Walne Zgromadzenie 2023

          

Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni Mieszkaniowej „HUTNIK” w Zawierciu odbywanego w częściach w dniach 16,17,18 maja 2023r. podjęło następujące uchwały. 

 

Uchwała Nr 1/2023

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółdzielni Mieszkaniowej „HUTNIK” w Zawierciu za rok 2022.

W głosowaniu na poszczególnych częściach Walnego Zgromadzenia oddano głosy :

Łącznie w głosowaniu wzięło udział  47 uprawnionych, głosów za 47 przeciw 0, wstrzymujących się 0 - uchwałę uważa się za podjętą.

 

Uchwała Nr 2/2023

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2022r.

W głosowaniu na poszczególnych częściach Walnego Zgromadzenia oddano głosy :

Łącznie w głosowaniu wzięło udział 47 uprawnionych członków, głosów za  47 przeciw 0, wstrzymało się 0 - uchwałę uważa się za podjętą.

 

Uchwała Nr 3/2023

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółdzielni w 2022r.

W głosowaniu na poszczególnych częściach Walnego Zgromadzenia oddano głosy :

Łącznie w głosowaniu wzięło udział  47 uprawnionych członków, głosów za 47 przeciw 0, wstrzymało się 0 - uchwałę uważa się za podjętą.

 

Uchwała Nr 4/2023

w sprawie: udzielenia absolutorium dla członka Zarządu – Edyty Kufel za działalność prowadzoną na stanowisku Prezesa Zarządu w 2022r.

W głosowaniu na poszczególnych częściach Walnego Zgromadzenia oddano głosy :

Łącznie w głosowaniu wzięło udział 47 uprawnionych członków, głosów za  47, przeciw 0, wstrzymało się 0 - uchwałę uważa się za podjętą.

 

Uchwała Nr 5/2023

w sprawie: przeznaczenia nadwyżki bilansowej netto za rok 2022r w kwocie 1.195.010,00zł pomniejszoną o pożytki uzyskane z nieruchomości przy ul. Huldczyńskiego 22 w Zawierciu, które zgodnie z przepisami art.5 ust.1 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych służą pokryciu wydatków związanych z jej eksploatacją i utrzymaniem: w części stanowiącej 30% na pokrycie wydatków związanych z eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości mieszkaniowych; w części stanowiącej 70% na scentralizowany fundusz remontowy.

W głosowaniu na poszczególnych częściach Walnego Zgromadzenia oddano głosy :

Łącznie w głosowaniu wzięło udział 47 uprawnionych członków, głosów za  47, przeciw 0, wstrzymało się 0- uchwałę uważa się za podjętą.

 

Uchwała Nr 6/2023

w sprawie: wprowadzenia zmian do Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „HUTNIK” w Zawierciu:

  1. Zmianie w §30 ustępu 1, który otrzymuje nowe brzmienie o treści:

 „1. Członkowie Rady Nadzorczej wybierani są na wszystkich częściach Walnego Zgromadzenia w liczbie 7 spośród członków Spółdzielni.”

  1. Zmianie w §41 ustępu 3, który otrzymuje brzmienie o treści:

„3. Rada Nadzorcza składa się z 7 członków.”

W związku ze zmianą postanowień Statutu, o których mowa powyżej zmianie ulega Regulamin Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „HUTNIK” w Zawierciu w zakresie § 3 ust.3, który otrzymuje nowe brzmienie:

„3. Rada Nadzorcza składa się z 7 członków.”

W głosowaniu na poszczególnych częściach Walnego Zgromadzenia oddano głosy :

Łącznie w głosowaniu wzięło udział  47 uprawnionych członków, głosów za  46, przeciw 0, wstrzymało się 1 - uchwałę uważa się za podjętą.

 

 Uchwała Nr 7/2023

w sprawie: wprowadzenia zmian do Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „HUTNIK” w Zawierciu:

  1. Dodaniu w  §21 punktu 16), który otrzymuje brzmienie o treści:

„16) uchwalanie regulaminu Rady Nadzorczej.”

  1. Zmianie w §23 ustępu 3, który otrzymuje nowe brzmienie o treści:

„3. W przypadku, gdy w porządku obrad znajduje się punkt o wyborze członków Rady Nadzorczej lub delegata na zjazd związku zawiadomienie powinno zawierać informację o możliwości zgłaszania kandydatów w terminie do 15 dni przed dniem posiedzenia pierwszej części Walnego Zgromadzenia.”

  1. Zmianie w §30 ustępu 19, który otrzymuje nowe brzmienie o treści:

„19. W przypadku uzyskania przez kandydatów równej liczby głosów mandat zostaje nie obsadzony, gdy liczba kandydatów przekroczy liczbę określoną w §30 ustęp 1. W przypadku, gdy zgodnie ze zdaniem poprzednim nie zostanie obsadzonych więcej niż 2 mandaty, wybory na nie obsadzone mandaty członka Rady Nadzorczej przeprowadza się na najbliższym Walnym Zgromadzeniu.”

  1. Zmianie §32, który otrzymuje nowe brzmienie treści:

„Walne Zgromadzenie wybiera delegata w osobie Prezesa Zarządu, chyba że zostaną zgłoszone inne kandydatury, w trybie przewidzianym w §24 ust.2. W takim przypadku wybory delegata na zjazd związku odbywają się z odpowiednim zastosowaniem §30 ust.2, ust.3, ust. 8 pkt 1), pkt 2) tiret pierwsze, trzecie, czwarte, pkt 4), ust.9 – ust.17.”

  1. Zmianie w §42 ustępu 3, który otrzymuje nowe brzmienie o treści:

„3. Utrata mandatu przed upływem kadencji przez nie więcej niż dwóch członków nie stanowi przeszkody do działania Rady Nadzorczej. W przypadku utraty mandatu przez więcej niż dwóch członków Rady Nadzorczej najbliższe Walne Zgromadzenie Spółdzielni dokonuje wyboru na ich miejsce nowych członków Rady Nadzorczej. Kadencja wybranego w przypadku przewidzianym w zdaniu poprzednim nowego członka Rady upływa z końcem kadencji całej Rady.” 

  1. Zmianie w §45 ustępu 5, który otrzymuje nowe brzmienie o treści:

„5. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały zwykłą większością głosów jedynie w obecności co najmniej połowy składu Rady określonego w §41 ust.3 statutu Spółdzielni. Przy obliczaniu kworum uwzględnia się członków Rady uczestniczących przez oddanie głosu na piśmie lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.”

  1. Zmianie w §50 ustępu 15, który otrzymuje nowe brzmienie o treści:

„15. Rada Nadzorcza wybiera członków Zarządu w głosowaniu tajnym. Wyboru Prezesa dokonuje się w odrębnym głosowaniu.”

W związku ze zmianą postanowień Statutu, o których mowa powyżej zmianie ulega Regulamin Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „HUTNIK” w Zawierciu w zakresie § 3 ust.8, który otrzymuje nowe brzmienie:

„8. Utrata mandatu przed upływem kadencji przez nie więcej niż dwóch członków nie stanowi przeszkody do działania Rady Nadzorczej. W przypadku utraty mandatu przez więcej niż dwóch członków Rady Nadzorczej najbliższe Walne Zgromadzenie Spółdzielni dokonuje wyboru na ich miejsce nowych członków Rady Nadzorczej. Kadencja wybranego w przypadku przewidzianym w zdaniu poprzednim nowego członka Rady upływa z końcem kadencji całej Rady.”

W głosowaniu na poszczególnych częściach Walnego Zgromadzenia oddano głosy :

Łącznie w głosowaniu wzięło udział  47 uprawnionych członków, głosów za  45, przeciw 0, wstrzymało się 2 - uchwałę uważa się za podjętą.

 

Wstecz
Top