Demontaż, transport i unieszkodliwienie azbestu z elewacji budynku

„Demontaż, transport i unieszkodliwienie odpadów zawierających azbest z elewacji budynków mieszkalnych zlokalizowanych przy ul. Obrońców Poczty Gdańskiej 77 i 79 w Zawierciu oraz termomodernizacja budynków”

 

Uprzejmie informujemy, że Spółdzielnia Mieszkaniowa „Hutnik” w Zawierciu na podstawie umowy o dofinansowanie nr UDA-RPSL.05.02.01-24-0576/19-00 realizuje  projekt pod nazwą: „Demontaż, transport i unieszkodliwienie odpadów zawierających azbest z elewacji budynków mieszkalnych zlokalizowanychprzy ul. Obrońców Poczty Gdańskiej 77 i 79 w Zawierciu oraz termomodernizacja budynków”. Projekt realizowany jest w ramach działania 5.2. Gospodarka odpadami Poddziałanie 5.2.1. Gospodarka odpadami ZIT Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

Cel projektu do osiągnięcia po jego zrealizowaniu:

Zwiększenie udziału unieszkodliwionych odpadów niebezpiecznych zawierających azbest poprzez ich demontaż z elewacji budynku i unieszkodliwienie poprzez składowanie wraz z termomodernizacją obiektu

 

Planowane efekty:

- Usunięcie i unieszkodliwienie 26,3 Mg wyrobów zawierających azbest

- Zmniejszenie zużycia energii końcowej o 47,3%

Projekt przyczyni się do przeciwdziałania niekorzystnym zmianom klimatu, które są konsekwencją m.in. emisji zanieczyszczeń pyłowo - gazowych do atmosfery.

Wartość projektu: 817 750,00zł

Wkład Funduszy Europejskich: 695 087,50 zł

Planowany okres realizacji projektu: 2021-03-01- 2022-12-31

 

Wstecz
Top