35-lecie Spółdzielni Mieszkaniowej „Hutnik” w Zawierciu

Szanowni mieszkańcy, członkowie Spółdzielni Mieszkaniowej ”Hutnik” w Zawierciu.

 

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Hutnik” w Zawierciu powstała 9 września 1983r. Była to mała Spółdzielnia przy Hucie Zawiercie w Zawierciu, która miała wybudować dwa budynki wielomieszkaniowe w szczególności dla pracowników byłej Huty Zawiercie. Okazało się, że potrzeby mieszkaniowe pracowników huty były o wiele większe niż zakładano i postanowiono podjąć działania mające na celu budowę całego osiedla mieszkaniowego. W latach 1983-1993r. na bazie zaciągniętego kredytu mieszkaniowego Spółdzielnia wybudowała osiedla mieszkaniowe. Spółdzielnia w latach od 1995r. do 1998r. nieodpłatnie nabyła 99 budynków, w których zamieszkiwali najemcy lokali mieszkalnych ówczesnych przedsiębiorstw państwowych, państwowych osób prawnych lub państwowej jednostki organizacyjnej tj. „Huty Zawiercie” Przedsiębiorstwo Państwowe w Zawierciu, Przędzalni Bawełny Zawiercie sp. z o.o. w Zawierciu, Fabryki Cementu „Wysoka” w likwidacji Przedsiębiorstwo Państwowe w Wysoce, Górniczych Zakładów Dolomitowych spółka akcyjna w Bytomiu, Rejonowego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Zawierciu, Cementowni „Wiek” S.A. w Ogrodzieńcu, Huty Szkła Gospodarczego w Zawierciu, Będziński Zakładów Energetycznych S.A. w Będzinie, Przedsiębiorstwa Materiałów Izolacji Budowlanej „Izolacja” w Ogrodzieńcu. Spółdzielnia powiększała swoje zasoby, podejmowała coraz to nowe inwestycje. Jednakże na skutek inflacji i zmian w ustawodawstwie regulującym zasady spłaty kredytu sytuacja finansowa Spółdzielni uległa czasowemu pogorszeniu. Oprócz tych niekorzystnych czynników był to okres wysokiego bezrobocia spowodowanego likwidacją przedsiębiorstw państwowych, w których większość członków spółdzielni była zatrudniona – co przełożyło się na wzrost zadłużenia wobec Spółdzielni. Pomimo ciężkiej sytuacji – wydawałoby się, że bez wyjścia - w jakiej znalazła się Spółdzielnia Przedstawiciele Członków naszej Spółdzielni przy obecności prawie wszystkich członków w 2001r. nie wyrazili zgody na wniosek Spółdzielni o ogłoszenie upadłości. Postanowiono podjąć rozmowy z Bankiem PKO, powołano nowy Zarząd Spółdzielni – wdrożono w życie wnioski członków Spółdzielni w celu ratowania Spółdzielni. W szczególności podjęto rozmowy z bankiem związane z uregulowaniem spraw kredytowych „starego portfela” zawierając ugodę i otrzymując umorzenie w wysokości 4,5 mln. zł. Spółdzielnia dbając o interesy członków lokali okredytowanych regularnie płaciła i płaci do banku raty kredytu zgodnie z ustawą z dnia 30 listopada 1995r. o pomocy państwa w spłacie niektórych kredytów mieszkaniowych, refundacji bankom wypłaconych premii gwarancyjnych oraz reguluje na bieżąco swoje należności wobec dostawców mediów i innych kontrahentów. Konsekwentna praca Zarządu, Rady Nadzorczej realizująca wolę członków naszej Spółdzielni doprowadziła do dalszego jej istnienia a przede wszystkim rozwoju. Nareszcie po długotrwałym okresie regularnej spłaty kredytu od tego roku 2018 nastąpi proces tzw. „oddłużenia”, czyli umorzenia przez budżet państwa odsetek od kredytów spłacanych przez Spółdzielnię. Niestety z przykrością musimy stwierdzić, że nie wszystkie osoby poczuwają się do obowiązku spłaty kredytu zapłaconego przez Spółdzielnię - jest to niewielka ilość osób.

Ustawa o spółdzielniach mieszkaniowych umożliwiła większości właścicieli lokali w budynku lub budynkach położonych w obrębie danej nieruchomości podjęcie uchwały, że w zakresie ich praw i obowiązków oraz zarządu nieruchomością wspólną, będą miały zastosowanie przepisy ustawy o własności lokali. W latach od 2009r. do 2016r. decyzję o powstaniu wspólnoty mieszkaniowej i powierzeniu zarządu nieruchomością wspólną innemu podmiotowi niż nasza Spółdzielnia podjęła większość właścicieli nieruchomości położonych w Siewierzu przy ul. Sosnowej 12, Sosnowej 14, w Ogrodzieńcu przy ul. Słowackiego 13, Słowackiego 14 i Kościuszki 109 oraz w Zawierciu przy ul. Sienkiewicza 60A, Sienkiewicza 62, Rataja 29b, Podmiejskiej 16. Na skutek powyższego Spółdzielnia utraciła możliwość zarządzania łącznie trzystoma lokalami (w tym 41 lokali nadal stanowi własność Spółdzielni), co mimo wszystko nie pogorszyło sytuacji finansowej naszej Spółdzielni. Zarząd nieruchomościami wspólnymi stanowiącymi współwłasność spółdzielni jest wykonywany przez spółdzielnię jak zarząd powierzony. W tym zakresie są podejmowane działania mające na celu jak najszybszą poprawę warunków zamieszkiwania w naszych zasobach. Jest to nasz wspólny majątek, o który Zarząd w sposób jak najbardziej rzetelny dba poprzez racjonalną gospodarkę finansową nie narażając swoich członków na jakiekolwiek niebezpieczeństwo utraty swojego majątku. Nie bez znaczenia jest także fakt, że podejmowanych jest szereg prac, inwestycji poprawiających warunki zamieszkiwania w zasobach naszej Spółdzielni.

            Nie sposób nadmienić, że poprzedni i obecny Zarząd Spółdzielni wdraża procedury mające na celu zmniejszenie kosztów zarządu nieruchomościami. Pierwotnie została przeprowadzona restrukturyzacja zaplecza administracyjnego efektem, której zmniejszeniu uległ stan zatrudnienia, zwiększono efektywność pracy poprzez wydzielenie z dotychczasowych struktur nowych specjalistycznych działów. Obecnym priorytetem dla Zarządu jest doprowadzenie do końca procesu oddłużeniowego, który rozpoczyna się od tego roku oraz zmiana organizacji pracy poprzez wdrożenie procedur mających na celu jeszcze większą kontrolę pisząc kolokwialnie „przed wydaniem każdej złotówki” a także zwiększenie ilości prac remontowych i modernizacyjnych. Podejmowane działania przez Zarząd są i będą nakierunkowane na potrzeby mieszkańców Spółdzielni zwiększając tym komfort zamieszkiwania w naszych zasobach i poprawiając zewnętrzny wizerunek. Podjęto w ostatnim okresie czasu szereg prac w tym prace inwestycyjne w postaci dociepleń budynków, remont i wymiana na nowe poszyć dachowych, tworzenie nowych placów zabaw, zewnętrznych siłowni, parkingów, chodników, zwiększono ilość drobnych prac mających na celu poprawę estetyki, funkcjonalności i oszczędności w tym wymianę instalacji oświetleniowej na czujnik ruchu w klatkach schodowych i logiach, wymianę dotychczasowych wodomierzy na radiowe, wymianę okien na klatkach schodowych i szereg innych prac, które nadal będą kontynuowane. Wprowadzono rozwiązanie mające na celu informowanie mieszkańców o planach remontów na danej nieruchomości poprzez wywieszenie niniejszej informacji w klatkach schodowych na tablicy ogłoszeń. Ponadto wdrożono system masowych płatności (osoba, której przysługuje tytuł prawny do lokalu może już regulować opłaty na swój indywidualny numer, skutkiem czego dokonane wpłaty są bezpośrednio ewidencjonowane, co w sposób znaczny poprawiło organizację pracy w tym zakresie).

Zarząd i Rada Nadzorcza wspólne podejmują działania mające na celu zwiększenie bezpośredniego kontaktu z członkami, mieszkańcami spółdzielni celem wsłuchania się w Państwa potrzeby, przykładowo poprzez: wdrożenie systemu ankiet ( ankieta ), w których można się wypowiedzieć w zakresie danej problematyki np. zakresu prowadzonej przez Spółdzielnię działalności kulturalno-oświatowej, dyżury przez członków Rady Nadzorczej są pełnione w siedzibach administracji Spółdzielni lub poprzez bezpośredni kontakt z lokatorami w budynkach mieszkalnych.

Reasumując pomimo wielu trudności, notorycznych zmian w ustawodawstwie regulującym jej działalność nasza Spółdzielnia Mieszkaniowa „Hutnik” w Zawierciu przetrwała i rozwija się w każdej dziedzinie swojej działalności.

Z okazji tegorocznego 35-lecia działalności Spółdzielni w imieniu statutowego organu składam serdeczne podziękowanie, gratulacje oraz najlepsze życzenia wszystkim mieszkańcom, członkom, byłym i obecnym pracownikom za wkład pracy i zaangażowanie w rozwój naszej Spółdzielni.

                                                                                 

                                                                                              Ze spółdzielczym pozdrowieniem

                                                                                              Edyta Kufel

                                                                                              Prezes Spółdzielni

Wstecz
Top