTNIK”

§1

Regulamin porządku domowego Spółdzielni Mieszkaniowej „HUTNIK”, reguluje:

1. Prawa i obowiązki użytkowników lokali mieszkalnych i użytkowych w zasobach w zakresie ochrony i utrzymania bezpieczeństwa, higieny i estetyki budynków, ich otoczenia, infrastruktury;

2. Warunki zgodnego współżycia mieszkańców;

3. Zasady utrzymania spokoju, porządku i czystości;

4. Uprawnienia Spółdzielni jako zarządcy nieruchomości w zakresie egzekwowania zapisów regulaminu.

§2

1. Budynki, ich otoczenie oraz wszelkie urządzenia na terenie osiedli są własnością członków Spółdzielni.

2. Użytkownicy lokali posiadający tytuł prawny oraz ci, którzy ten tytuł utracili odpowiadają za zachowanie własne, a także za zachowanie innych osób wspólnie z nimi użytkujących lokal stale lub czasowo, a nawet chwilowo w nim przebywających.

3. Wszyscy użytkownicy powinni dbać o czystość na klatkach schodowych, korytarzach, piwnicach, suszarniach i innych pomieszczeniach wspólnego użytkowania oraz na zewnątrz budynku.

Przepisy w zakresie utrzymania w należytym stanie technicznym mieszkań i budynków

§3

1. Lokal mieszkalny może być użytkowany tylko na cele mieszkalne zgodnie z jego przeznaczeniem, warunkami technicznymi użytkowania, ochrony przeciwpożarowej, wymogami ochrony środowiska.

2. Dopuszcza się za zgodą Zarządu Spółdzielni możliwość wykonywania zawodu w lokalu mieszkalnym przez jego użytkownika, o ile nie zagraża to bezpieczeństwu innych mieszkańców i nie zakłóca spokoju.

3. Wszelkie zmiany funkcji lokalu wymagają zgody Spółdzielni oraz zgody organu samorządu terytorialnego w tym do spraw nadzoru budowlanego.

4. Użytkownik mieszkania jest zobowiązany należycie dbać o zajmowane mieszkanie i inne przydzielone mu pomieszczenia oraz dokonywać napraw urządzeń technicznych i wyposażenia mieszkania zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

5. W razie niedokonania niezbędnych napraw przez użytkownika, Spółdzielnia - po bezskutecznym wezwaniu - ma prawo przeprowadzić te naprawy na koszt osoby posiadającej tytuł prawny do zajmowanego mieszkania.

6. Wszelkie przeróbki mogą być dokonywane jedynie za pisemną zgodą Spółdzielni.

7. Zabrania się wszelkich przeróbek i napraw instalacji ogólnej budynku. Przy stwierdzeniu usterek, nieprawidłowości lub w wypadku zagrożenia należy zgłosić do Spółdzielni i innych właściwych instytucji.

§4

1. Do podstawowych obowiązków użytkowników lokali w szczególności należy:

a) utrzymanie szczelności stolarki okiennej na poziomie umożliwiającym zapewnienie skutecznej wymiany powietrza w pomieszczeniach zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie normami (za stały dopływ świeżego powietrza odpowiada użytkownik lokalu),
b) utrzymanie odpowiedniej temperatury i wilgotności (zgodnie z prawem budowlanym) oraz przewietrzanie lokalu,
c) niezwłoczne informowanie Spółdzielni o uszkodzeniach urządzeń służących do rozliczania mediów:

a. podzielników kosztów centralnego ogrzewania,
b. liczników ciepła,
c. wodomierzy,

d) na żądanie Spółdzielni użytkownik lokalu zobowiązany jest udostępnić lokal w celu:

a. kontroli sprawności zainstalowanych urządzeń pomiarowych i podzielników, odczytu oraz wymiany w/w urządzeń,
b. wykonania czynności obciążających Spółdzielnię tj. przeglądów instalacji gazowej, elektrycznej, przewodów kominowych,
c. ustalenia przyczyny wystąpienia awarii i jej usunięcia,

e) przestrzeganie zakazu zastawiania dróg pożarowo-technicznych,
f) przestrzeganie zakazu wprowadzania do kanalizacji przedmiotów mogących zahamować odpływ. W przypadku zatkania instalacji kanalizacyjnej z powodu niewłaściwego jej użytkowania kosztami udrożnienia, Spółdzielnia może obciążyć osobę, która przyczyniła się do awarii,
g) przestrzeganie zakazu wprowadzania do zsypów przedmiotów mogących zahamować ich drożność,
h) naprawy szkód w budynku i otoczeniu powstałych z win użytkowników lokali lub osób z nimi zamieszkujących i go odwiedzających,
i) zabezpieczenie zajmowanych pomieszczeń przed utratą ciepła poprzez uszczelnienie i zabezpieczenie przed deszczem, śniegiem i wiatrem,
j) przestrzeganie zasad czystości i porządku w pomieszczeniach przeznaczonych do wspólnego użytku oraz w otoczeniu budynku,
k) wszelkie odpady i nieczystości należy gromadzić w wyznaczonym do tego miejscu i pojemnikach do tego przeznaczonych,
l) racjonalne używanie światła na klatkach schodowych, piwnicach i innych pomieszczeniach wspólnego użytku,
ł) zgłaszanie spostrzeżeń w zakresie dewastacji budynku, uszkodzeń, awarii instalacji i urządzeń znajdujących się w części nieruchomości wspólnej.
m) zabezpieczenie balkonów przed zaleganiem śniegu i lodu,
n) utrzymanie zajmowanego lokalu w należytym stanie higieniczno-sanitarnym.

2. Zabrania się:

a) umieszczania i składowania na klatkach schodowych, korytarzach piwnicznych, suszarniach i innych pomieszczeniach ogólnego użytku wszelkich odpadów, sprzętów i innych przedmiotów niezgodnych z przeznaczeniem tych pomieszczeń. Spółdzielnia ma prawo uprzątnąć te przedmioty na koszt właściciela,
b) składowania i przechowywania materiałów łatwopalnych, żrących, cuchnących,
c) przechowywania w piwnicach pojazdów i urządzeń z silnikami spalinowymi,
d) przechowywania na balkonach i loggiach przedmiotów łatwopalnych i oszpecających wygląd budynku,
e) montowania urządzeń, anten, tablic, reklam na częściach wspólnych budynku bez zgody Spółdzielni,
f) zasłaniania kratek wentylacyjnych oraz stosowania okapów z wentylatorem mechanicznym,
g) stosowania gazu propan-butan w budynkach do których doprowadzony jest gaz ziemny. Dotyczy również budynków, w których znajduje się instalacja zasilająca kotłownię gazową,
h) użytkowania lokalu, budynku i jego otoczenia w sposób pogarszający warunki zamieszkania lub/i bezpieczeństwa współmieszkańcom,
i) spożywania alkoholu, palenia wyrobów tytoniowych oraz innych używek na klatkach schodowych, w windach, w piwnicach, korytarzach piwnicznych, innych pomieszczeniach ogólnego użytku oraz na placach zabaw,
j) wykonywania wszelkich prac zakłócających spokój współmieszkańcom w godz. 19:00-8:00 tj. kucie w ścianach, wiercenie itp. Każdy użytkownik lokalu wykonujący remont zobowiązany jest do bieżącego sprzątania gruzu i zanieczyszczeń z klatki schodowej,
k) wykonywania jakichkolwiek prac w piwnicach i innych pomieszczeniach przeznaczonych do wspólnego użytku mogących zakłócić spokój innym mieszkańcom w godzinach od 22:00 do 6:00,
l) korzystania z gniazd poboru prądu elektrycznego w piwnicach i innych pomieszczeniach wspólnego użytku do czynności mających charakter usługowy,
m) korzystania z gniazd poboru prądu elektrycznego w piwnicach i innych pomieszczeniach wspólnego użytku do zasilania urządzeń gospodarstwa domowego w szczególności piekarników elektrycznych oraz sprzętu AGD pod rygorem dochodzenia przez Spółdzielnię należności z tytułu nielegalnego poboru energii elektrycznej z części wspólnej w kwocie 100,00zł netto za jednorazowy incydent,
n) wyrzucania przez okno, balkon, loggie przedmiotów, śmieci, niedopałków papierosowych i innych nieczystości,
o) podlewania kwiatów i innych roślin na balkonach w sposób, gdzie nadmiar wody ścieka po elewacji budynku, brudzi okna i balkony lokali położonych na niższych kondygnacjach,
p) trzepania dywanów w miejscach do tego nie przeznaczonych,
q) grillowania na balkonach i loggiach,
r) parkowania samochodów, motocykli, motorowerów, quadów w miejscach do tego nie przeznaczonych powodując niszczenie zieleni i chodników oraz w miejscach utrudniających komunikację,
s) parkowania na miejscach postojowych przyczep campingowych oraz niesprawnych samochodów - wraków itp. Użytkownicy miejsc parkingowych zobowiązani są do przestrzegania czystości na zajmowanym miejscu,
t) prowadzenia hodowli wszelkich zwierząt i ptactwa w mieszkaniach, piwnicach i innych częściach wspólnych w budynku i na terenie osiedla.
u) dokarmiania psów, kotów przez co zwierzęta mogą powodować zanieczyszczenia klatek schodowych, wind, korytarzy, piwnic, piaskownic, trawników, chodników, elewacji budynków i innych miejsc publicznych,
w) dokarmiania ptaków poprzez wysypywanie karmy lub umieszczanie resztek żywności na parapetach okiennych i balkonach, co powoduje brudzenie elewacji oraz okien lokali niżej położonych. Użytkownik lokalu dokarmiający w w/w sposób ptaki, ponosi pełną odpowiedzialność za szkody przez nie wyrządzone,
y) dokarmiania ptaków, zanieczyszczania lub zaśmiecania terenów zasobów Spółdzielni w szczególności poprzez wysypywanie karmy i umieszczanie resztek żywności przy budynkach mieszkalnych, na trawnikach, chodnikach, skwerach, placach zabaw, terenach przy altanach śmieciowych oraz innych miejscach użytku publicznego. Czynność ta zostanie potraktowana jako zanieczyszczanie lub zaśmiecanie miejsc publicznych na podstawie art. 145 kodeksu wykroczeń, albo nie stosowanie się do wskazań i nakazów w celu zabezpieczenia należytego stanu sanitarnego i zwalczania chorób zakaźnych na podstawie art. 117 kodeksu wykroczeń.
z) zakłócania innym mieszkańcom spokoju, w tym w szczególności spoczynku nocnego w godzinach od 22:00 do 6:00 jakimkolwiek hałasem, w szczególności głośnym odtwarzaniem muzyki lub innych dźwięków, krzykiem, alarmem lub innym wybrykiem,
ż) wychodzenia na dach budynku.

§5

1. Trzymanie w mieszkaniu psów, kotów i innych zwierząt jest dopuszczalne, o ile nie zagraża zdrowiu oraz gdy nie zakłóca spokoju, a właściciele są w stanie zagwarantować im odpowiednią opiekę i przestrzegać przepisów sanitarno-porządkowych

2. Posiadacze zwierząt domowych zobowiązani są do:
a) poddawania zwierząt obowiązkowym szczepieniom ochronnym,
b) przestrzegania przepisów dotyczących zasad postępowania w razie wystąpienia choroby zakaźnej. O każdym przypadku wystąpienia choroby zakaźnej lub o jej podejrzeniu należy niezwłocznie powiadomić właściwą Stację Sanitarno-Epidemiologiczną i Spółdzielnię,
c) wyprowadzania psów poza obręb lokalu wyłącznie w kagańcu i/lub na smyczy. Zabrania się wypuszczania zwierząt bez dozoru poza obręb własnego mieszkania,
d) niedopuszczania do zanieczyszczania przez zwierzęta klatek schodowych, wind, korytarzy, piwnic oraz piaskownic, trawników, chodników i innych miejsc publicznych, a w przypadku powstałego zanieczyszczenia - do jego natychmiastowego usunięcia i pokrycia kosztów dezynfekcji i ewentualnej wymiany piasku w piaskownicy,
e) naprawiania wszelkich szkód wyrządzonych przez zwierzęta,
f) niedopuszczania do zakłócania spokoju, porządku publicznego i wypoczynku nocnego wywołanego przez np. uporczywe wycie lub szczekanie psów,
g) nieprzetrzymywania (zamykania bez opieki) na balkonach psów, kotów i innych zwierząt.

Przepisy w zakresie współżycia mieszkańców

1. Warunkiem zgodnego współżycia wszystkich mieszkańców osiedla jest wzajemna życzliwość i poszanowanie spokoju.

2. Cisza nocna obowiązuje od 22:00 do 6:00.

3. Użytkownicy lokali i ich goście obowiązani są do zachowania na terenie osiedla, budynku, lokalu w sposób nie zakłócający spokoju innym mieszkańcom.

4. Opiekunowie są obowiązani zwracać uwagę na kulturalne zachowanie się dzieci. Za szkody wyrządzone przez dzieci wszelką odpowiedzialność stosownie do odrębnych przepisów prawa ponoszą ich prawni opiekunowie.

Postanowienia końcowe

1. Osoby nie przestrzegające postanowień niniejszego Regulaminu, podlegają sankcjom przewidzianym w tym Regulaminie, Statucie Spółdzielni i innych przepisach prawa. Do osób tych Zarządca może stosować upomnienia.

2. W przypadku łamania powszechnie obowiązujących zasad współżycia społecznego Zarząd Spółdzielni skieruje wniosek do właściwego organu o ukaranie.

3. W przypadku uporczywego wykraczania osoby korzystającej z lokalu przeciwko obowiązującemu porządkowi domowemu albo niewłaściwego zachowania tej osoby, czyniącego korzystanie z innych lokali lub nieruchomości wspólnej uciążliwym, Spółdzielnia może w trybie procesu żądać:

a) orzeczenia przez sąd o wygaśnięciu spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego,
b) sprzedaży spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu albo sprzedaży lokalu stanowiącego przedmiot odrębnej własności w drodze licytacji na podstawie przepisów Kodeksu postępowania cywilnego o egzekucji z nieruchomości.
Z żądaniem, o którym mowa w zdaniu poprzednim, występuje Zarząd Spółdzielni na wniosek Rady Nadzorczej.

Tekst jednolity Regulaminu Porządku Domowego Spółdzielni Mieszkaniowej „HUTNIK” zatwierdzony Uchwałą Rady Nadzorczej nr 64/2019 z dnia 03.06.2019r

Regulamin rozliczania kosztów dostawy i zużycia ciepła oraz pobierania opłat za centralne ogrzewanie w Spółdzielni Mieszkaniowej "HUTNIK"

§1

Podstawy prawne niniejszego Regulaminu stanowią:

1. ustawa z dnia 10 kwietnia 1997r. – Prawo energetyczne (tekst jednolity z 2021 poz. 716 wraz z późn. zm.) wraz z rozporządzeniami wykonawczymi,
2. ustawa z dnia 16 września 1982r. – Prawo spółdzielcze (tj. Dz.U. z 2021 poz. 648 z poźn. zm.),br> 3. ustawa z dnia 15 grudnia 2000r. o spółdzielniach mieszkaniowych (tj. Dz. U. z 2021 poz. 1208 z późn. zm.),
4. rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych jakimi powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 1065 z późn. zm.),
5. rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16.08.1999r. w sprawie warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych (Dz.U. nr 74 poz. 836 z późn. zm.),
6. ustawa z dnia 21 czerwca 2001r. o ochronie praw lokatorów w mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (t.j. Dz.U. z 2022 r., poz. 172 z późn. zm),
7. rozporządzenie Ministra Klimatu z dnia 7 kwietnia 2020 r. w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń z tytułu zaopatrzenia w ciepło z dnia (Dz.U. z 2020 r. poz. 718 z późn. zm.)
8. rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 7 grudnia 2021 r. w sprawie warunków ustalania technicznej możliwości i opłacalności zastosowania ciepłomierzy, podzielników kosztów ogrzewania oraz wodomierzy do pomiaru ciepłej wody użytkowej, warunków wyboru metody rozliczania kosztów zakupu ciepła oraz zakresu informacji zawartych w indywidualnych rozliczeniach (Dz.U. z 2021 r. poz. 2273),
9. Statut Spółdzielni Mieszkaniowej „Hutnik” w Zawierciu.

Postanowienia ogólne

§2

Postanowienia niniejszego regulaminu mają zastosowanie do wszystkich lokali mieszkalnych i użytkowych w budynkach zarządzanych przez Spółdzielnię Mieszkaniową „Hutnik” z siedzibą w Zawierciu, zwaną dalej Spółdzielnią, które są wyposażone w instalację centralnego ogrzewania.

§3

Użyte w regulaminie określenia oznaczają:

1. dostawca – przedsiębiorstwo energetyczne dostarczające ciepło na podstawie umowy zawartej ze Spółdzielnią;
2. użytkownik lokalu – osoba, której przysługuje tytuł prawny do lokalu lub która korzysta z lokalu bez tytułu prawnego;
3. podzielniki – elektroniczne podzielniki kosztów ogrzewania posiadające funkcję zdalnego odczytu (wyposażone w moduł radiowy);
4. okres rozliczeniowy – okres za który Spółdzielnia dokonuje rozliczenia kosztów zakupu ciepła na potrzeby centralnego ogrzewania oraz ciepłej wody, trwający:;
a) od 1 czerwca 2024 r. do 31 sierpnia 2025r,
b) począwszy od 1 września 2025 r. – od 1 września do 31 sierpnia następnego roku kalendarzowego;
5. węzeł cieplny - połączone ze sobą urządzenia lub instalacje służące do zmiany rodzaju lub parametrów nośnika ciepła dostarczanego z przyłącza oraz regulacji ilości ciepła dostarczanego do instalacji odbiorczych;
6. grupowy węzeł cieplny - węzeł cieplny obsługujący więcej niż jeden budynek;
7. sezon grzewczy – okres ciągłego dostarczania ciepła w celu ogrzewania budynku od rozpoczęcia dostaw ciepła na cele centralnego ogrzewania do czasu zakończenia dostaw w kolejnym roku kalendarzowym;
8. lokal – lokal mieszkalny i użytkowy;
9. koszty zakupu ciepła - ponoszone przez Spółdzielnię na rzecz dostawcy opłaty za ciepło dostarczane na potrzeby centralnego ogrzewania, obejmujące:
9.1. koszty stałe zakupu ciepła wynikające z pobieranych przez dostawcę opłat stałych, niezależne od zużycia ciepła;
9.2. koszty zmienne zakupu ciepła wynikające ze zużycia ciepła:.
9.2.1. w części dotyczącej zużycia ciepła w lokalach ustalonego na podstawie wskazań podzielników (tzw. koszty zmienne indywidualne, stanowiące 30% ogólnej kwoty kosztów zmiennych zakupu ciepła);
9.2.2. w pozostałej części, innej niż określona w ppkt 9.2.1. powyżej (tzw. koszty zmienne wspólne, stanowiące 70% ogólnej kwoty kosztów zmiennych zakupu ciepła), przy czym przy rozliczeniu do kosztów zmiennych wspólnych wlicza się w szczególności koszty: zużycia ciepła w częściach wspólnych budynku, wynikającego z emisji ciepła przez nieopomiarowaną część instalacji grzewczej oraz wymiany ciepła między lokalami, a także wynikające z zastosowania przy rozliczeniu kosztów zmiennych indywidualnych minimalnego i maksymalnego zmiennego kosztu zakupu ciepła, współczynników wyrównawczych zużycia ciepła wynikających z położenia lokalu w bryle budynku oraz współczynników korekcyjnych;
10. maksymalny koszt zmienny zakupu ciepła – maksymalny koszt zmienny zakupu ciepła zależny od jego zużycia w lokalu, o którym mowa w §7 ust. 2 pkt 1) Rozporządzenia;
11. minimalny koszt zmienny zakupu ciepła – minimalny koszt zmienny zakupu ciepła zależny od jego zużycia w lokalu, o którym mowa z §7 ust. 2 pkt 2) Rozporządzenia.

Ogólne zasady rozliczania kosztów centralnego ogrzewania

§4

1. Rozliczeniu podlegają ponoszone przez Spółdzielnię koszty zakupu ciepła na potrzeby centralnego ogrzewania lub koszty wytworzenia ciepła we własnych kotłowniach Spółdzielni.
2. Koszty zakupu ciepła ewidencjonowane są i rozliczane odrębnie na poszczególne budynki lub grupy budynków zasilanych z jednego węzła cieplnego.
3. Rozliczanie kosztów zakupu ciepła dostarczanego do kilku budynków zasilanych z jednego grupowego węzła cieplnego jest dopuszczalne w tych przypadkach, w których nie ma możliwości odrębnego ustalenia kosztów zakupu ciepła dla każdego z takich budynków.
4. Spółdzielnia zawiera umowę na dokonywanie montażu podzielników, ich odczytów, kontroli poprawności ich działania oraz rozliczanie kosztów zakupu ciepła z podmiotem zewnętrznym, który prowadzi taką działalność.

§5

1. Koszty zakupu ciepła podlegają rozliczeniu:
a) koszty stałe i koszty zmienne wspólne zakupu ciepła - proporcjonalnie do powierzchni lokali;
b) koszty zmienne indywidualne zakupu ciepła - według wskazań podzielników, z uwzględnieniem minimalnego i maksymalnego kosztu zmiennego zakupu ciepła, o których mowa w §6, oraz współczynników wyrównawczych zużycia ciepła na ogrzewanie wynikających z położenia lokalu w bryle budynku, o których mowa w §7, przy jednoczesnym zachowaniu prawidłowych warunków eksploatacji budynku określonych w odrębnych przepisach, która powinna stymulować energooszczędne zachowania użytkowników lokali oraz zapewniać ustalanie kosztów zakupu ciepła w sposób odpowiadający zużyciu ciepła na ogrzewanie.

§6

1. Dla każdego okresu rozliczeniowego wyznacza się dla kosztów zmiennych zakupu ciepła:
1) minimalny koszt zmienny zakupu ciepła - jako równy kosztom zmiennym wspólnym zakupu ciepła w przeliczeniu na 1 m2 powierzchni lokalu;
2) maksymalny koszt zmienny zakupu ciepła – jako równy 250% średniego kosztu zmiennego indywidualnego zakupu ciepła, ustalonego przy uwzględnieniu sumy kosztów zmiennych indywidualnych zakupu ciepła we wszystkich lokalach w danym budynku ustalonych na podstawie wskazań podzielników w tych lokalach, bez uwzględnienia minimalnego i maksymalnego kosztu zmiennego zakupu ciepła, w przeliczeniu na 1 m2 powierzchni lokalu:
2. W przypadku, gdy koszt zmienny indywidualny zakupu ciepła ustalony dla danego lokalu na podstawie wskazań podzielników byłby wyższy niż maksymalny koszt zmienny zakupu ciepła wyznaczony dla takiego lokalu do rozliczenia przyjmuje się iloczyn maksymalnego kosztu zmiennego zakupu ciepła wyznaczonego dla takiego lokalu i powierzchnię użytkową takiego lokalu.
3. Różnice przypadku, gdy koszt zmienny indywidualny zakupu ciepła ustalony dla danego lokalu na podstawie wskazań podzielników byłby wyższy niż maksymalny koszt zmienny zakupu ciepła wyznaczony dla takiego lokalu do rozliczenia przyjmuje się iloczyn maksymalnego kosztu zmiennego zakupu ciepła wyznaczonego dla takiego lokalu i powierzchnię użytkową takiego lokalu.

§7

1. Zarząd przypadku, gdy koszt zmienny indywidualny zakupu ciepła ustalony dla danego lokalu na podstawie wskazań podzielników byłby wyższy niż maksymalny koszt zmienny zakupu ciepła wyznaczony dla takiego lokalu do rozliczenia przyjmuje się iloczyn maksymalnego kosztu zmiennego zakupu ciepła wyznaczonego dla takiego lokalu i powierzchnię użytkową takiego lokalu.
2. W indywidualnych przypadkach, gdy Spółdzielnia uzna to za uzasadnione, możliwe jest rozliczenie kosztów zakupu ciepła dla danego lokalu z zastosowaniem współczynnika korekcyjnego ustalonego przez Spółdzielnię.
3. Różnice indywidualnych przypadkach, gdy Spółdzielnia uzna to za uzasadnione, możliwe jest rozliczenie kosztów zakupu ciepła dla danego lokalu z zastosowaniem współczynnika korekcyjnego ustalonego przez Spółdzielnię.

§8

1. Dopuszcza się możliwość zamiennego rozliczenia kosztów zmiennych indywidualnych w przypadkach i na warunkach określonych w dalszych ustępach niniejszego paragrafu.
2. W przypadku, gdy:
1) użytkownik nie udostępnił lokalu, uniemożliwiając zainstalowanie podzielników lub dokonanie ich odczytu,
2) doszło do ingerencji w działanie podzielnika mającej na celu zafałszowanie jego wskazań,
3) doszło do usunięcia, uszkodzenia lub zniszczenia choćby jednego podzielnika, a użytkownik nie powiadomił Spółdzielni o tym fakcie,
4) stwierdzono demontaż grzejnika lub ingerencję w instalację grzewczą bez uzyskania uprzedniej zgody Spółdzielni,
5) doszło do braku możliwości odczytu wskazań choćby jednego podzielnia z przyczyn leżących po stronie użytkownika,
3. Użytkownik do braku możliwości odczytu wskazań choćby jednego podzielnia z przyczyn leżących po stronie użytkownika,
4. Różnice wynikające z zastosowania zmiennego rozliczenia kosztów ciepła zgodnie z ust. 2 lub ust.3 niniejszego paragrafu podlegają rozliczeniu w ramach kosztów zmiennych wspólnych zakupu ciepła w danym budynku.

Zasady wnoszenia opłat ze centralne ogrzewanie, ustalania zaliczek oraz terminów rozliczeń i składania reklamacji

§9

1. Użytkownik lokalu uiszcza miesięczne zaliczki na pokrycie ponoszonych przez Spółdzielnię kosztów zakupu ciepła w danym okresie rozliczeniowym w postaci opłat za centralne ogrzewanie.
2. Stawkę oopłaty za centralne ogrzewanie ustala się z uwzględnieniem:
- aktualnych cen ciepła
- ilości ciepła zużytego w danym budynku na cele ogrzewania w poprzednim okresie rozliczeniowym lub obliczonej jako średni dla dwóch lub trzech ostatnich okresów rozliczeniowych.
3. Stawkę opłaty za centralne ogrzewanie w przeliczeniu na 1m2 powierzchni użytkowej lokalu ustala Rada Nadzorcza.
4. Opłata za centralne ogrzewanie stanowi iloczyn stawki tej opłaty, o której mowa w ust. 3, oraz powierzchni użytkowej lokalu.
5. Opłata za centralne ogrzewanie jest płatna miesięcznie, w terminie ustalonym w Statucie Spółdzielni dla innych opłat za korzystanie z lokalu.

§10

W przypadku zmiany warunków dostawy ciepła lub wystąpienia innych okoliczności skutkujących zmianą ponoszonych przez Spółdzielnię kosztów zakupu ciepła w trakcie okresu rozliczeniowego, wysokość ustalonej stawki opłaty za centralne ogrzewanie może ulec zmianie.

§11

W szczególnie uzasadnionych przypadkach, na pisemny wniosek użytkownika lokalu, Zarząd Spółdzielni może zmienić wysokość opłaty za centralne ogrzewanie.

§12

1. Opłaty za centralne ogrzewanie wnoszone są na zasadach określonych w Statucie Spółdzielni.
2. Obowiązek wnoszenia opłat za centralne ogrzewanie powstaje z dniem nabycia przez użytkownika lokalu tytułu prawnego do korzystania z lokalu.
3. Użytkownik lokalu, zarówno poprzedni, jak i obecny, jest obowiązany niezwłocznie powiadomić Spółdzielnię o zmianie osoby, której przysługuje tytuł prawny do lokalu, terminie takiej zmiany oraz umożliwić dokonanie odczytu podzielników na chwilę zmiany osoby uprawnionej do lokalu w celu rozliczenia kosztów zakupu ciepła z poprzednim i obecnym użytkownikiem lokalu.
4. W przypadku braku możliwości dokonania odczytu podzielników, Spółdzielnia dokona rozliczenia kosztów zakupu ciepła pomiędzy poprzednim i obecnym użytkownikiem lokalu proporcjonalnie do czasu przysługiwania każdemu z nich tytułu prawnego do lokalu lub czasu korzystania przez każdego z nich z lokalu w danym okresie rozliczeniowym.
5. Rozliczenie kosztów zakupu ciepła z osobą, która utraciła tytuł prawny do lokalu lub zaprzestała korzystania z lokalu, następuje w terminie rozliczenia kosztów zakupu ciepła dla innych użytkowników lokali w Spółdzielni.
6. Każdy z użytkowników lokalu, zarówno poprzedni, jak i obecny, ponosi odrębnie koszty swego indywidualnego rozliczenia kosztów zakupu ciepła.

§13

1. Indywidualne rozliczenie kosztów dostawy ciepła powinno nastąpić przed upływem trzech miesięcy od zakończenia okresu rozliczeniowego.
2. Spółdzielnia doręcza rozliczenie użytkownikowi lokalu w sposób określony w §157 ust.1 Statutu Spółdzielni, za wyłączeniem doręczenia pocztą elektroniczną.
3. Użytkownik lokalu może odwołać się pisemnie do Spółdzielni od rozliczenia w nieprzekraczalnym terminie 1 miesiąca od daty doręczenia rozliczenia. Odwołanie powinno zawierać uzasadnienie. Po upływie terminu wskazanego w zdaniu poprzednim rozliczenie uważa się za ostateczne i nie podlega ono korekcie.
4. Na żądanie Spółdzielni podmiot zewnętrzny, o którym mowa w §4 ust. 4, który sporządził rozliczenie, wyjaśnia rozliczenie, w szczególności w przypadku odwołania użytkownika lokalu od rozliczenia.
5. Spółdzielnia rozpatruje odwołanie w terminie 2 miesięcy od daty jego otrzymania.
6. Wniesienie odwołania nie zwalnia użytkownika lokalu od obowiązku zapłaty kwoty wynikającej z rozliczenia oraz bieżących opłat za centralne ogrzewanie.

§14

1. W przypadku, gdy suma opłat za centralne ogrzewanie należnych za okres rozliczeniowy jest wyższa niż kwota wynikająca z rozliczenia kosztów zakupu ciepła, taka nadpłata podlega zaliczeniu na poczet zaległych, a w przypadku braku zaległości, bieżących opłat za korzystanie z lokalu lub innych zobowiązań użytkownika lokalu wobec Spółdzielni, na warunkach i w terminach określonych przez Zarząd Spółdzielni.
2. W przypadku, gdy suma opłat za centralne ogrzewanie należnych za okres rozliczeniowy jest niższa niż kwota wynikająca z rozliczenia kosztów zakupu ciepła, użytkownik lokalu zobowiązany jest dopłacić brakującą kwotę w terminie określonym przez Zarząd Spółdzielni.
3. Informację o warunkach i terminach zaliczania nadpłaty, o której mowa w ust. 1, i dopłaty brakującej kwoty, o której mowa w ust. 2, zamieszcza się w indywidualnym rozliczeniu kosztów centralnego ogrzewania przekazywanym użytkownikowi lokalu.

Zasady użytkowania podzielników i urządzeń pomiarowych.

§15

1. W przypadku awarii grzejnika, użytkownik lokalu zobowiązany jest niezwłocznie zawiadomić Spółdzielnię i umożliwić dokonanie odczytu podzielnika, pod rygorem utraty prawa do rozliczenia kosztów zakupu ciepła według wskazań podzielników i dokonania tego rozliczenia zgodnie z postanowieniami §8 niniejszego regulaminu.
2. W przypadku braku odczytu pojedynczego podzielnika lub stwierdzenia niezawinionej przez użytkownika awarii podzielnika, zużycie ciepła zostanie oszacowane przez firmę rozliczeniową na podstawie parametrów technicznych danego grzejnika, z uwzględnieniem wskazań zużycia z lat ubiegłych.
3. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia podzielników albo niewłaściwego użytkowania grzejników lub podzielników, odczyty z takich urządzeń nie będą uwzględniane na potrzeby rozliczenia kosztów zakupu ciepła. W takim przypadku stosuje się zamienne rozliczenie kosztów zmiennych zakupu ciepła zgodnie z §8.
4. Każdy użytkownik lokalu ponosi koszty indywidualnego rozliczenia kosztów zakupu ciepła ustalone przez podmiot zewnętrzny sporządzający rozliczenie kosztów zakupu ciepła.

§16

Użytkownik lokalu obowiązany jest udostępnić lokal w celu sprawdzenia prawidłowości działania instalacji centralnego ogrzewania wewnątrz lokalu lub podzielników zainstalowanych na grzejnikach oraz dokonania odczytu wskazań podzielników zainstalowanych na grzejnikach w lokalu, o ile nie jest możliwy zdalny odczyt wskazań.

§17

1. Użytkownik lokalu zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić Spółdzielnię o każdym przypadku uszkodzenia instalacji centralnego ogrzewania wewnątrz lokalu, podzielnika, zaworu termostatycznego pod rygorem ponoszenia odpowiedzialności za wynikłą szkodę.
2. Uszkodzenia, o których mowa w ust. 1 powstałe z przyczyn niezależnych od użytkownika lokalu, usuwane są na koszt Spółdzielni.
3. W przypadku sporu lub trudności w ustaleniu przyczyn uszkodzenia, ustala je komisja powołana przez Spółdzielnię, a jej ustalenia są ostateczne i wiążą użytkownika lokalu.
4. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia podzielnika lub zaworu termostatycznego z przyczyn, za które odpowiada użytkownik lokalu, ponosi on koszty ich naprawy lub wymiany na nowe.
5. Spółdzielnia jest uprawniona do okresowej kontroli poprawności działania podzielników.
6. Na wniosek użytkownika lokalu Spółdzielnia przeprowadza kontrolę poprawności działania podzielnika. W przypadku stwierdzenia prawidłowego działania takiego podzielnika koszty kontroli ponosi użytkownik lokalu, na wniosek którego przeprowadzono kontrolę.
7. Koszty kontroli poprawności działania podzielników określa cennik takich usług dodatkowych stosowany przez podmiot zewnętrzny sporządzający rozliczenie kosztów zakupu ciepła.

§18

1. Instalacja c.o. ogrzewania stanowi część nieruchomości wspólnej.
2. Jakakolwiek ingerencja w instalację centralnego ogrzewania, a w szczególności:
- montaż dodatkowych grzejników lub powiększenie zestawów oraz wymiana grzejników dotychczasowych,
- demontaż grzejników lub ich likwidacja,
- spuszczanie wody z instalacji centralnego ogrzewania,
- zmiana nastaw wstępnych zaworów grzejnikowych,
wymaga uzyskania uprzedniej zgody Spółdzielni wyrażonej na piśmie pod rygorem nieważności. Spółdzielnia może uzależnić udzielenie zgody od spełnienia określonych warunków, w szczególności gdy wynikają one z przepisów prawa. Jakakolwiek ingerencja w instalację centralnego ogrzewania bez zgody Spółdzielni skutkuje obciążeniem użytkownika lokalu kosztami doprowadzenia instalacji centralnego ogrzewania do stanu sprzed ingerencji, naprawy lub wymiany instalacji centralnego ogrzewania lub usunięcia awarii instalacji centralnego ogrzewania lub innych szkód wynikłych z takiej ingerencji.
3. Użytkownik lokalu jest obowiązany niezwłocznie zawiadomić Spółdzielnię o jakimkolwiek uszkodzeniu lub dokonanej bez uprzedniej zgody Spółdzielni ingerencji w obrębie instalacji centralnego ogrzewania, podzielnika, plomby, miejsca zamocowania podzielników.
4. W przypadku ingerencji w instalację centralnego ogrzewania zmierzającej do zafałszowania lub uniemożliwienia indywidualnego rozliczenia kosztów centralnego ogrzewania, niezależnie od zastosowania zamiennego rozliczenia kosztów zmiennych zakupu ciepła zgodnie z §8, osoba odpowiedzialna za nielegalny pobór ciepła może ponosić odpowiedzialność karną za kradzież energii.

§19

1. Wprowadza się opłatę za ogrzewanie klatek schodowych wyposażonych w ciepłomierze w budynkach przy ul. Cmentarnej 1 i 3 oraz ul. Paderewskiego 30 w Zawierciu.
2. Wysokość opłaty, o której mowa w ust. 1, ustala się odrębnie dla każdego lokalu w danej klatce schodowej w wysokości ilorazu kosztów zakupu ciepła dotyczących klatki schodowej wynikających ze wskazania ciepłomierza oraz liczby lokali w danej klatce schodowej.
3. Opłata, o której mowa w ust. 1, jest płatna miesięcznie w terminie zapłaty innych opłat za korzystanie z lokalu wynikającym ze Statutu Spółdzielni.

§20

1. Regulamin niniejszy wchodzi w życie i ma zastosowanie do okresów rozliczeniowych następujących począwszy od dnia 1 czerwca 2024r.
2. Do okresów rozliczeniowych poprzedzających dzień 1 czerwca 2024r. stosuje się postanowienia właściwych regulaminów obowiązujących uprzednio.
3. Regulamin podaje się do wiadomości użytkowników lokali poprzez opublikowanie na stronie internetowej Spółdzielni.

Niniejszy Regulamin został zatwierdzony przez Radę Nadzorczą Spółdzielni Mieszkaniowej „Hutnik” w dniu 06.05.2024r Uchwałą nr 28/2024.

Regulamin najmu lokali mieszkalnych i lokali użytkowych w zasobach spódzielni mieszkaniowej „HUTNIK”

Podstawa prawna:

 1. Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964r - Kodeks Cywilny
 2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001r o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu Cywilnego
 3. Statut Spółdzielni Mieszkaniowej „HUTNIK” uchwalony w dniu 14 grudnia 2009r

Postanowienia ogólne

§1

 1. Regulamin określa zasady wynajmowania przez Spółdzielnię lokali mieszkalnych, lokali użytkowych i garaży oraz zasady wynajmowania przez Spółdzielnię lokali mieszkalnych w ramach umów najmu okazjonalnego.
 2. Zasady te obejmują:
  • a) tryb wynajmowania lokali mieszkalnych,
  • b) zasady opłatności,
  • c) prawa i obowiązki najemców.

§2

 1. Spółdzielnia może wynajmować:
  • a) lokale mieszkalne:
   • - wolne w sensie prawnym (tj. takie, do których prawa dotychczasowych użytkowników wygasły),
   • - do których nie można ustanowić prawa odrębnej własności ze względu na ich cechy techniczno-użytkowe, brak popytu oraz obciążone zadłużeniem kredytowo-odsetkowym, które Spółdzielnia musiałaby jednorazowo rozliczyć z bankiem kredytującym, dokonując spłaty zobowiązań z własnych środków,
  • b) lokale użytkowe,
  • c) garaże.
 2. Lokale użytkowe i garaże mogą być wynajmowane osobom fizycznym i prawnym. Pierwszeństwo wynajęcia lokalu mieszkalnego przysługuje członkom Spółdzielni.
 3. Dobór najemców lokali mieszkalnych następuje na podstawie złożonych wniosków o najem tych lokali.
 4. Dobór najemców lokali użytkowych następuje na podstawie złożonych wniosków o najem tych lokali. Decyzję w sprawie wynajmu lokalu użytkowego i zawarcie umowy najmu dokonuje Zarząd Spółdzielni, uwzględniając gospodarcze przeznaczenie lokalu. Prawa i obowiązki najemców, wysokość czynszu i innych opłat, termin najmu i przedmiot najmu określają postanowienia umowy.
 5. Lokale mieszkalne mogą być wynajmowane Gminie na terenie której znajdują się nieruchomości Spółdzielni, w celu realizacji orzeczeń sądowych, których wykonanie zostało wstrzymane do czasu złożenia oferty zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego z byłym lokatorem Spółdzielni. Szczegółowe warunki najmu lokali mieszkalnych Gminie z przeznaczeniem na lokale socjalne określa umowa zawarta między Spółdzielnią a Gminą.

§3

 1. Przez umowę najmu Spółdzielnia jako wynajmujący zobowiązuje się oddać osobie, o której mowa w §2, jako najemcy lokal do używania. Umowę najmu strony zawierają na czas oznaczony lub nieoznaczony. Umowa zawarta na czas oznaczony może być przedłużona na kolejny okres. Najem zawarty na czas nieoznaczony może być wypowiedziany przez każdą ze stron po złożeniu pisemnego wypowiedzenia. Okres wypowiedzenia trwa 3 miesiące i rozpoczyna bieg od pierwszego dnia miesiąca po złożeniu wypowiedzenia.
 2. Przez umowę najmu na czas określony Spółdzielnia zobowiązuje się oddać najemcy lokal mieszkalny do użytkowania na czas określony, nie dłuższy niż 10 lat.
 3. Szczegółowe warunki wynajmu lokali określa umowa zawarta przez Spółdzielnię z najemcą. Umowa oraz jej zmiany i uzupełnienia wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
 4. W przypadku najmu lokalu użytkowego umowa powinna określać rodzaj działalności prowadzonej przez najemcę. Zmiana profilu działalności w najmowanym lokalu wymaga zgody Zarządu.

Warunki finansowe wynajmu lokali

§4

 1. Najemca zobowiązany jest wpłacić do kasy Spółdzielni kaucję w wysokości 12-rotności miesięcznego czynszu najmu za dany lokal. W uzasadnionych przypadkach Zarząd może ustalić niższą kaucję, nie mniejszą jednak niż 4-krotoność miesięcznego czynszu najmu za dany lokal.
 2. Kaucja nie jest oprocentowana i podlega zwrotowi w ciągu miesiąca od dnia opróżnienia lokalu lub nabycia jego własności przez najemcę, po potrąceniu należności wymagalnych od wynajmującego z tytułu najmu lokalu.
 3. Spółdzielnia może wynajmować lokale mieszkalne, gdy w lokalu pozostają zameldowane osoby nieposiadające tytułu prawnego do lokalu. Z osobami zajmującymi lokal, które utraciły tytuł prawny do tego lokalu, Zarząd może zawrzeć umowę najmu na czas oznaczony z możliwością przedłużenia na następny okres w przypadku wywiązywania się z płatności.
 4. Zarząd podejmuje decyzję o zawarciu umowy z osobami, które utraciły tytuł prawny do lokalu i bierze pod uwagę następujące okoliczności:
  najemca na dzień ustania członkostwa i wygaśnięcia prawa do lokalu powinien posiadać prawo do zwaloryzowanego wkładu mieszkaniowego, którego wartość powinna pokrywać występujące zobowiązania wobec Spółdzielni, w tym w szczególności obciążającą najemcę zaległość czynszową wraz z odsetkami, kosztami sądowymi i innymi oraz należność z tytułu kaucji mieszkaniowej. W przypadku występującej nadpłaty różnica ta za zgodą najemcy podlega zaliczeniu na poczet przyszłego czynszu.
 5. Zarząd może zawrzeć umowę najmu, gdy zwaloryzowany wkład na dzień wygaśnięcia prawa do lokalu nie pokrywa w całości zadłużenia pod warunkiem pisemnego uznania przez najemcę długu wobec Spółdzielni i zobowiązania się do jego spłaty.

§5

 1. Najemcy lokali mieszkalnych wnoszą na pokrycie kosztów eksploatacji i utrzymania nieruchomości czynsze najmu ustalane według zasad określonych w umowach najmu. Najemca obowiązany jest także do wnoszenia comiesięcznych opłat na pokrycie kosztów centralnego ogrzewania oraz podgrzania wody, dostawy wody i odprowadzania ścieków, wywozu nieczystości stałych oraz eksploatacji dźwigów i anteny zbiorczej.
 2. Miesięczną stawkę opłat za najem lokali użytkowych i garaży określa uchwała Rady Nadzorczej.

§6

 1. Opłaty, o których mowa w §5, powinny być uiszczane, co miesiąc z góry do ostatniego dnia kalendarzowego każdego miesiąca.
 2. Od niewpłaconych w terminie należności Spółdzielnia naliczy i pobierze odsetki ustawowe za opóźnienie liczone do dnia zapłaty.
 3. Zmiana wysokości opłat za najem lokali mieszkalnych, lokali użytkowych i garaży następuje na podstawie uchwały Rady Nadzorczej.
 4. O zmianie wysokości opłat Spółdzielnia jest zobowiązana powiadomić najemców lokali użytkowych i garaży w formie pisemnej, co najmniej 14 dni przed upływem terminu do wnoszenia opłat, ale nie później niż ostatniego dnia miesiąca poprzedzającego ten termin.
 5. O zmianie wysokości opłat zależnych od Spółdzielni, Spółdzielnia zawiadamia najemców lokali mieszkalnych w formie pisemnej, wypowiadając dotychczasową wysokość opłaty najpóźniej na koniec miesiąca kalendarzowego, z zachowaniem 3 miesięcznego terminu wypowiedzenia. O zmianie opłat niezależnych od Spółdzielni, Spółdzielnia jest zobowiązana pisemnie powiadomić najemców co najmniej na 14 dni przed upływem terminu wnoszenia opłat, ale nie później niż do ostatniego dnia miesiąca poprzedzającego ten termin.
 6. Zmiana wysokości opłat nie wymaga zawarcia aneksu do umowy.

§7

 1. Za opłatę czynszu i innych należnych opłat odpowiadają solidarnie z najemcą stale zamieszkujące z nim osoby pełnoletnie.
 2. Odpowiedzialność osób, o których mowa w ust.1, ogranicza się do wysokości czynszu i innych opłat należnych za okres ich faktycznego zamieszkiwania.

§8

 1. W razie awarii wywołującej szkodę lub zagrażającej bezpośrednio jej powstaniem najemca jest obowiązany niezwłocznie udostępnić lokal w celu jej usunięcia. Jeśli najemca jest nieobecny lub odmawia udostępnienia lokalu, Spółdzielnia ma prawo wejść do lokalu w obecności funkcjonariusza Policji, straży miejskiej, a także straży pożarnej, jeśli sytuacja tego wymaga.
 2. Jeżeli otwarcie lokalu nastąpiło pod nieobecność najemcy Spółdzielnia jest zobowiązana zabezpieczyć lokal i znajdujące się w nim rzeczy. Z czynności tych sporządza się protokół.

§9

 1. Najemca zwalniający lokal jest zobowiązany przekazać go do Spółdzielni w stanie niepogorszonym w stosunku do stanu z chwili objęcia lokalu, przy uwzględnieniu zwykłego zużycia lokalu.
 2. Wszelkie ewentualne uszkodzenia, najemca naprawia na własny koszt. Po zakończeniu stosunku najmu wszelkie ulepszenia w lokalu przechodzą na własność Spółdzielni. Najemcy nie przysługuje roszczenie o zwrot nakładów dokonanych w lokalu.

§10

 1. Podstawowy zakres obowiązków Spółdzielni w dziedzinie napraw dotyczącej bieżącej eksploatacji i napraw wewnątrz lokalu, obejmuje naprawy i wymiany wewnętrznych instalacji wodociągowej, gazowej, ciepłej wody - bez urządzeń odbiorczych, a także naprawy i wymiany wewnętrznej instalacji kanalizacyjnej, centralnego ogrzewania wraz z grzejnikami.
 2. Do nakładów, które obciążają najemcę lokalu należą w szczególności:
  • 1) naprawa i wymiana podłóg, posadzek, wykładzin podłogowych oraz okładzin ceramicznych,
  • 2) naprawa i wymiana stolarki drzwiowej i okiennej wraz z nawiewnikami,
  • 3) naprawa i wymiana urządzeń techniczno-sanitarnych,
  • 4) naprawa i wymiana wewnętrznej instalacji wodociągowej od głównego zaworu odcinającego (wraz z zaworem) w mieszkaniu do urządzeń odbiorczych wraz z tymi urządzeniami,
  • 5) naprawa i wymiana przewodów odpływowych urządzeń sanitarnych aż do pionów zbiorczych, w tym niezwłoczne usuwanie ich niedrożności,
  • 6) malowanie lub tapetowanie ścian i sufitów oraz naprawa uszkodzonych tynków ścian i sufitów,
  • 7) malowanie drzwi i okien wbudowanych mebli, urządzeń kuchennych, sanitarnych i grzewczych, balustrad w celu zabezpieczenia przed korozją,
  • 8) wewnętrzna instalacja elektryczna od tablicy bezpiecznikowej (łącznie z jej obudową) wraz z osprzętem (gniazda wtykowe, przełączniki),
  • 9) uzupełnianie oszkleń drzwi i okien w lokalu,
  • 10) odnawianie ścian i sufitów, posadzek wewnętrznych loggi balkonowych za wyjątkiem elewacji,
  • 11) naprawa wszelkich uszkodzeń powstałych z winy najemcy lub osób korzystających z lokalu za zgodą najemcy.
 3. Naprawy wewnątrz lokalu zaliczone do obowiązków najemcy mogą być wykonane przez Spółdzielnię na zlecenie i koszt najemcy.

§11

Najemca lokalu ma obowiązek stosować się do Regulaminu Porządku Domowego obowiązującego w Spółdzielni oraz respektować potrzeby innych mieszkańców i sąsiadów.

§12

Bez zgody Spółdzielni najemca nie może oddać lokalu, lub jego części do bezpłatnego używania, ani go podnająć. Zgoda Wynajmującego nie jest wymagana co o osoby, względem której najemca jest obciążony obowiązkiem alimentacyjnym.

§13

 1. Najemca lokalu mieszkalnego, który przed przejęciem tego lokalu przez Spółdzielnię był mieszkaniem zakładowym, może wystąpić do Spółdzielni z wnioskiem o ustanowienie prawa odrębnej własności do tego lokalu na zasadach określonych w ustawie o spółdzielniach mieszkaniowych.
 2. Najemcy lokalu mieszkalnego, którego właścicielem jest Spółdzielnia, zamieszkującemu w tym lokalu co najmniej 5 lat, będzie przysługiwało prawo pierwszeństwa w nabyciu tego lokalu za cenę odpowiadającą jego wartości rynkowej ustalonej przez rzeczoznawcę majątkowego. Cenę rynkową będzie można wnieść jednorazowo lub w 18 miesięcznych ratach. Niniejsze uregulowanie nie dotyczy najemcy, o którym mowa w art.48 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych.

§14

Zmiana tytułu prawnego do lokalu użytkowego zajmowanego na warunkach najmu wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia Członków. Zgoda taka nie jest wymagana dla realizacji uprawnień przysługujących najemcom, wynikających z art. 39 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych.

§15

 1. W razie śmierci najemcy lokalu mieszkalnego w stosunek najmu wstępują: małżonek, dzieci najemcy i jego współmałżonka, inne osoby, wobec których najemca był zobowiązany do świadczeń alimentacyjnych, oraz osoba, która pozostawała faktycznie we wspólnym pożyciu z najemcą. Osoby te mogą wypowiedzieć umowę z zachowaniem terminów ustawowych, chociażby umowa najmu zawarta była na czas określony. W przypadku braku uprawnionych stosunek najmu wygasa.
 2. Osoby wymienione w ust.1 wstępują w stosunek najmu, jeżeli zamieszkiwały z najemcą do chwili jego śmierci.

§16

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie mają zastosowanie odpowiednie przepisy ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie kodeksu cywilnego, ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, Kodeksu Cywilnego, Statutu Spółdzielni oraz innych regulaminów i decyzji organów samorządowych Spółdzielni Mieszkaniowej „HUTNIK” w Zawierciu.

Regulamin udzielania zamówień na roboty budowlane, dostawy i usługi

Rozdział I

Przepisy ogólne

§ 1

Niniejszy Regulamin określa zasady, formy i tryb udzielania zamówień na roboty budowlane, dostawy i usługi w Spółdzielni Mieszkaniowej „HUTNIK” w Zawierciu.

§ 2

Ilekroć w Regulaminie jest mowa o:

 1. robotach budowlanych – należy przez to rozumieć roboty budowlane w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (t.j. - Dz. U. z 2017 r. poz. 1332 z późn. zm.),
 2. dostawach – należy przez to rozumieć dostarczenie zamawiającemu surowców, produktów, sprzętu jak również innych rzeczy i dóbr na podstawie umowy dostawy lub umowy sprzedaży,
 3. usługach – należy przez to rozumieć wszelkie świadczenia, których przedmiotem nie są roboty budowlane lub dostawy,
 4. zamówieniu – należy przez to rozumieć zamówienia na usługi, roboty budowlane lub dostawy, finansowane ze środków Spółdzielni Mieszkaniowej „HUTNIK” w Zawierciu,
 5. zamawiającym – należy przez to rozumieć Spółdzielnię Mieszkaniową „HUTNIK” w Zawierciu,
 6. wykonawcy – należy przez to rozumieć osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, która ubiega się o udzielenie jej zamówienia na roboty budowlane, dostawę lub usługi przez zamawiającego,
 7. wartości zamówienia – należy przez to rozumieć wartość szacunkową zamówienia, ustaloną przez zamawiającego z należytą starannością,
 8. najkorzystniejszej ofercie – należy przez to rozumieć ofertę z najniższą ceną przy takiej samej jakości przedmiotu lub ofertę, która przedstawia najkorzystniejszy łączny bilans ceny, kosztów eksploatacji, parametrów technicznych, czasu wykonania lub dostawy oraz innych kryteriów opisanych w specyfikacji warunków zamówienia.
 9. awarii – należy przez to rozumieć zdarzenie nagłe, niemożliwe do przewidzenia, wymagające natychmiastowej interwencji.

§ 3

Do czynności podejmowanych w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia przez zamawiającego lub wykonawców stosuje się postanowienia niniejszego Regulaminu, a w sprawach nieuregulowanych Regulaminem – powszechnie obowiązujące przepisy prawa, w tym w szczególności przepisy Kodeksu cywilnego.

Rozdział II

Zasady udzielania zamówienia

§ 4

Zamówienie może być udzielone wyłącznie wykonawcy, który został wybrany na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.

§ 5

Zamówienia udziela się w trybie:

 1. przetargu,
 2. zapytania o cenę,
 3. zamówienia z wolnej ręki.

§ 6

 1. Zamawiający może udzielić zamówienia w innym trybie niż przetarg wyłącznie w przypadkach określonych w niniejszym Regulaminie.
 2. Za określenie trybu, przygotowanie i przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia odpowiedzialny jest Zarząd zamawiającego.
 3. Przebieg postępowania o udzielenie zamówienia jest dokumentowany i protokołowany.

§ 7

Zamawiający zobowiązany jest do traktowania wszystkich wykonawców na równych prawach i do prowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia w sposób gwarantujący zachowanie uczciwej konkurencji.

§ 8

Z ubiegania się o udzielenie zamówienia wyklucza się:

 1. wykonawcę, w stosunku do którego zaistniały przesłanki wszczęcia postępowania restrukturyzacyjnego lub upadłościowego,
 2. wykonawcę, który zalega z zapłatą podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne,
 3. wykonawcę, który w okresie ostatnich 5 lat nie wykonał umowy zawartej z zamawiającym lub wykonał taka umowę w sposób nienależyty,
 4. wykonawcę będącego osobą fizyczną, który został prawomocnie skazany za przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowej,
 5. wykonawcę będącego osobą prawną, w skład organów którego wchodzi osoba fizyczna, prawomocnie skazana za przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowej,
 6. wykonawcę będącego spółką osobową prawa handlowego, której wspólnik lub członek organów wspólnika został prawomocnie skazany za przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowej.

§ 9

W postępowaniu o udzielenie zamówienia nie mogą występować w imieniu zamawiającego, ani też wykonywać czynności związanych z postępowaniem o udzielenie zamówienia osoby, które:

 1. pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli z wykonawcą, który złożył ofertę, członkiem organów, wspólnikiem lub członkiem organów wspólnika takiego wykonawcy,
 2. pozostaje lub w ciągu roku przed datą wszczęcia postępowania pozostawały w stosunku pracy lub zlecenia z wykonawcą, który złożył ofertę, albo były członkami organów takiego wykonawcy, jego wspólnikami albo członkami organu wspólników takiego wykonawcy.

§ 10

O ile niniejszy Regulamin nie przewiduje wyraźnie inaczej, wszelkie oświadczenia i zawiadomienia składane przez zamawiającego lub wykonawcę wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 11

 1. Postępowanie o udzielenie zamówienia w trybie przetargu lub zapytania o cenę unieważnia się w przypadku, gdy:
  1. dwpłynęło mniej niż 2 oferty niepodlegające odrzuceniu,
  2. cena określona w najkorzystniejszej ofercie przewyższa kwotę, którą zamawiający przeznaczył na finansowanie zamówienia,
  3. wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub realizacja zamówienia nie leży w interesie zamawiającego, czego nie można było wcześniej przewidzieć.
 2. O unieważnieniu postępowania zamawiający zawiadamia wykonawców biorących udział w postępowaniu bez podania przyczyn unieważnienia.

 

Rozdział III

Przetarg

§ 12

Do przetargu mogą przystąpić wszyscy wykonawcy zainteresowani realizacją zamówienia, którzy chcą złożyć ofertę.

§ 13

W przypadku przetargu zamawiający zamieszcza ogłoszenie o zamówieniu:

 1. na tablicy ogłoszeń w siedzibie zamawiającego,
 2. na stronie internetowej zamawiającego.

§ 14

Ogłoszenie o zamówieniu zawiera co najmniej:

 1. nazwę, adres i dane kontaktowe zamawiającego,
 2. rodzaj, zakres i miejsce objętych zamówieniem robót budowlanych, usługi, a w przypadku dostawy – także wielkość zamówienia,
 3. termin realizacji zamówienia,
 4. informacje o warunkach, jakie winien spełniać wykonawca,
 5. określenie sposobu uzyskania specyfikacji warunków zamówienia lub wglądu do dokumentacji projektowej, a także opłatę za wydanie specyfikacji warunków zamówienia, jeśli taka jest przewidziana,
 6. miejsce i termin składania ofert,
 7. miejsce i termin otwarcia ofert,
 8. wysokość wadium oraz termin i sposób jego wpłaty,
 9. zastrzeżenie o możliwości zmiany warunków ogłoszenia,
 10. informację o możliwości unieważnienia postępowania w przypadkach określonych w § 11 niniejszego Regulaminu.

§ 15

Specyfikacja warunków zamówienia obejmuje:

 1. opis sposobu przygotowania oferty,
 2. opis dokumentów, jakie muszą być dołączone do oferty,
 3. szczegółowe określenie przedmiotu zamówienia,
 4. termin wykonania umowy,
 5. kryteria wyboru najkorzystniejszej oferty,
 6. informację na temat wadium – wysokość oraz datę i sposób jego wpłaty,
 7. miejsce i termin składania i otwarcia ofert,
 8. nazwiska i stanowiska służbowe oraz sposób porozumiewania się z osobami reprezentującymi zamawiającego uprawnionymi do bezpośredniego kontaktu w przedmiocie postępowania o udzielenie zamówienia,
 9. ogólne warunki umowy.

§ 16

 1. Zarząd zamawiającego każdorazowo ustala wysokość wadium i podaje ją w specyfikacji warunków zamówienia.
 2. Wadium może być wnoszone w pieniądzu, poręczeniach lub gwarancjach bankowych lub gwarancjach ubezpieczeniowych.
 3. Zamawiający zwraca wadium wykonawcy, którego oferta nie została wybrana, jeżeli:
  1. upłynął termin związania ofertą,
  2. zawarto umowę z innym wykonawcą,
  3. przetarg został unieważniony.
 4. Wadium wpłacone przez wykonawcę, którego oferta została wybrana, który wygrał przetarg zalicza się na poczet zabezpieczenia należytego wykonania umowy. W przypadku, gdy umowa przewiduje taką formę zabezpieczenia należytego wykonania umowy, wadium, na podstawie decyzji Zarządu, może być zamienione na polisę ubezpieczeniową lub gwarancję bankową.
 5. Wadium przepada w całości od wykonawcy biorącego udział w przetargu, który:
  1. wygrał przetarg i odmówił podpisania umowy bądź nie podpisał umowy we wskazanym przez zamawiającego terminie,
  2. odmówił wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli takie było wymagane.

§ 17

Zarząd zamawiającego ustala ogólne warunki umowy, decydując w szczególności o:

 1. sposobie wykonania zamówienia, w szczególności, czy wykonawca zobowiązany będzie we własnym zakresie wykonać zamówienie, czy też będzie mógł powierzyć całość albo część zamówienia podwykonawcom, warunki uzyskania zgody Spółdzielni na zatrudnienie podwykonawców, w szczególności w przypadku gdy przedmiotem zamówienia są roboty budowlane,
 2. określenie warunków płatności,
 3. warunkach odpowiedzialności wykonawcy za należyte wykonanie zamówienia, w tym w szczególności gwarancji jakości, rękojmi za wady i karach umownych,
 4. sposobie zabezpieczenia należytego wykonania zamówienia przez wykonawcę.

§ 18

 1. Wykonawca zainteresowany złożeniem oferty może zwrócić się do zamawiającego na piśmie o wyjaśnienie treści dokumentów niezbędnych do złożenia oferty. Wówczas zamawiający przesyła jednocześnie te wyjaśnienia wszystkim innym wykonawcom, którym doręczono takie dokumenty, bez wskazania pytającego.
 2. W szczególnie uzasadnionych przypadkach zamawiający może w każdym czasie, przed upływem terminu do składania ofert, zmodyfikować treść dostarczonych wykonawcom dokumentów.
 3. Dokonane w sposób określony w ust. 2 uzupełnienie przekazuje się niezwłocznie wszystkim wykonawcom, zainteresowanym złożeniem oferty i jest ono dla nich wiążące.

§ 19

 1. Ofertę sporządza się w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
 2. Wykonawca może złożyć tylko jedna ofertę.
 3. Oferta powinna zawierać:
  1. nazwę, adres i dane kontaktowe wykonawcy,
  2. datę sporządzenia oferty,
  3. określenie przedmiotu oferty,
  4. oświadczenie o zapoznaniu się ze specyfikacją warunków zamówienia i przyjęciu tych warunków bez zastrzeżeń,
  5. kosztorys ofertowy w przypadku otrzymania do wglądu dokumentacji lub danych do kosztorysowania,
  6. warunki płatności oferowane przez wykonawcę,
  7. wskazanie terminu realizacji przedmiotu oferty,
  8. warunki udzielanej przez wykonawcę gwarancji,
  9. oświadczenie wykonawcy, że w stosunku do niego, jego wspólników albo członków jego organów nie zachodzą w stosunku do niego przesłanki wykluczenia wykonawcy określone w § 8 niniejszego Regulaminu,
  10. oświadczenie o posiadaniu odpowiednich uprawnień, wiedzy, doświadczenia, kwalifikacji, potencjału ekonomicznego i technicznego, a także pracowników w zakresie zapewniającym należyte wykonanie zamówienia,
  11. informację o realizacji zamówień w zakresie robót budowlanych, dostaw lub usług zrealizowanych w okresie poprzednich 2 lat odpowiadających swoim rodzajem i wartością przedmiotowi zamówienia,
  12. informację o referencjach w zakresie robót budowlanych, dostaw lub usług zrealizowanych w okresie poprzednich 2 lat odpowiadających swoim rodzajem i wartością przedmiotowi zamówienia,
 4. Wykonawca dołącza do oferty:
  1. dokument potwierdzający wpis do – odpowiednio ze względu na osobę wykonawcy - rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego albo Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej,
  2. zaświadczenie właściwego Urzędu Skarbowego i Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o niezaleganiu przez wykonawcę z podatkami, opłatami i składkami na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne wystawione nie wcześniej niż na 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert,
  3. wykaz wykonanych robót budowlanych, usług albo dostaw odpowiadających swoim rodzajem i wartością przedmiotowi zamówienia,
  4. dokumenty potwierdzające referencje w zakresie robót budowlanych, dostaw lub usług zrealizowanych w okresie poprzednich 2 lat odpowiadających swoim rodzajem i wartością przedmiotowi zamówienia.

§ 20

 1. Wyznaczony przez zamawiającego termin składania ofert określony w ogłoszeniu nie może być krótszy niż 2 tygodnie.
 2. Ofertę złożoną po terminie zwraca się bez otwierania, po zakończeniu postępowania.
 3. Zamawiający może przedłużyć termin składania ofert przed jego upływem.
 4. Wykonawca może zmienić ofertę albo wycofać ofertę przed upływem terminu do składania ofert.

§ 21

 1. Wykonawca składający ofertę pozostaje nią związany przez czas określony w specyfikacji warunków zamówienia. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
 2. Przed upływem terminu związania złożoną ofertą zamawiający może zwrócić się do wykonawców, którzy złożyli oferty, o przedłużenie terminu o czas oznaczony.
 3. Odmowa zgody na przedłużenie terminu związania ofertą ze strony wykonawcy nie powoduje utraty wadium przez tego wykonawcę.
 4. Zgoda wykonawcy na przedłużenie okresu związania ofertą dopuszczalna jest tylko wraz z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium.
 5. Zmiany albo wycofanie złożonej oferty dokonane przez wykonawcę przed upływem terminu do składania ofert są skuteczne.
 6. wykonawcy, który wycofał ofertę przed końcowym terminem składania ofert, a wpłacił wadium, należy zwrócić wadium w terminie do 14 dni od daty zakończenia postępowania przetargowego.

§ 22

 1. Postępowanie przeprowadza pięcioosobowa Komisja Przetargowa powołana przez Zarząd zamawiającego.
 2. W skład Komisji wchodzą:
  1. Przewodniczący,
  2. Zastępca Przewodniczącego,
  3. Sekretarz,
  4. dwóch Członków
 3. Przewodniczący Komisji, a w przypadku jego nieobecności Zastępca Przewodniczącego zwołuje posiedzenia Komisji Przetargowej oraz kieruje jej pracami.
 4. Do udziału w pracach Komisji Przetargowej mogą być zaproszeni:
  1. przedstawiciele Rady Nadzorczej zamawiającego,
  2. eksperci lub biegli rzeczoznawcy.
 5. Komisja nie może prowadzić postępowania w składzie mniejszym niż 3 osoby.
 6. Do zadań Komisji należy w szczególności:
  1. sprawdzenie kompletności złożonych dokumentów przetargowych,
  2. przeprowadzenie postępowania przetargowego i sporządzenie protokołu; zmiany dokonywane w treści protokołu wymagają zaparafowania przez wszystkich członków Komisji i przedstawiciela Rady Nadzorczej.
  3. przedłożenie do zatwierdzenia Zarządowi zamawiającego protokołu z wynikami postępowania przetargowego ze wskazaniem wybranego wykonawcy.
 7. Decyzje Komisji podejmowane są większością głosów, przy czym członkowi Komisji nie wolno wstrzymać się od głosowania. W przypadku, gdy dwie (lub więcej) oferty uzyskają równą liczbę głosów, Komisja przeprowadza drugą turę głosowania, przedmiotem drugiej tury głosowania są tylko te oferty, które w pierwszej turze uzyskały największą liczbę głosów, na tym samym posiedzeniu.
 8. Członkowie Komisji są odpowiedzialni za rzetelne przeprowadzenie postępowania, zachowanie zasad tajności oraz zapewnienie interesu zamawiającego.
 9. Ochronę prawną interesów zamawiającego zapewnia się poprzez współpracę Komisji z radcą prawnym zamawiającego.

§ 23

 1. Oferty otwiera się w miejscu i terminie określonym w ogłoszeniu.
 2. Firma i adres wykonawcy, którego oferta jest otwierana, a także cena ogłaszane są Komisji przetargowej oraz wpisywane są w protokole postępowania przetargowego.

§ 24

 1. W toku postępowania przetargowego niedopuszczalne jest prowadzenie negocjacji między zamawiającym a wykonawcą, który złożył ofertę, dotyczących treści złożonej oferty oraz dokonywanie jakichkolwiek zmian w treści złożonej oferty, w tym w szczególności zmiany ceny.
 2. W toku dokonywania oceny złożonych ofert zamawiający może żądać udzielenia przez wykonawcę, który złożył ofertę wyjaśnień dotyczących danych zawartych w ofercie.
 3. Zamawiający poprawia oczywiste omyłki w tekście oferty, niezwłocznie zawiadamiając o tym wykonawcę, który ją złożył.

§ 25

Komisja odrzuca ofertę w przypadku, jeżeli:

 1. oferta nie odpowiada ogłoszonym warunkom zamówienia,
 2. oferta została złożona po wyznaczonym terminie,
 3. oferta nie zawiera podstawowych danych dotyczących wykonawcy i przedmiotu oferty,
 4. wykonawca nie zgadza się na poprawienie oczywistej pomyłki w tekście oferty,
 5. wykonawca odmawia udzielenia wyjaśnień dotyczących oferty,
 6. koperta z ofertą nie była zamknięta w sposób uniemożliwiający jej otwarcie bez uszkodzenia i odczytanie oferty przed terminem otwarcia ofert,
 7. wykonawca nie wniósł wadium w terminie i wysokości określonych w ogłoszeniu o zamówieniu lub specyfikacji warunków zamówienia.

§ 26

 1. Komisja wybiera ofertę najkorzystniejszą, stosując zasady i kryteria określone w specyfikacji warunków zamówienia.
 2. Komisja sporządza protokół z przeprowadzonego postępowania i przedstawia niezwłocznie Zarządowi zamawiającego celem zatwierdzenia.
 3. Po zatwierdzeniu przez Zarząd wyniku postępowania, zamawiający powiadamia uczestników przetargu o jego wyniku, albo o zamknięciu przetargu bez dokonania wyboru.
 4. Zawiadomienie o wyborze oferty określające termin zawarcia umowy doręcza się niezwłocznie wykonawcy, którego oferta została wybrana

§ 27

Umowę zawiera się w terminie nie krótszym niż 14 dni od dnia zawiadomienia uczestników o wyborze oferty zgodnie z § 26 ust. 3 niniejszego Regulaminu.

 

Rozdział IV

Zapytanie o cenę

§ 28

Zapytanie o cenę stanowi tryb udzielania zamówienia, w którym zamawiający kieruje pytanie o cenę do wybranych przez siebie wykonawców, nie mniej niż dwóch i zaprasza ich do składania ofert.

§ 29

Zapytanie o cenę może być stosowane, jeżeli wartość zamówienia nie przekracza równowartości 200.000EUR.

§ 30

Zaproszenie do złożenia oferty zawiera co najmniej:

 1. nazwę, adres i dane kontaktowe zamawiającego,
 2. rodzaj, zakres i miejsce objętych zamówieniem robót budowlanych, usługi, a w przypadku dostawy - także wielkość zamówienia,
 3. termin realizacji zamówienia,
 4. informacje o warunkach, jakie winien spełniać wykonawca,
 5. określenie sposobu uzyskania specyfikacji warunków zamówienia lub wglądu do dokumentacji projektowej, a także opłatę za wydanie specyfikacji warunków zamówienia, jeśli taka jest przewidziana, o ile zamawiający nie dołącza specyfikacji warunków zamówienia do zaproszenia,
 6. miejsce i termin składania ofert,
 7. miejsce i termin otwarcia ofert,
 8. wysokośc wadium, o ile jest przewidziane oraz termin i sposób jego wpłaty,
 9. zastrzeżenie o możliwości zmiany warunków ogłoszenia,
 10. informację o możliwości unieważnienia postępowania w przypadkach określonych § 11 niniejszego Regulaminu.
 11. Zamawiający może dołączyć specyfikację warunków zamówienia do zaproszenia do złożenia oferty.

§ 31

 1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia w trybie zapytania o cenę stosuje się postanowienia §15 - §25 oraz postanowienia §26 ust. 1-2 niniejszego Regulaminu, jednak z wyłączeniem postanowień dotyczących wadium wskazanych w ust. 2 niniejszego paragrafu.
 2. Zarząd zamawiającego może podjąć decyzję o stosowaniu wadium w postępowaniu. W takim wypadku sosuje się postanowienia §16, §21 ust. 1, ust. 3-4 i ust. 5 oraz §25 pkt. 7) niniejszego regulaminu.
 3. Po zatwierdzeniu przez Zarząd zamawiającego wyniku postępowania, Komisja sporządza zawiadomienie o wyniku postępowania, które zamawiający doręcza niezwłocznie wykonawcom, którzy złożyli oferty. W zawiadomieniu skierowanym do wykonawcy, którego oferta została wybrana, określa się termin zawarcia umowy.

 

Rozdział V

Zamówienie z wolnej ręki

§ 32

Zamówienie z wolnej ręki to tryb udzielenia zamówienia, w którym zamawiający udziela zamówienia po negocjacjach przeprowadzonych tylko z jednym wykonawcą.

§ 33

Zamawiający może udzielić zamówienia z wolnej ręki, po zbadaniu rynku, jeżeli zachodzi jedna ze wskazanych okoliczności:

 1. ze względu na szczególny rodzaj dostaw, usług lub robót budowlanych można je uzyskać tylko u jednego wykonawcy lub dostawcy,
 2. ze względu na szczególne okoliczności gospodarcze lub społeczne, których zamawiający nie mógł przewidzieć, wymagane jest natychmiastowe wykonanie zamówienia,
 3. zuprzednio prowadzone postępowanie w trybie przetargu lub zapytania o cenę zostało uniważnione z powodu braku wymaganej liczby ofert, jeżeli pierwotne warunki zamówienia nie zostały w sposób istotny zmienione, a ze względu na szczególny rodzaj dostaw, usług lub robót budowlanych możne je uzyskać od jednego wykonawcy,
 4. udziela się zamówień dodatkowych, nie przekraczających łącznie 20% wartości udzielonego temu samemu wykonawcy zamówienia podstawowego, których wykonanie stało się konieczne na skutek sytuacji, których nie można było wcześniej przewidzieć, oraz gdy z przyczyn technicznych lub gospodarczych zamówienia dodatkowego nie można oddzielić od zamówienia podstawowego,
 5. zamówienie dotyczy usunięcia awarii,
 6. wartość zamówienia nie przekracza równowartości 50.000EUR,
 7. przedmiotem zamówienia są:
  1. twórcze prace projektowe,
  2. przeprowadzenie badań lub eksperymentu,
  3. sporządzenie opinii lub wyceny,
  4. usługi prawnicze,
 8. gdy postępowanie przetargowe zostało unieważnione na podstawie § 11 ust. 1 pkt 1) niniejszego Regulaminu.

 

Rozdział VI

Postanowienia końcowe

§ 34

 1. Niniejszy Regulamin nie ma zastosowania do zakupów produktów, sprzętu, towarów i usług występujących w obrocie detalicznym lub hurtowym związanych z bieżącą działalnością zamawiającego.
 2. W uzasadnionych przypadkach na wniosek Zarządu Rada Nadzorcza może wyrazić zgodę na inny niż określony w niniejszym Regulaminie sposób wyboru wykonawcy robót budowlanych, dostaw lub usług.

Regulamin niniejszy został zatwierdzony
przez Radę Nadzorczą Spółdzielni Mieszkaniowej „HUTNIK” w Zawierciu
uchwałą nr 27/2020 z dnia 01.06.2020r. z późn. zm.

Regulamin dot. instalacji domofonowej

Regulamin Określający zasady zakładania, użytkowania i rozliczania kosztów instalacji domofonowych w Spółdzielni Mieszkaniowej „HUTNIK” w Zawierciu


I. Postanowienia ogólne.

§ 1

 1. Regulamin określający zasady zakładania, użytkowania i rozliczania kosztów instalacji domofonowych opracowano na podstawie §49 ust. 2 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „HUTNIK” z siedzibą w Zawierciu.
 2. Przepisy niniejszego regulaminu określają obowiązki Spółdzielni i użytkowników lokali w zakresie zakładania, użytkowania i rozliczania kosztów instalacji domofonowych.

§ 2

Przez użyte w regulaminie określenia należy rozumieć:

 1. Spółdzielnia -Spółdzielnia Mieszkaniowa „HUTNIK” z siedzibą w Zawierciu,
 2. Użytkownik lokalu -osoba posiadająca tytuł prawny do lokalu,
 3. Budynek -wielorodzinny budynek mieszkalny lub mieszkalno-usługowy,
 4. Klatka schodowa -część budynku posiadająca odrębne wejście,
 5. Instalacja domofonowa -oddzielny, kompletny zespół urządzeń służący do zamknięcia wejścia na klatkę schodową, porozumiewania się przez osoby przychodzące do użytkowników poszczególnych lokali i umożliwiający użytkownikom poszczególnych lokali otwieranie wejścia na klatkę schodową bez potrzeby wychodzenia z lokalu.Instalacja domofonowa składa się z:
  1. osprzętu instalacji domofonowej obejmującego elementy instalacji na zewnątrz i wewnątrz klatki schodowej w skład której wchodzą:
   • - kaseta przyzywowa,
   • - zamek wraz z ryglem elektromagnetycznym w drzwiach,
   • - układ elektroniczny,
   • - okablowanie w klatce schodowej oraz wewnątrz mieszkań,
  2. unifonów -urządzeń odbiorczych znajdujących się w lokalach.

II. Zasady zakładania (montażu), wymiany i konserwacji instalacji domofonowych.

§ 3

 1. Decyzję o wyposażeniu w instalację domofonową klatki schodowej dotychczas niewyposażonej w taką instalację podejmuje Zarząd Spółdzielni na podstawie pisemnego oświadczenia o zgodę na montaż i poniesienie pełnych kosztów wykonania instalacji, złożonego przez co najmniej 2/3 użytkowników lokali w danej klatce schodowej
 2. Decyzję o wymianie dotychczasowej instalacji domofonowej w danej klatce schodowej na nową instalację domofonową podejmuje Zarząd Spółdzielni na podstawie pisemnego oświadczenia o zgodę na wymianę i poniesienie pełnych kosztów wymiany, złożonego przez co najmniej 2/3 użytkowników lokali w danej klatce schodowej.
 3. Decyzję o przejęciu istniejącej instalacji domofonowej do konserwacji przez Spółdzielnię podejmuje Zarząd Spółdzielni na podstawie pisemnego oświadczenia o zgodę na takie przejęcie i ponoszenie kosztów konserwacji, złożonego przez co najmniej 2/3 użytkowników lokali w danej klatce schodowej. Do konserwacji mogą być przyjęte wyłącznie instalacje kompletne i sprawne.
 4. Po wpłynięciu do Spółdzielni listy z podpisami mieszkańców z wymaganą liczbą oświadczeń, o których mowa w ustępach 1-3, Spółdzielnia zleca wykonanie robót, a po ich wykonaniu dokonuje odbioru.
 5. W lokalu, w którym użytkownik nie wyraził zgody na montaż lub wymianę instalacji domofonowej, instalacja ta nie zostanie zamontowana lub wymieniona. Użytkownik lokalu otrzyma klucz do drzwi wejściowych.
 6. W przypadku, gdyby już po wykonaniu robót, o których mowa w ust. 1-3, użytkownik lokalu, o którym mowa w ust.5, zdecydował się na montaż lub wymianę instalacji domofonowej warunkiem zlecenia wykonania robót jest złożenie przez takiego użytkownika lokalu oświadczenia o zgodzie na montaż lub wymianę instalacji i pokrycie wartości kosztów związanych z przeprowadzeniem takich robót dla jego lokalu.

§ 4

 1. Do obowiązków Spółdzielni należy utrzymanie sprawności całej instalacji domofonowej za wyjątkiem unifonu.
 2. Konserwacja instalacji domofonowej obejmuje w szczególności:
  1. naprawę, wymianę elektrozaczepów i zamków, wymianę wkładki zamka z dostarczeniem jednego klucza dla użytkownika lokalu,
  2. naprawę kaset przyzywowych,
  3. naprawę układu elektronicznego,
  4. naprawę i uzupełnienie okablowania w budynku,
  5. aktualizację danych użytkowników lokali,
  6. w przypadku domofonów cyfrowych wymianę akumulatorów i zmianę kodów użytkowników lokali.
 3. Konserwacja nie obejmuje przypadków dewastacji instalacji, kradzieży osprzętu instalacji.
 4. Konserwacja, utrzymanie i wymiana unifonów obciąża bezpośrednio użytkowników lokali.
 5. Konserwacji i wymiany osprzętu dokonuje się w miarę potrzeb.

§ 5

Usunięcia zgłaszanych awarii dokonuje się niezwłocznie, jednak nie później niż do 2 dni roboczych od dnia zgłoszenia.III. Koszty montażu, wymiany i konserwacji domofonów

§ 6

 1. Koszty wyposażenia klatki schodowej w instalację domofonową wraz z unifonem lub koszty wymiany dotychczasowej instalacji na nową ponoszą użytkownicy lokali danej klatki schodowej, wnosząc jednorazowo lub w miesięcznych ratach przez okres 12 miesięcy opłatę ustaloną przez Spółdzielnię na podstawie wstępnego rozliczenia inwestycji. Po upływie wskazanego w zdaniu pierwszym 12-miesięcznego okresu uiszczania opłaty, Spółdzielnia dokona ostatecznego rozliczenia inwestycji, uwzględniając także opłaty wniesione w tym okresie przez użytkowników lokali, o których mowa w §3 ust.6.
 2. Za usługi konserwacji, utrzymania instalacji wymienione w §4 ust.2 niniejszego regulaminu pobierane są przez Spółdzielnię opłaty w wysokości wynikającej z umowy zawartej przez Spółdzielnię z firmą świadczącą usługi konserwacji.
 3. Opłaty, o których mowa w ust.l lub w ust.2 niniejszego paragrafu wnoszone będą przez użytkowników lokali wraz z comiesięcznymi opłatami za użytkowanie lokali lub czynszem.
 4. Koszty montażu lub wymiany instalacji domofonowej dla lokalu, po dokonaniu ostatecznego rozliczenia inwestycji w danej klatce schodowej zgodnie z ust.l niniejszego paragrafu, użytkownik o którym mowa w §3 ust.6 ponosi jednorazowo po ustaleniu tych kosztów przez Spółdzielnię.
 5. Oprócz kosztów określonych w ust. 1, 2 i 4 użytkownicy lokali ponoszą koszty wymiany unifonu znajdującego się w ich lokalach oraz koszty usunięcia skutków dewastacji instalacji oraz kradzieży osprzętu instalacji.

Regulamin został zatwierdzony Uchwałą Zarządu nr 6|2019 z dnia 11.04.2019r.

Regulamin rozliczania kosztów dostawy wody i odprowadzania ścieków oraz ustalania odpłatności za wodę i ścieki


REGULAMIN ROZLICZANIA KOSZTÓW DOSTAWY WODY I ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW ORAZ USTALANIA ODPŁATNOŚCI ZA WODĘ I ŚCIEKI W SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ „HUTNIK” W ZAWIERCIU

Niniejszy regulamin został opracowany o:

 1. Ustawa z dnia 7 czerwca 2001r o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t.j. Dz.U.z 2020r poz.2028)
 2. Ustawa z dnia 15.12.2000r o spółdzielniach mieszkaniowych (t.j. Dz.U. z 2021r poz. 1208)
 3. Statut Spółdzielni Mieszkaniowej „HUTNIK” w Zawierciu

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

1. Regulamin określa zasady rozliczania kosztów dostawy wody, ciepłej wody użytkowej i odprowadzania ścieków oraz ustalania odpłatności z tego tytułu dla osób korzystających z lokali w Spółdzielni Mieszkaniowej „HUTNIK”.
2. Definicje pojęć używanych w regulaminie:
a) Spółdzielnia – należy przez to rozumieć Spółdzielnię Mieszkaniową „HUTNIK” z siedzibą Zawierciu, ul. Rataja 31a,
b) użytkownik lokalu – rozumie się przez to osobę uprawnioną do korzystania z lokalu, niezależnie od tytułu prawnego, z którego wynika takie uprawnienie lub osobę faktycznie korzystającą z lokalu bez tytułu prawnego,
c) wodomierz – przyrząd pomiarowy w rozumieniu Ustawy z dnia 11.05.2001r Prawo o miarach (tj.Dz.U. nr 243 z 2004r, poz. 2441 z poźń.zm.) przeznaczony do rozliczenia zużycia wody i ścieków, sprawny, nieuszkodzony, prawidłowo zabudowany w instalacji wodnej i posiadający:
-ważną cechę legalizacji urzędu podległego administracji miar albo podmiotu upoważnionego: okres ważności wynosi 5 lat dla wodomierzy zimnej wody i 3 lata dla wodomierzy ciepłej wody,
-nie naruszoną plombę Spółdzielni Mieszkaniowej „HUTNIK” w Zawierciu na połączeniu śrubunkowym wodomierza z przyłączem wodnym, zabezpieczającą przed nieuprawnionym zdjęciem przyrządu lub nielegalnym rozszczelnieniem połączenia – o ile taką plombę się instaluje,
-protokół montażu/wymiany sporządzony przez Spółdzielnię lub uprawnione przez Spółdzielnię podmioty,
d) wodomierz indywidualny – przyrząd pomiarowy wyposażony w moduł radiowy mierzący ilość pobranej wody, zainstalowany w lokalu mieszkalnym lub w lokalu użytkowym,
e) wodomierz główny – przyrząd pomiarowy mierzący ilość pobranej wody, zainstalowany w każdej nieruchomości, budynku lub grupie budynków z jednego węzła,
f) lokal opomiarowany – lokal w którym zainstalowano wodomierz/wodomierze zgodnie z wytycznymi Spółdzielni i w których dokonano odczytu urządzenia pomiarowego na zasadach i w terminach określonych niniejszym Regulaminem,
g) lokal nieopomiarowany – lokal w którym nie zainstalowano wodomierza oraz lokal posiadający niesprawne urządzenie zgodnie z §11 ust.2 i ust.3,
h) Nieruchomość – rozumie się przez to budynek lub grupę budynków, dla których następuje odrębne ustalenie kosztów zgodnie z §3 ust.1.

§ 2

 1. Spółdzielnia prowadzi wyodrębnioną ewidencję kosztów dostawy wody i odprowadzania ścieków.
 2. Koszty dostawy wody i odprowadzania ścieków obejmują wydatki Spółdzielni związane z opłatami za dostawę wody, odprowadzanie ścieków uiszczanymi na rzecz Rejonowego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp.z.o.o. w Zawierciu i Przedsiębiorstwa Komunalnego Ogrodzieniec Sp.z.o.o. oraz innymi kontrahentami w zakresie odprowadzania ścieków. Koszty te obejmują również opłaty abonamentowe za wodomierze główne znajdujące się w pomieszczeniach przyłączy głównych w danej nieruchomości, budynku lub grupy budynków zaopatrywanych w wodę z jednego węzła.

§ 3

 1. Koszty dostawy wody i odprowadzania ścieków są ustalane odrębnie dla każdej nieruchomości.
 2. Ilość dostarczanej do Nieruchomości wody ustala się na podstawie wskazań wodomierzy głównych zainstalowanych w budynku(ach) danej Nieruchomości, a w przypadku ich braku w oparciu o zużycie wody w danym budynku.
 3. Ilość odebranych z Nieruchomości ścieków ustala się jako równą ilość wody dostarczonej do Nieruchomości.

POSTANOWIENIA SZCZEGÓŁOWE

§ 4

 1. Użytkownicy lokali uiszczają opłaty za zużycie wody i odprowadzanie ścieków stanowiące zaliczki na poczet pokrycia całkowitych kosztów dostawy wody i odprowadzania ścieków.
 2. W budynkach, w których zainstalowane są wodomierze główne, rozliczenia kosztów dostawy wody i odprowadzania ścieków na poszczególne lokale dokonuje się z wyodrębnieniem:

  1) rzeczywistego kosztu zużycia wody w budynku, obejmującego:
  a) koszt podstawowy ustalony jako iloczyn zużycia wody w danym lokalu i ceny 1m³ obejmującej cenę dostawy wody i odprowadzania ścieków,
  b) koszt uzupełniający ustalony jako iloczyn:
  - różnicy całkowitego zużycia wody w danym budynku, ustalonego na podstawie wskazań wodomierzy głównych i sumy zużycia wody w poszczególnych lokalach w tym budynku, do którego następuje dostawa wody i
  - ceny 1m³ obejmującej cenę dostawy wody i odprowadzania ścieków, rozliczaną na wszystkie lokale w danym budynku, do którego następuje dostawa wody, proporcjonalnie do zużycia wody w danym lokalu.
  2) kosztu eksploatacyjnego jako kosztu opłaty abonamentowej za wodomierze główne, rozliczanego na poszczególne lokale proporcjonalnie do powierzchni lokali w danym budynku.

 3. W przypadku zmiany ceny 1m³ wody i ścieków w trakcie okresu rozliczeniowego do rozliczania kosztów dostawy wody i odprowadzania ścieków na poszczególne lokale przyjmuje się cenę zgodnie z obowiązującą taryfą ustaloną dla Gminy Zawiercie i Gminy Ogrodzieniec. Nową cenę stosuje się od kolejnego miesiąca następującego po zmianie cennika.
 4. Rozliczenia kosztów dostawy wody i odprowadzania ścieków na poszczególne lokale dokonuje się w okresach rozliczeniowych równych okresom odczytów stanów wodomierzy określonych w ust.7, jako iloczyn zużycia wody w danym lokalu i ceny 1m³ obejmującej cenę dostawy wody i odprowadzania ścieków.
 5. Koszt zużycia wody dla wspólnych miejsc jej poboru w budynkach, w których zainstalowane są wodomierze (dot. wspólnych toalet, kranów) na korytarzach rozlicza się proporcjonalnie do liczby lokali korzystających ze wspólnych punktów.
 6. Zmiana liczby osób rozliczanych według ryczałtu, o których mowa w §6 niniejszego Regulaminu zgłoszona do Spółdzielni do 15 dnia danego miesiąca będzie uwzględniona w rozliczeniu począwszy od miesiąca, w którym została zgłoszona. Zmiana zgłoszona po 15 dniu danego miesiąca uwzględniona zostanie począwszy od następnego miesiąca.
 7. Odczyty stanów wodomierzy indywidualnych dokonuje się:
  a) w lokalach mieszkalnych w okresach sześciomiesięcznych po 30 czerwca i po 31 grudnia danego roku na podstawie radiowych odczytów wodomierzy,
  b) w lokalach użytkowych w okresach jednomiesięcznych na podstawie odczytów z wodomierzy dokonanych przez pracowników administracji Spółdzielni.

§ 5

 1. Dla lokali nieopomiarowanych ustala się miesięczną opłatę zaliczkową:

  a) wysokość tej opłaty jest iloczynem ryczałtu określonego w §6 ust.1 i liczby zamieszkałych osób przy uwzględnieniu aktualnej ceny 1m³ wody i odprowadzania ścieków,
  b) w lokalach mieszkalnych, w których nie zgłoszono ani jednej zamieszkałej osoby, koszty zużycia wody i odprowadzania ścieków rozlicza się wg. stawek za jedna osobę, z zastrzeżeniem pkt. c) poniżej,
  c) w lokalu mieszkalnym, w przypadku którego jedyna uprawniona do zamieszkiwania w tym lokalu osoba zmarła, zaś spadkobiercy złożyli zgodne oświadczenie na piśmie, że w przedmiotowym lokalu nie będzie nikt zamieszkiwał, począwszy od miesiąca kalendarzowego następującego po złożeniu takiego oświadczenia nie nalicza się kosztów zużycia wody i odprowadzania ścieków,

  d) liczbę osób zamieszkałych w lokalu mieszkalnym ustala się na podstawie oświadczenia składanego na potrzeby ustalenia opłaty.
 2. Dla lokali opomiarowanych koszty zużycia wody rozlicza się wg:

  a) wysokości zaliczki wyliczanej indywidualnie dla każdego lokalu na podstawie średniego miesięcznego zużycia wody w danym mieszkaniu w poprzednim okresie rozliczeniowym przy uwzględnieniu aktualnej ceny 1m3 wody i odprowadzania ścieków, przy czym na nowy okres rozliczeniowy ustala się nową wysokość zaliczki (nie wcześniej niż począwszy od miesiąca następującego po dokonaniu rozliczenia kosztów dostawy wody i odprowadzania ścieków w poprzednim okresie rozliczeniowym) jedynie wówczas, gdy rzeczywisty koszt zużycia wody w danym lokalu w poprzednim okresie rozliczeniowym różnił się o więcej niż 50,00zł od sumy zaliczek należnych w tym okresie rozliczeniowym,
  b) po zakończeniu okresu rozliczeniowego i ustaleniu rzeczywistego kosztu zużycia wody w budynku, (węźle) wnoszona opłata zaliczkowa zostaje rozliczona w celu ustalenia wielkości stosownych zwrotów lub dopłat,
  c) użytkownik zobowiązany jest kwotę niedopłaty uregulować w terminie wskazanym na otrzymanym rozliczeniu wody, natomiast kwotę nadpłaty potrącić w następnym miesiącu,
  d) w przypadku lokali zadłużonych nadpłatę zalicza się w pierwszej kolejności na poczet zadłużenia z tytułu należności za używanie lokalu,
  e) ostateczne rozliczenie wody z osobą zbywającą lokal opomiarowany następuje zgodnie z protokołem zdawczo-odbiorczym, na podstawie którego zostaje wystawiona jednorazowa faktura rozliczeniowa z określonym terminem płatności.

 3. W lokalach użytkowych:

  a) nieopomiarowanych sposób rozliczania zużycia wody i odprowadzania ścieków określa umowa zawarta pomiędzy użytkownikiem lokalu, a Spółdzielnią,
  b) opomiarowanych zużycie wody rozlicza się według wskazań wodomierzy,
  c) po zakończeniu okresu rozliczeniowego i ustaleniu rzeczywistego zużycia wody w nieruchomości, wnoszona opłata zaliczkowa zastaje rozliczona w celu ustalenia wielkości stosownych zwrotów lub dopłat,
  d) użytkownik zobowiązany jest kwotę niedopłaty uregulować w terminie określonym w fakturze, a kwotę nadpłaty potrącić w następnym miesiącu,
  e) w przypadku lokali zadłużonych nadpłatę zalicza się w pierwszej kolejności na poczet zadłużenia z tytułu należności za używanie lokalu.
  f) ostateczne rozliczenie wody z osobą zbywającą lokal opomiarowany następuje zgodnie z protokołem zdawczo-odbiorczym, na podstawie którego zostaje wystawiona jednorazowa faktura rozliczeniowa z określonym terminem płatności.

 4. Użytkownik wnosi na poczet należności za zużycie wody i odprowadzenie ścieków zaliczki miesięczne przy opłacie za korzystanie z lokalu.
 5. O wynikach rozliczenia każdy lokator zostaje powiadomiony przez Spółdzielnię pisemnie, nie później niż 30 dni od dnia otrzymania przez Spółdzielnię odczytów radiowych z firmy zewnętrznej.
 6. W przypadku lokali opomiarowanych dopuszcza się samodzielne określenie wysokości wpłacanej zaliczki na pisemną prośbę użytkownika lokalu.

§ 6

 1. Użytkownik lokalu nieopomiarowanego będzie rozliczany za zużycie wody i odprowadzanie ścieków formie ryczałtu, ustalonego na podstawie następujących wskaźników:

  a) 10m³ wody/osobę/miesiąc - dla lokali bez ciepłej wody użytkowej,
  b) 15m³ wody/osobę/miesiąc - dla lokali z ciepłą wodą użytkową (w czym 10m3 - zimna woda, 5m3 - ciepła woda użytkowa),
  c) 5m³ - zimna woda użytkowa dla wspólnych miejsc jej poboru w budynku (dot. wspólnych toalet, kranów).

 2. W przypadku, gdy użytkownik lokalu uniemożliwia dokonywanie odczytów wskazań wodomierzy za kolejne dwa okresy odczytu określone w §4 ust.7 w ustalonych terminach, lub zostanie stwierdzony jeden z przypadków określonych w §11 ust.3 - ilość wody stanowiącej podstawę ustalenia opłat, o których mowa w ust.1 wynosi:

  a) dla lokali mieszkalnych - 10m³ miesięcznie za jedną osobę zamieszkującą w lokalu bez ciepłej wody użytkowej, a 15m3 miesięcznie za jedną osobę zamieszkującą w lokalu z ciepłą wodą użytkową (z zastosowaniem §6 ust.1 pkt.b)
  b) dla lokali użytkowych - 200% najwyższego miesięcznego zużycia wody w poprzednim okresie rozliczeniowym w lokalu.

 3. Dalsze rozliczenie indywidualne będzie możliwe dopiero po udostępnieniu wodomierza do odczytu, przy czym dzień odczytu przyjmuje się jako początek nowego okresu rozliczeniowego.
 4. W przypadku niesprawności wodomierza zgłaszanej do Spółdzielni zgodnie z §11 ust.2 - ilość zużytej wody ustala się przyjmując za podstawę średnie miesięczne zużycie za poprzedni okres.
 5. Użytkownik lokalu, w którym nie zostały zamontowane wodomierze z przyczyn niezależnych od użytkownika lokalu, będzie rozliczany za zużycie wody i odprowadzanie ścieków w formie ryczałtu, miesięcznie na jedną osobę zamieszkującą w lokalu.
 6. W przypadku, gdy użytkownik lokalu nie udostępni lokalu w celu wymiany wodomierza na radiowy lub montażu wodomierza radiowego, będzie rozliczany za zużycie wody i odprowadzanie ścieków w formie miesięcznego ryczałtu ustalonego przy uwzględnieniu następujących stawek:

  1) dla lokali mieszkalnych:
  a) 10m3 wody/osobę/miesiąc – dla lokali bez ciepłej wody użytkowej,
  b) 15m3 wody/osobę/miesiąc – dla lokali z ciepłą wodą użytkową (w czym 10m3 – zimna woda, 5m3 – ciepła woda użytkowa).
  2) dla lokali użytkowych - dwukrotność (200%) najwyższego miesięcznego zużycia wody w poprzednim okresie rozliczeniowym.

§ 7

 1. Dla lokali mieszkalnych, dla których nie jest możliwe ustalenie zaliczek na podstawie poprzedniego okresu rozliczeniowego, tj. takich, w których nie było wodomierzy lub wodomierze nie były odczytane, bądź zostały wymienione, pierwszą zaliczkę obowiązującą od następnego miesiąca, w którym wodomierze zostały dopuszczone do eksploatacji lub po zmianie właściciela lokalu ustala się następująco:
  a) 4m3 wody/osobę/miesiąc – dla lokali z ciepłą wodą użytkową (2m3 – woda ciepła, 2m3 – woda zimna),
  b) 4m3 wody/osobę/miesiąc – dla lokali bez ciepłej wody użytkowej.
 2. Opłata za legalizację licznika wody jest naliczana w czynszu od zainstalowanego wodomierza, począwszy od miesiąca , w którym ten wodomierz został zamontowany.

WARUNKI TECHNICZNO-EKSPLOATACYJNE MONTAŻU I UŻYTKOWANIA WODOMIERZY

§ 8

 1. Wodomierze montowane są na zlecenie Spółdzielni i stanowią własność Spółdzielni.
 2. Wodomierze muszą posiadać atest Polskiego Komitetu Miar i Jakości.
 3. Z czynności tych sporządza się protokół zawierający:

  a) datę sporządzenia,
  b) numer wodomierza,
  c) stan wodomierza,
  d) producent, typ wodomierza,
  e) średnica DN,
  f) lokalizacja wodomierza.
  g) pozycję montażu wodomierza.

 4. Protokół o którym mowa w ust.3, stanowi podstawę do zmiany sposobu rozliczania wody.
 5. Spółdzielnia jest uprawniona do sprawdzenia stanu technicznego wodomierza zamontowanego w lokalu oraz prawidłowości jego funkcjonowania.
 6. Użytkownicy lokali obowiązani są udostępnić lokal Spółdzielni lub osobie przez nią upoważnionej w celu:

  a) zainstalowania wodomierzy,
  b) wymiany wodomierzy,
  c) dokonywania odczytów,
  d) sprawdzenia stanu technicznego i prawidłowości funkcjonowania wodomierzy.

§ 9

 1. Czas eksploatacji wodomierza wynosi 5 lat dla liczników zimnej wody i 3 lata dla liczników podgrzanej wody, nie dłużej jednak niż do upływu terminu ważności cechy legalizacyjnej. Po upływie czasu eksploatacji następuje obowiązkowa wymiana wodomierza. W trakcie eksploatacji za sprawność wodomierza odpowiada użytkownik lokalu.
 2. W przypadku uszkodzenia wodomierza, plomb legalizacyjnych bądź stwierdzenia błędnego wskazania wodomierza przekraczającego normy dopuszczalne, wodomierz będzie poddany sprawdzeniu i ewentualnej wymianie.
 3. Koszty wodomierza i jego wymiany obciąża użytkownika lokalu.
 4. W przypadku stwierdzenia wady fabrycznej wodomierza, koszt wodomierza i jego wymiany nie ponosi użytkownik lokalu.

§ 10

W przypadku wykonywania prac remontowych wymagających demontażu wodomierza, użytkownik lokalu winien przed przystąpieniem do tych prac zgłosić to w Spółdzielni. Służby Spółdzielni dokonują na koszt użytkownika demontażu wodomierza, odczytują jego stan w chwili demontażu, dokonują ponownego montażu po zakończeniu prac i plombują wodomierz. Z czynności przemontowania wodomierza sporządzany jest protokół w dwóch egzemplarzach, po jednym dla Użytkownika i Spółdzielni. Koszty przemontowania wodomierza obciążają użytkownika.

§ 11

 1. Użytkownik lokalu obowiązany jest sprawdzić, co najmniej raz w miesiącu, czy wodomierz rejestruje zużycie wody.
 2. Każdy przypadek niesprawności wodomierza, uszkodzenia plomb itp. użytkownik lokalu powinien niezwłocznie zgłosić do Spółdzielni. Nie zgłoszenie niesprawności wodomierza powoduje rozliczenie danego okresu rozliczeniowego w oparciu o ryczałt określony w §6 ust.2.
 3. Każdy przypadek stwierdzenia:

  a) nielegalnego (z pominięciem wodomierzy) poboru wody,
  b) przeróbki instalacji wodociągowej przed wodomierzem,
  c) nie zgłoszenia uszkodzenia wodomierzy lub plomb, za wyjątkiem uszkodzeń niezawinionych przez użytkownika,
  d) potwierdzonej próby zafałszowania wskazań wodomierza powoduje rozliczenie lokalu wg. ryczałtu określonego w §6 ust.2 za okres od ostatniego prawidłowego odczytu wodomierza do dnia protokolarnego dopuszczenia wodomierza do eksploatacji.

 4. W przypadku nieuzasadnionego zgłoszenia okoliczności, o których mowa w ust. 2 lub w ust.3 niniejszego paragrafu, koszt sprawdzenia poprawności działania wodomierza obciąża użytkownika lokalu.
 5. W przypadku nieuzasadnionego zgłoszenia, w celu powtórnego sprawdzenia poprawności działania wodomierza, koszt tego sprawdzenia obciąża użytkownika lokalu.

§ 12

 1. Niniejszy Regulamin został zatwierdzony przez Radę Nadzorczą Spółdzielni Mieszkaniowej „HUTNIK” w Zawierciu Uchwałą Nr 113/2021 w dniu 08.11.2021r i obowiązuje od dnia uchwalenia.
 2. Traci moc Regulamin zatwierdzony uchwałą Nr 18/2020 przez Radę Nadzorczą w dniu 02.03.2020r.
Regulamin przetargu na ustanowienie i zbycie prawa odrębnej własności lokalu należącego do zasobów Spółdzielni


Regulamin przetargu na ustanowienie i zbycie prawa odrębnej własności lokalu należącego do zasobów Spółdzielni Mieszkaniowej "Hutnik" w Zawierciu

§ 1

Regulamin określa zasady i warunki przeprowadzania przetargu na ustanowienie i zbycie prawa odrębnej własności lokalu należącego do zasobów Spółdzielni Mieszkaniowej „HUTNIK” w Zawierciu, do którego to lokalu nie przysługuje nikomu spółdzielcze lokatorskie prawo lub roszczenie o ustanowienie takiego prawa lub spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu.

§ 2

Spółdzielnia ogłasza przetarg na ustanowienie prawa odrębnej własności lokalu w przypadkach przewidzianych w przepisach ustawy z dnia 15 grudnia 2000r o spółdzielniach mieszkaniowych i postanowieniach Statutu Spółdzielni.

§ 3

1. Decyzję o przeznaczeniu lokalu do przetargu podejmuje Zarząd Spółdzielni.

2. Przetarg ogłasza i organizuje Zarząd Spółdzielni.

§ 4

1. Spółdzielnia zawiadamia o przetargu na stronie internetowej oraz przez publikację ogłoszenia w prasie lokalnej.

2. Niezależnie od zawiadomienia w sposób określony w ust.l niniejszego paragrafu Spółdzielnia może dodatkowo zamieścić ogłoszenie o przetargu na tablicach ogłoszeń w siedzibie Spółdzielni i administracjach osiedlowych.

§ 5

 1. Ogłoszenie o przetargu powinno zawierać:
 2. a) nazwę i adres Spółdzielni,
  b) przedmiot przetargu (opis i lokalizację lokalu),omierzem,
  c) cenę wywoławczą,
  d) wysokość wadium, kosztów organizacji przetargu oraz sposób i termin wpłaty,
  e) informacje o warunkach, jakie musi spełniać stawający do przetargu,
  f) termin i miejsce przeprowadzenia przetargu ( przetarg ustny),
  g) termin i miejsce otwarcia ofert złożonych na piśmie (przetarg pisemny),
  h) informacje o możliwości oglądania lokalu,
  i) zastrzeżenie o prawie Spółdzielni do odstąpienia od przetargu lub jego unieważnienia bez podania przyczyny.

 3. Ogłoszenie przetargowe może zawierać oferty ustanowienia prawa odrębnej własności kilku lokali i terminy przeprowadzania kolejnych przetargów.

§ 6

Spółdzielnia wyznacza termin przetargu nie wcześniej niż 14 dni od daty ukazania się ogłoszenia przetargowego.

§ 7

Przetarg odbywa się ustnie lub w drodze złożenia ofert na piśmie.

§ 8

 1. Czynności związane z przeprowadzeniem przetargu wykonuje Komisja Przetargowa.
 2. W skład Komisji Przetargowej wchodzą:
 3. -przewodniczący komisji - Dyrektor ds. technicznych
  -członek komisji   - Pracownik Działu Lokalowo-Rozliczeniowego
  -członek komisji   - Pracownik Działu Technicznego
  -członek komisji   - Przedstawiciel Rady Nadzorczej (z głosem doradczym).

 4. Komisja Przetargowa działa na podstawie niniejszego Regulaminu oraz w ramach obowiązujących przepisów prawa.
 5. Ustala się następujące zasady działania Komisji Przetargowej:
 6. 1) członkowie Komisji Przetargowej mają obowiązek traktować wszelkie materiały i informacje otrzymane w związku z postępowaniem przetargowym jako poufne;
  2) Komisja Przetargowa ma obowiązek działać obiektywnie, wnikliwie i starannie, mając na względzie słuszne interesy Spółdzielni;
  3) członkami Komisji Przetargowej nie mogą być osoby biorące udział w przetargu lub osoby im bliskie w rozumieniu wskazanym w §9 niniejszego Regulaminu;
  4) w przypadku stwierdzenia, że członek Komisji Przetargowej jest osoba bliską w stosunku do osoby biorącej udział w przetargu, jest on obowiązany niezwłocznie złożyć rezygnację z udziału w pracy Komisji Przetargowej.

§ 9

Osobą bliską osobie biorącej udział w przetargu, o której mowa w §8 ust.4 pkt.3) niniejszego Regulaminu jest:

1) Osoba bliska w rozumieniu art.2 ust.5 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, tj. zstępny, wstępny, rodzeństwo, dzieci rodzeństwa, małżonek, osoba przysposabiająca i przysposobiona oraz osoba, która pozostaje faktycznie we wspólnym pożyciu;
2) osoba, która przed upływem 3 lat od daty wszczęcia postępowania przetargowego była w stosunku pracy lub zlecenia z osobą biorącą udział w przetargu;
3) Osoba, która pozostaje z osobą biorącą udział w przetargu w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić uzasadnione wątpliwości, co do ich bezstronności.

§ 10

Podczas przeprowadzania postępowania przetargowego komisja sporządza protokół, który zawiera następujące informacje:

a) termin przetargu,
b) tryb przetargu,
c) oznaczenie - opis lokalu będącego przedmiotem przetargu,
d) obciążenie lokalu, jeżeli występuje,
e) informacje o osobach dopuszczonych i niedopuszczonych do przetargu wraz z uzasadnieniem,
f) najwyższą cenę osiągniętą w przetargu, informację o złożonych ofertach wraz z uzasadnieniem wyboru najkorzystniejszej z nich,
g) imię, nazwisko i adres osoby, która wygrała przetarg,
h) imiona i nazwiska przewodniczącego i członków komisji,
i) uzasadnienie przerwania przetargu lub nie dokonania wyboru, jeżeli takie nastąpiło,
j) podpisy przewodniczącego i członków komisji przetargowej.

§ 11

1. Spółdzielnia zobowiązana jest do traktowania na równych prawach wszystkie osoby przystępujące do przetargu i przeprowadzenia przetargu w sposób zapewniający uczciwą konkurencję.
2. Przystępujący do przetargu wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w związku z uczestnictwem w przetargu.
3. W przypadku, gdy dwie lub więcej osób zaoferują tę samą cenę nabycia, ustanowienie lokalu następuje na rzecz osoby, która pierwsza zadeklarowała wyższą cenę.

§ 12

Cenę wywoławczą lokalu mieszkalnego postawionego do przetargu ustala się na podstawie wyceny sporządzonej przez rzeczoznawcę majątkowego.

§ 13

1. Warunkiem dopuszczenia do przetargu jest wpłacenie przed przetargiem:

a) kosztów organizacji przetargu w wysokości określonej przez Zarząd Spółdzielni,
b) wadium określonego w wysokości 10% ceny wywoławczej.

2. Koszty przetargu nie podlegają zwrotowi, za wyjątkiem unieważnienia lub odwołania przetargu przez Spółdzielnię.
3. Wadium wniesione przez osobę wygrywającą przetarg zostaje zaliczone na poczet zaoferowanej ceny lokalu mieszkalnego.
4.Spódzielnia zwraca wpłacone wadium osobie uczestniczącej w przetargu, która nie wygrała przetargu przelewem, na rachunek bankowy wskazany przez taką osobę.
5. Wadium podlega zwrotowi także w wypadku odwołania lub unieważnienia przetargu przez Spółdzielnię.
6. Wadium nie podlega zwrotowi w przypadku, gdy w terminie 30 dni od daty wygrania przetargu osoba, która wygrała przetarg nie wpłaci na rachunek bankowy Spółdzielni całości wylicytowanej ceny, pomniejszonej o kwotę wniesionego uprzednio wadium lub nie dojdzie do zawarcia umowy przenoszącej własność lokalu z przyczyn leżących po stronie osoby, która wygrała przetarg z zastrzeżeniem ust.7.
7. Na uzasadniony wniosek osoby, która wygrała przetarg, Spółdzielnia może przedłużyć termin do zapłaty ceny oraz zawarcia umowy przenoszącej własność lokalu, o którym mowa w ust.6, w szczególności w przypadku zamiaru sfinansowania nabycia lokalu ze środków z kredytu lub pożyczki bankowej.

§ 14

Osoby stawające do przetargu zobowiązane są do zapoznania się i przestrzegania postanowień zawartych w niniejszym Regulaminie i w Statucie Spółdzielni oraz obowiązujących przepisów prawa.

§ 15

1. Postępowanie przetargowe jest ważne bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden uczestnik zaoferował cenę powyżej ceny wywoławczej.
2. Postępowanie przetargowe uważa się za zakończone wynikiem negatywnym, jeżeli żaden z uczestników przetargu nie zaoferował ceny wyższej niż cena wywoławcza oraz w przypadku, gdy żaden uczestnik nie przystąpił do prawidłowo ogłoszonego przetargu.

§ 16

Cena uzyskana w wyniku przetargu na podstawie decyzji Zarządu Spółdzielni zaliczana jest w pozostałe przychody operacyjne Spółdzielni.

§ 17

1. Przetarg ustny odbywa się w miejscu i terminie określonym w ogłoszeniu przetargowym.
2. Zakres działania komisji przetargowej obejmuje:

1) odczytanie warunków przetargowych,
2) sprawdzenie tożsamości osób stawających do przetargu,
3) potwierdzenie wniesienia przez osobę stawającą do przetargu kwoty z tytułu kosztów organizacji przetargu oraz wadium,

4) przeprowadzenie licytacji:

a) prowadzący podaje cenę wywoławczą oraz informację o przypadku/przypadkach wadium określonych w §13 ust.6 niniejszego Regulaminu, podaje do publicznej wiadomości imiona i nazwiska osób, które wpłaciły wadium i zostały dopuszczone do przetargu oraz o warunkach określonych w punktach b), c), d) poniżej,
b) uczestnicy zgłaszają ustnie w trakcie licytacji kolejne postąpienia ceny, dopóki mimo trzykrotnego wywołania, nie ma dalszych postąpień,
c) postąpienie nie może być niższe niż 200,00 zł,
d) po ustaniu zgłoszenia postąpień prowadzący wywołuje trzykrotne ostatnią najwyższą cenę, wskazuje osobę, która jako pierwsza podała najwyższą cenę i zamyka przetarg a następnie ogłasza imię i nazwisko osoby łub firmę osoby, która wygrała przetarg.
e) sporządzenie i odczytanie protokołu przetargowego.

§ 18

1. Osoby stawające do przetargu pisemnego obowiązane są złożyć ofertę cenową na piśmie. Oferta cenowa w zamkniętej kopercie, winna być złożona w sekretariacie Spółdzielni lub przesłana pocztą na adres Spółdzielni. Na kopercie oferent informuje Spółdzielnię jakiego lokalu dotyczy oferta.
2. Oferty cenowe winny zostać złożone najpóźniej do ostatniego dnia oznaczonego przez Spółdzielnię dla składania ofert - do godziny 1200. Otwarcie ofert i wybór najkorzystniejszej oferty dokonuje komisja przetargowa w tym samym dniu o godzinie 1300.
3. Oferta powinna zawierać:

a) imię i nazwisko, adres i telefon oferenta,
b) proponowaną kwotę (nie niższą niż cena wywoławcza wartości rynkowej),
c) oświadczenie o zapoznaniu się z postanowieniami regulaminu przetargu,
d) oświadczenie o przyjęciu bez zastrzeżeń do wiadomości stanu technicznego lokalu i braku roszczeń z tego tytułu względem Spółdzielni,
e) oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w związku z przeprowadzanym postępowaniem przetargowym,
f) podpis oferenta.

4. Z zastrzeżeniem §15 ust.2 niniejszego Regulaminu przetarg uważa się za zakończony wynikiem negatywnym, także wówczas gdy, żadna złożona oferta nie spełnia warunków przetargu.
5. Przetarg przeprowadza komisja przetargowa, która dokonuje:

a) otwarcia ofert,
b) odczytuje nazwę oferenta, wysokość deklarowanej ceny,
c) ustala, czy oferta odpowiada warunkom przetargu,
d) wybiera ofertę, w której zaoferowano najwyższą cenę za ustanowienie odrębnej własności lokalu.
e) sporządza i podpisuje protokół z przeprowadzonych czynności przetargowych.

§ 19

1. Z osobą, która wygrała przetarg, po wpłaceniu przez nią zaoferowanej ceny, zostanie zawarta umowa o ustanowienie i przeniesienie prawa odrębnej własności lokalu będącego przedmiotem przetargu, w terminie ustalonym z kancelarią notarialną, o którym Spółdzielnia zawiadomi nabywcę.
2. W przypadku, gdyby w terminie 30 dni od daty wygrania przetargu osoba, która wygrała przetarg nie wpłaciła na rachunek bankowy Spółdzielni całości wylicytowanej ceny lub nie dojdzie do zawarcia umowy przenoszącej własność lokalu w terminie wskazanym przez Spółdzielnię z przyczyn leżących po stronie osoby, która wygrała przetarg, Spółdzielnia przestaje być związana ofertą osoby, która wygrała przetarg i może odstąpić od zawarcia umowy, zatrzymując wadium zgodnie z §13 ust.6 niniejszego Regulaminu.
3. Osoba, która wygrała przetarg przejmuje lokal w aktualnym jego stanie technicznym, a ewentualny remont wykonuje we własnym zakresie i na własny koszt.

§ 20

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo odwołania, bądź unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.

§ 21

1. Regulamin niniejszy został uchwalony przez Radę Nadzorczą Spółdzielni Mieszkaniowej „HUTNIK” w Zawierciu w dniu 02.11.2020.Uchwałą Nr 64/2020
2. Traci moc Regulamin uchwalony przez Radę Nadzorczą w dniu 06.10. 2008r. Uchwałą Nr OS/0122-3/64/2008.

Instrukcja ZASADY postępowania w przypadku zamiaru zmiany sposobu korzystania z lokalu lub dokonania ingerencji lub zmian w nieruchomości wspólnej

Zarządzenie nr 4/2024

Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Hutnik” w Zawierciu z dnia 21.03.2024r

§1

Działając na podstawie § 3 ust. 3 Regulaminu porządku domowego obowiązującego w Spółdzielni Mieszkaniowej „Hutnik” w Zawierciu, Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Hutnik” w Zawierciu ustala Zasady postępowania w przypadku zamiaru zmiany sposobu korzystania z lokalu lub dokonania ingerencji lub zmian w nieruchomości wspólnej w Spółdzielni Mieszkaniowej „Hutnik” w Zawierciu stanowiące załącznik do niniejszego Zarządzenia.

§2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.


ZASADY POSTĘPOWANIA

w przypadku zamiaru zmiany sposobu korzystania z lokalu lub dokonania ingerencji lub zmian w nieruchomości wspólnej w Spółdzielni Mieszkaniowej „Hutnik” w Zawierciu

§1

Definicje

Stosowane w niniejszym dokumencie wyrażenia oznaczają:

1) Spółdzielnia –Spółdzielnia Mieszkaniowa „Hutnik” w Zawierciu,

2) użytkownik lokalu – właściciel lokalu, osoba, której przysługuje spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego albo spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, albo najemca lokalu,

3) lokal – lokal mieszkalny lub lokal użytkowy (o przeznaczeniu innym niż mieszkalne) znajdujący się w budynku, którego zarząd sprawuje Spółdzielnia,

4) nieruchomość wspólna - grunt oraz części budynku oraz urządzenia i instalacje, które nie służą do wyłącznego używania przez użytkownika lokalu,

5) Prawo budowlane – ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (tekst jednolity – Dz.U. z 2019 r., poz. 1186 z późniejszymi zmianami) wraz z przepisami wykonawczymi.

§2

Postanowienia ogólne

1. W celu zmiany sposobu korzystania z lokalu użytkownik lokalu obowiązany jest spełnić wymogi i warunki wynikające z obowiązujących przepisów prawa oraz określone w niniejszym dokumencie.

2. Wszelkie koszty i ryzyko związane z działaniami podjętymi w celu zmiany sposobu korzystania z lokalu obciążają wyłącznie użytkownika lokalu.

3. Zaleca się, aby celem uniknięcia niepotrzebnych wydatków i kosztów użytkownik lokalu konsultował ze Spółdzielnią wszelkie zamierzone zmiany sposobu korzystania z lokali celem uzyskania wstępnego potwierdzenia możliwości i dopuszczalności ich wprowadzenia już na etapie ich planowania lub projektowania.

4. O ile Rada Nadzorcza Spółdzielni nie postanowi inaczej, zmiana sposobu korzystania z lokalu nie stanowi podstawy do zmiany spoczywających na użytkowniku lokalu opłat za używanie i utrzymanie lokalu.

§3

Wymogi wynikające z Prawa budowlanego

1. Zmianę sposobu korzystania z lokalu stanowi zmianę sposobu użytkowania części obiektu budowlanego, o której mowa w art. 71 ust. 2 Prawa budowlanego.

2. Zmiana sposobu korzystania z lokalu jest dopuszczalna, o ile użytkownikowi lokalu przysługuje prawo do dysponowania lokalem na cele budowlane, a w przypadku gdy zmiana wiąże się z koniecznością ingerencji lub zmiany w nieruchomości wspólnej, dodatkowo prawo do dysponowania nieruchomością wspólną na cele budowlane w tym zakresie, o którym to prawie mowa w art. 32 ust. 4 pkt 2) Prawa budowlanego.

3. Prawo do dysponowania lokalem na cele budowlane w zakresie zmiany sposobu korzystania z lokalu wynika z:

     1) prawa własności lokalu,

     2) zgody Spółdzielni na zmianę sposobu korzystania z lokalu udzielonej użytkownikowi, któremu przysługuje spółdzielcze prawo do lokalu albo jest najemcą lokalu.

4. Prawo do dysponowania nieruchomością wspólną na cele budowlane wynika ze zgody Spółdzielni udzielonej użytkownikowi lokalu w trybie opisanym w §6.

5. Użytkownik lokalu zamierzający dokonać zmiany sposobu korzystania z lokalu zobowiązany jest dopełnić wymogów wynikających z przepisów Prawa budowlanego, w tym w szczególności dokonać zgłoszenia zmiany sposobu użytkowania części obiektu budowlanego właściwemu organowi administracji architektoniczno – budowlanej albo uzyskać ostateczną decyzję o pozwoleniu na budowę w przypadkach określonych w przepisach Prawa budowlanego.

6. W przypadku użytkownika lokalu będącego jego najemcą zmiana sposobu korzystania z lokalu wymaga także uprzedniego dokonania odpowiednich zmian postanowień umowy najmu lokalu.

§4

Zawiadomienie Spółdzielni o zamierzonej zmianie sposobu korzystania z lokalu

1. Przed dokonaniem zgłoszenia zmiany sposobu użytkowania części obiektu budowlanego lub złożeniem wniosku o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę do właściwego organu administracji architektoniczno – budowlanej użytkownik lokalu musi zawiadomić Spółdzielnię o zamierzonej zmianie sposobu korzystania z lokalu, a w przypadku użytkownika, któremu przysługuje spółdzielcze prawo do lokalu, albo jest najemcą lokalu- uzyskać zgodę Spółdzielni na taką zmianę.

2. W zawiadomieniu, albo wniosku o udzielenie zgody przez Spółdzielnię o którym mowa w ust. 1, należy określić dotychczasowy i zamierzony sposób korzystania z lokalu oraz dołączyć do niego kopie dokumentów wymaganych zgodnie z art.71 ust.2 Prawa budowlanego.

3. Spółdzielnia może zażądać uzupełnienia zawiadomienia albo wniosku o udzielenie zgody przez Spółdzielnię, o którym mowa w ust. 1, w przypadku gdy nie spełnia wymogów określonych w ust. 2, w tym w szczególności nie dołączono wszystkich wymaganych dokumentów, lub przedłożenia przez użytkownika lokalu dodatkowych wyjaśnień, wyznaczając użytkownikowi lokalu w tym celu termin nie krótszy niż 7 dni.

§5

Zgoda Spółdzielni na zmianę sposobu korzystania z lokalu

1. Spółdzielnia udziela zgody na zamierzoną zmianę sposobu korzystania z lokalu pod warunkiem, że przed przystąpieniem do faktycznej zmiany sposobu korzystania z lokalu, w szczególności przed podjęciem jakichkolwiek robót związanych z taką zmianą, użytkownik lokalu dopełni wszelkich formalności wymaganych obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności ustawy - Prawo budowlane, a organ administracji architektoniczno-budowlanej nie wniesie sprzeciwu wobec zgłoszonej zmiany sposobu użytkowania lokalu w prawem przewidzianym terminie lub użytkownik lokalu uzyska ostateczną decyzję o pozwoleniu na budowę w przypadkach prawem przewidzianych.

2. Spółdzielnia może odmówić udzielenia zgody na zamierzoną zmianę sposobu korzystania z lokalu, gdy uzna, że nie jest ona w interesie Spółdzielni lub jej Członków, może skutkować utrudnieniami lub innymi uciążliwościami dla użytkowników innych lokali lub nieruchomości wspólnej, a także w przypadku, gdy użytkownik lokalu nie uzupełni zgłoszenia lub nie przedłoży dodatkowych wyjaśnień w terminie wyznaczonym przez Spółdzielnię zgodnie z § 4 ust. 3.

3. Spółdzielnia może uzależnić udzielenie zgody na zmianę sposobu korzystania z lokalu od uprzedniego spełnienia przez użytkownika lokalu określonych warunków w wyznaczonym terminie. W takim wypadku Spółdzielnia udziela zgody na zmianę sposobu korzystania z lokalu po stwierdzeniu spełniania takich warunków przez użytkownika lokalu.

4. Spółdzielnia udziela zgody na zmianę sposobu korzystania z lokalu na piśmie. Zgoda może być zawarta w treści porozumienia zawartego przez Spółdzielnię z użytkownikiem lokalu określającego warunki i terminy wykonania robót związanych ze zmianą sposobu korzystania z lokalu.

§6

Zgoda na ingerencję lub zmianę w nieruchomości wspólnej

1. W każdym przypadku, gdy zmiana sposobu korzystania z lokalu wiąże się z koniecznością ingerencji lub zmiany w nieruchomości wspólnej, użytkownik lokalu, niezależnie od przysługującego mu tytułu prawnego do lokalu, obowiązany jest uzyskać zgodę Spółdzielni na dokonanie takiej ingerencji lub zmiany w nieruchomości wspólnej.

2. Spółdzielnia udziela zgody, o której mowa w ust. 1 jedynie wówczas, gdy na dokonanie ingerencji lub zmiany w nieruchomości wspólnej wyrażą uprzednio zgodę właściciele lokali, z którymi związana jest większość udziałów w nieruchomości wspólnej.

3. Uzyskanie zgody właścicieli lokali, o której mowa w ust. 2, spoczywa na użytkowniku lokalu. Użytkownik, któremu przysługuje spółdzielcze prawo do lokalu lub najem do lokalu podejmuje i przeprowadza wszelkie działania związane z uzyskaniem zgody właścicieli lokali na podstawie pisemnego upoważnienia udzielonego przez Spółdzielnię.

4. Zgoda właścicieli lokali, o której mowa w ust. 2 winna być wyrażona na piśmie (wzór zgody stanowi załącznik nr 1) i określać zakres robót budowlanych lub innych stanowiących ingerencję lub zmianę w nieruchomości wspólnej, a nadto upoważniać Spółdzielnię do udzielenia użytkownikowi lokalu zgody na dokonanie takiej ingerencji lub zmiany w nieruchomości wspólnej oraz ustalenia z użytkownikiem lokalu warunków dokonania takiej ingerencji lub zmiany w nieruchomości wspólnej.

5. Spółdzielnia może uzależnić udzielenie zgody, o której mowa w ust. 1, od uprzedniego spełnienia przez użytkownika lokalu określonych warunków w wyznaczonym terminie. W takim wypadku Spółdzielnia udziela zgody po stwierdzeniu spełniania takich warunków przez użytkownika lokalu.

6. Spółdzielnia udziela zgody, o której mowa w ust. 1 w treści porozumienia zawartego przez Spółdzielnię z użytkownikiem lokalu określającego warunki i terminy wykonania robót skutkujących ingerencją lub zmianą w nieruchomości wspólnej (wzór porozumienia stanowi załącznik nr 2).

7. W porozumieniu, o którym mowa w ust.6 użytkownik lokalu może w szczególności zostać zobowiązany:

     1) zawiadamiać Spółdzielnię o przystąpieniu wykonania do robót skutkujących ingerencją lub zmianą w nieruchomości wspólnej z wyprzedzeniem nie krótszym niż 5 dni roboczych,

     2) zawiadamiać Spółdzielnię o wszelkich zdarzeniach, które są następstwem wykonania takich robót, a mogą skutkować uszkodzeniem nieruchomości wspólnej lub zagrożeniem dla ludzi lub mienia niezwłocznie po powzięciu informacji o takich zdarzeniach,

     3) zapewnić przedstawicielowi Spółdzielni bieżący i stały dostęp do miejsca wykonywania robót, dokumentacji budowlanej dotyczącej robót oraz osób, którym użytkownik lokalu powierzył wykonanie robót lub nadzór nad ich wykonaniem,

     4) zabezpieczyć teren prowadzenia robót w należyty sposób, prawa własności lokalu,

     5) zabezpieczyć pozostałą część nieruchomości wspólnej oraz inne lokale przed ewentualnymi skutkami, jakie mogłyby wywołać prowadzone roboty w należyty sposób, a w przypadku wystąpienia takich skutków, doprowadzić do ich niezwłocznego usunięcia,

     6) prowadzić roboty w sposób jak najmniej uciążliwy dla użytkowników innych lokali i nieruchomości wspólnej, w dniach i godzinach określonych przez Spółdzielnię, z zachowaniem obowiązujących przepisów prawa, norm i zasad sztuki budowlanej,

     7) zakończyć roboty w terminie ustalonym ze Spółdzielnią i niezwłocznie zawiadomić Spółdzielnię o tym fakcie na piśmie,

     8) uprzątnąć miejsce przeprowadzenia robót oraz pozostałą część nieruchomości wspólnej po zakończeniu robót,

     9) skutecznie uwolnić Spółdzielnię od wszelkiej odpowiedzialności wobec użytkowników innych lokali lub nieruchomości wspólnej oraz innych osób, jaka może wyniknąć z wykonania takich robót

§7

Odpowiedzialność użytkownika lokalu

1. Użytkownik lokalu ponosi pełną i wyłączną odpowiedzialność wobec Spółdzielni, użytkowników innych lokali lub nieruchomości wspólnej oraz innych osób za skutki zmiany sposobu korzystania z lokalu oraz działań podejmowanych i prowadzonych przez tego użytkownika lokalu lub na jego zlecenie w celu zmiany sposobu korzystania z lokalu.

2. W przypadku niezastosowania się przez użytkownika lokalu do wymogów i warunków zmiany sposobu korzystania z lokalu wynikających z obowiązujących przepisów prawa lub określonych w niniejszym dokumencie lub na jego podstawie Spółdzielnia będzie uprawniona podjąć wszelkie działania prawem przewidziane, w tym w szczególności zawiadomić właściwe organy administracji architektoniczno – budowlanej lub nadzoru budowlanego, obciążyć użytkownika lokalu kosztami, w tym kosztami zastępczego wykonania obowiązków spoczywających na użytkowniku lokalu oraz dochodzić odpowiedzialności użytkownika lokalu, w tym na drodze sądowej.

§8

Postanowienia końcowe

Zasady niniejsze stosuje się począwszy od dnia 01.04.2024r.

Załącznik nr.1

Załącznik nr.2

Lista i podpisy

Top