Informacja dla mieszkańców

Zawiercie, dnia 18.09.2023r.

 

 

INFORMACJA DLA MIESZKAŃCÓW BUDYNKÓW SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ „HUTNIK” W ZAWIERCIU

 

                   Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Hutnik” w Zawierciu informuje o zatwierdzonych Uchwałami Rady Nadzorczej w dniu 5.06.2023r.,10.07.2023r. i 7.08.2023r. podwyżkach w zakresie centralnego ogrzewania, opłaty eksploatacyjnej i funduszu remontowego.Regulacje  podyktowane są dalszym wzrostem  cen usług i materiałów, energii cieplnej, co w znaczący sposób wpływa na gospodarkę finansową i ekonomiczną Spółdzielniskutkując koniecznością podniesienia opłat:

1. Od dnia 1 września 2023r. nastąpił wzrost opłaty za centralne ogrzewanie. Podwyżka opłaty za centralne ogrzewanie podyktowana wzrostem kosztów  z tytułu dostawy ciepła . Poniżej przedstawiamy Państwu tabelę kosztów za c.o. na przestrzeni trzech sezonów grzewczych w budynkach ogrzewanych przez TAURON CIEPŁO sp. z o.o.

 

Sezon 2020/2021

Sezon 2021/2022

Sezon 2022/2023

Zużycie (GJ)

50.601,514

48.577,480

46.728,494

Koszty stałe (zł)

2.267.825,19

2.287.215,22

2.464.381,59

Koszty zmienne (zł)

2.476.831,32

2.588.588,91

4.355.082,03

Razem koszty(zł)

4.744.656,51

4.872.804,13

7.513.115,33

( po ujęciu rekompensat 6.819.463,62)

 

Dla zobrazowania całej sytuacji należy zaznaczyć iż koszty za 12 miesięcy w sezonie grzewczym  2022/2023 wzrosły o 2.640.311,20 zł w stosunku do sezonu 2021/2022. Biorąc pod uwagę podwyżki cen ciepła przedstawione przez TAURON CIEPŁO sp. z o.o., aby zabezpieczyć koszty i utrzymać płynność finansową na prawidłowym poziomie dotychczasowe zaliczki na poczet c.o. wzrosły średnio o 0,30zł/m2 miesięcznie. O ewentualnych kolejnych zmianach będą Państwo informowani na bieżąco.

Ustawa o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw przewidywała możliwość uzyskania cen ciepła z rekompensatą. Spółdzielnia otrzymała rekompensatę w wysokości 693.651,71zł w sezonie grzewczym 2022/2023. Pomimo otrzymanej rekompensaty należy zaznaczyć, iż koszty centralnego ogrzewania wzrosły o 40% w stosunku do sezonu 2021/2022.

Prócz tego  informujemy, iż w budynkach w których ciepło dostarczane jest przez PGNiG stawki opłat na poczet c.o. również są analizowane na bieżąco i w przypadku zmiany taryfy będą kolejne zmiany w zakresie opłat za centralne ogrzewanie.

Ponadto w związku z tym, iż niebawem  otrzymają Państwo rozliczenia indywidualne kosztów centralnego  ogrzewania za sezon 2022/2023 zwracamy się z prośbą o zastosowanie do informacji zawartej w otrzymanym rozliczeniu w zakresie potrącenia nadpłat:

a).Nadpłaty wynikające z rozliczenia do wysokości 300 zł należy potrącić jednorazowo

b).Nadpłaty powyżej 300 zł należy potrącić w 3 równych ratach począwszy od miesiąca października 2023r.

2.Od dnia 1 października 2023r.nastąpi wzrost opłaty eksploatacyjnej o 0,25 zł/m2 miesięcznie. Podwyżka podyktowana jest kolejnym wzrostem:

- kosztów pracy, w tym dwukrotnego wzrostu minimalnego wynagrodzenia w obecnym roku -od stycznia 2023roku  o 15,9% od  lipca 2023 o kolejne 3,2% i od stycznia 2024r.o kolejne 18%. (wzrost płacy minimalnej z 3.600 zł do 4.242zł (tj. 18%) od 1.01.2024r.) ,

- wzrostem cenmateriałów i usług ,drastyczny wzrostem cen energii cieplnej,gazu,

 -wzrostem kosztu usług zewnętrznych w zakresie przeglądów i konserwacji budynków, prac porządkowych

-zniesieniem tarcz osłonowych w zakresie obniżonych stawek VAT na energię cieplną, elektryczną, paliwa

3.Od dnia 1listopada 2023r.nastąpi  wzrost opłat z tytułu funduszu remontowego. Podwyżka podyktowana wzrostem kosztów usług świadczonych przez firmy w zakresie robót remontowych. Fundusz remontowy analizowany jest na bieżąco , biorąc pod uwagę zaplanowane roboty w planie remontów,zabezpieczenie potrzeb remontowych naszych zasobów , które są coraz starsze, a wymagają niezbędnych nakładów finansowych.

     Zdajemy sobie sprawę ,że dla wielu rodzin czy dla mieszkańców  SM  każdy wzrost kosztów jest dodatkowym obciążeniem dla gospodarstwa domowego, więc podwyżki staramy się ograniczać do  niezbędnego minimum.

Niestety w obecnej sytuacji gospodarczej wzrost opłat wynikający głównie z czynników zewnętrznych, niezależnych od Spółdzielni  jest nieunikniony.

Należy pamiętać, że Spółdzielnia prowadząc działalność na rzecz swoich członków kalkuluje stawki na takim poziomie aby wpływy pokrywały w pełni ponoszone koszty bez tworzenia „zysku”. Rozlicza wyłącznie ponoszone koszty i nie osiąga zysku z gospodarki zasobami  mieszkaniowymi.

 

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Hutnik”

 

Wstecz
Top