SZANOWNI MIESZKAŃCY LOKALI OBCIĄŻONYCH KREDYTEM MIESZKANIOWYM W SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ "HUTNIK" W ZAWIERCIU

SZANOWNI MIESZKAŃCY LOKALI OBCIĄŻONYCH KREDYTEM MIESZKANIOWYM W SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ

Od pierwszego stycznia 2018r. rozpoczyna się proces umorzeń zadłużenia kredytowego lokali w Banku PKO S.A. na podstawie art. 10a ustawy o pomocy państwa w spłacie niektórych kredytów mieszkaniowych.

Warunkiem jest systematyczna i terminowa spłata kredytu według formuły normatywnej przez okres 20 lat.

Spłata według innych zasad, innej formuły, rat tylko z kapitału nie uprawnia do umorzenia pozostałego zadłużenia lokalu po 20 latach spłaty kredytu mieszkaniowego.

Lokatorzy, którzy od 1 stycznia 1998r. dokonywali systematycznej i terminowej spłaty kredytu według formuły normatywnej skorzystają z całkowitego umorzenia zadłużenia obciążającego lokal z tytułu odsetek skapitalizowanych i wykupionych przez budżet państwa od dnia 1 stycznia 2018r.

Lokatorzy, którzy systematyczną i terminową spłatę kredytu rozpoczęli od każdego kwartału następującego po I kwartale 1998r. nabędą uprawnienia do umorzenia zadłużenia obciążającego lokal z tytułu odsetek skapitalizowanych i wykupionych przez budżet państwa w terminach odpowiednio późniejszych tj. po 20 letnim okresie spłaty.

Dla poszczególnych lokali terminy umorzeń zostały uzgodnione z Zespołem Wierzytelności Mieszkaniowej PKO BP S.A. w Sosnowcu oraz przekazane do Centrum Wierzytelności Mieszkaniowych PKO BP S.A. w Warszawie.

Termin końcowy oddłużenia lokali w Banku z tytułu odsetek skapitalizowanych i wykupionych przez budżet przypadnie na dzień 31.12.2019r.

Dla lokali obciążonych kredytem budowlanym, położonych w budynach przy ul. Niedziałkowskiego 27,29,31 w Zawierciu, po umorzeniu przez Bank odsetek skapitalizowanych i wykupionych przez budżet państwa, pozostanie jeszcze kapitał do dalszej spłaty. Kapitał będzie nadal spłacany według formuły normatywnej. Spłata normatywna będzie rozliczana na odsetki bieżące i na ratę kapitału. Lokatorzy będą mieli możliwość dokonywania spłat ponadnormatywnych lub jednorazowej spłaty pozostałego kapitału.

Spółdzielnia od 1 stycznia 2018r. będzie składać do Banku wnioski o umorzenie zadłużenia poszczególnych lokali.

O dokonanym umorzeniu przez Bank, Spółdzielnia niezwłocznie powiadomi Państwa pisemnie.

Lokatorzy zalegający ze spłatą kredytu, który Spółdzielnia założyła do Banku, proszeni są zgłaszanie się do Działu Lokalowo-Rozliczeniowego w celu uzgodnienia niedopłat oraz możliwości rozłożenia długu na spłaty w ratach lub uregulowania zaległości jednorazowo - w związku ze zbliżającym się terminem oddłużenia lokalu.

Po oddłużeniu lokalu w Banku mozecie Państwo wystąpić z wnioskiem o przeniesienie własności lokalu. W tym przypadku przeniesienie własności następuje po dokonaniu:

- spłaty zaległości (jeżeli występują) wobec Spółdzielni z tytułu rat normatywnych przypadających na lokal zapłaconych (założonych) przez Spółdzielnię do Banku - w związku ze spłatą końcową kredytu w Banku i oddłużeniem lokalu,

- spłaty nominalnej kwoty dotacji w przypadku posiadania spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu. Dotacja podlega odprowadzeniu przez Spółdzielnię do budżetu państwa. Informację o kwocie dotacji przypadającej dla każdego z lokali można uzyskać w Dziale Lokalowo-Rozliczeniowym,

- spłacie zaległości z tytułu opłat eksploatacyjnych i innych (jeżeli występują)

 

Przeniesienie własności lokalu następuje w formie aktu notarialnego. Koszty notarialne oraz wieczystoksięgowe obciążają osoby, na rzecz których Spółdzielnia dokonuje przeniesienia własności lokalu.

W przypadku dodatkowych pytań dotyczących szczegółów realizacji umorzenia lokalu, informacji w biurze Spółdzielni udzielą pracownicy Działu Lokalowo-Rozliczeniowego zajmujący się obsługą spłacanego przez Państwa kredytu.

Informację o terminie oddłużenia swojego lokalu uzyskacie Państwo zgłaszając się do biura Spółdzielni, Dział Lokalowo-Rozliczeniowy pok. nr 5, I piętro.

Wstecz
Top