Podjęte uchwały podczas Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni w 2024 r.

Zgodnie z §37 Statutu Spółdzielni kolegium w składzie: przewodniczący obrad i sekretarze poszczególnych części Walnego Zgromadzenia ustaliło, co następuję:

 

I.  W poszczególnych częściach Walnego Zgromadzenia uczestniczyło:

     I część   w dniu  14.05.2024r.- 43 członków i 4 pełnomocników

     II część  w dniu  15.05.2024r.- 16 członków i 5 pełnomocników,

     III część w dniu  16.05.2024r.- 18 członków i 0 pełnomocników,

 Łączna liczba uczestniczących: 86

Na poszczególnych częściach Walnego Zgromadzenia poddano pod głosowanie następujące uchwały :

 

Uchwała Nr 1/2024

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółdzielni Mieszkaniowej „HUTNIK” w Zawierciu za rok 2023.

W głosowaniu na poszczególnych częściach Walnego Zgromadzenia oddano głosy :

Łącznie w głosowaniu wzięło udział  77 uprawnionych, głosów za 77 przeciw 0, wstrzymujących się 0 - uchwałę uważa się za podjętą.

 

Uchwała Nr 2/2024

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2023r.

W głosowaniu na poszczególnych częściach Walnego Zgromadzenia oddano głosy :

Łącznie w głosowaniu wzięło udział 77 uprawnionych, głosów za  77 przeciw 0, wstrzymało się 0 - uchwałę uważa się za podjętą.

 

Uchwała Nr 3/2024

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółdzielni w 2023r.

W głosowaniu na poszczególnych częściach Walnego Zgromadzenia oddano głosy :

Łącznie w głosowaniu wzięło udział  80 uprawnionych, głosów za 80 przeciw 0, wstrzymało się 0 - uchwałę uważa się za podjętą.

 

Uchwała Nr 4/2024

w sprawie: udzielenia absolutorium dla członka Zarządu – Edyty Kufel z pełnienia funkcji Prezesa Zarządu w 2023r.

W głosowaniu na poszczególnych częściach Walnego Zgromadzenia oddano głosy :

Łącznie w głosowaniu wzięło udział 80 uprawnionych, głosów za  80, przeciw 0, wstrzymało się 0 - uchwałę uważa się za podjętą.

 

Uchwała Nr 5/2024

w sprawie: przeznaczenia nadwyżki bilansowej netto za rok 2023r w kwocie 1.413.801,14zł pomniejszoną o pożytki uzyskane z nieruchomości przy ul. Huldczyńskiego 22 w Zawierciu, które zgodnie z przepisami art.5 ust.1 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych służą pokryciu wydatków związanych z jej eksploatacją i utrzymaniem, na scentralizowany fundusz remontowy.

W głosowaniu na poszczególnych częściach Walnego Zgromadzenia oddano głosy :

Łącznie w głosowaniu wzięło udział 81 uprawnionych, głosów za  80, przeciw 0, wstrzymało się 1- uchwałę uważa się za podjętą.

 

Uchwała Nr 6/2024

w sprawie: wprowadzenia zmian do Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „HUTNIK” w Zawierciu polegających na:

  1. Dodaniu w §3 w ust.3 nowego punktu 12) o następującym brzmieniu:

„12) wytwarzanie energii elektrycznej na potrzeby zarządzanych nieruchomości w instalacjach odnawialnych źródeł energii,”

  1. Dodaniu w §3 w ust.3 nowego punktu 13) o następującym brzmieniu:

„13) realizacja w zarządzanych budynkach przedsięwzięć służących poprawie ich efektywności energetycznej.”

  1. Zmianie w §144 ust.1 punktu a), który otrzymuje następujące nowe brzmienie:

„ a) powinny być uiszczane, co miesiąc z góry do ostatniego dnia roboczego (tj. innego niż sobota, niedziela lub dzień ustawowo wolny od pracy) każdego miesiąca, przy czym uiszczenie opłaty następuje z chwilą wpływu środków na rachunek bankowy Spółdzielni,”

W głosowaniu na poszczególnych częściach Walnego Zgromadzenia oddano głosy :

Łącznie w głosowaniu wzięło udział  82 uprawnionych, głosów za  82, przeciw 0, wstrzymało się 0 - uchwałę uważa się za podjętą.

Uchwała Nr 7/2024

w sprawie: wprowadzenia zmian do Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „HUTNIK” w Zawierciu polegających na:

  1. Skreśleniu w  §140 ustępu 4.

W głosowaniu na poszczególnych częściach Walnego Zgromadzenia oddano głosy :

Łącznie w głosowaniu wzięło udział  81 uprawnionych, głosów za 81, przeciw 0, wstrzymało się 0 - uchwałę uważa się za podjętą.

 

Uchwała Nr 8/2024

w sprawie: wystąpienia Spółdzielni Mieszkaniowej „HUTNIK” w Zawierciu z Krajowego Związku Rewizyjnego Spółdzielczości we Wrocławiu.

W głosowaniu na poszczególnych częściach Walnego Zgromadzenia oddano głosy :

Łącznie w głosowaniu wzięło udział  85 uprawnionych, głosów za  85, przeciw 0, wstrzymało się 0 - uchwałę uważa się za podjętą.

 

Uchwała Nr 9/2024

w sprawie: wyrażenia zgody na przystąpienie Spółdzielni Mieszkaniowej „HUTNIK” w Zawierciu do Regionalnego Związku Rewizyjnego Spółdzielczości Mieszkaniowej w Katowicach.

W głosowaniu na poszczególnych częściach Walnego Zgromadzenia oddano głosy :

Łącznie w głosowaniu wzięło udział  85 uprawnionych, głosów za  85, przeciw 0, wstrzymało się 0 - uchwałę uważa się za podjętą.

 

Uchwała Nr 10/2024

w sprawie: dokonania wyboru członków Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „HUTNIK” w Zawierciu na kadencję 2024-2027.

Na wszystkich częściach w głosowaniu udział wzięło 86 uprawnionych do głosowania. Ważnych głosów 85, 1 głos nieważny.

 

Kolegium Walnego Zgromadzenia Członków na podstawie protokołów komisji mandatowo-skrutacyjnych wszystkich części zgromadzenia ustaliło liczbę głosów oddanych na poszczególnych kandydatów i ustaliło skład Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „HUTNIK” w Zawierciu na kadencję 2024-2027 w osobach:

1.Czechowska Joanna                        uzyskała głosów:        66

2.Marta Słota                         uzyskała głosów:        59

3.Izabella Lorczyk                 uzyskała głosów:        54       

4.Marek Zimnik                     uzyskał głosów:          48

5.Mariusz Heretyk                 uzyskał głosów:          47

6.Artur Hoffmann                  uzyskał głosów:          45

7.Jarosław Pająk                     uzyskał głosów:          43

 

Uchwała Nr 11/2024

w sprawie: dokonania wyboru delegata Spółdzielni Mieszkaniowej „HUTNIK” w Zawierciu na zjazd Związku, w którym Spółdzielnia jest zrzeszona.

Wobec braku zgłoszenia kandydata na delegata Spółdzielni Mieszkaniowej „HUTNIK” w Zawierciu w trybie przewidzianym w §24 ust.2, na zjazd Związku, w którym Spółdzielnia jest zrzeszona, Walne Zgromadzenie dokonało wyboru delegata w osobie Prezesa Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „HUTNIK” w Zawierciu.

głosowaniu na poszczególnych częściach Walnego Zgromadzenia oddano głosy :

Łącznie w głosowaniu wzięło udział  69 uprawnionych, głosów za  69, przeciw 0, wstrzymało się 0 - uchwałę uważa się za podjętą.

 

Wstecz
Top