Gospodarka konserwacyjno-remontowa Spółdzielni Mieszkaniowej „HUTNIK” w Zawierciu w latach 2019 i 2020.

Gospodarka konserwacyjno-remontowa Spółdzielni Mieszkaniowej „HUTNIK”
w Zawierciu w latach 2019 i 2020.

    Gospodarka konserwacyjno – remontowa realizowana jest w Spółdzielni w ramach funduszu remontowego i eksploatacji. Część zadań konserwacyjnych, takich jak: przeglądy i naprawy instalacji elektrycznej, konserwacja instalacji i urządzeń gazowniczych, konserwacja i przeglądy stanu technicznego dźwigów, przeglądy kominowe, przeglądy budynków, przeglądy instalacji gazowej w budynkach i mieszkaniach zalicza się do kosztów eksploatacji.

    Odpis na fundusz remontowy w 2019r. dla budynków w zasobach Spółdzielni wynosił łącznie 2.349.403,78zł. W związku z zapowiadanym drastycznym wzrostem cen mediów, energii elektrycznej, gazu, kosztów materiałów, stawki za roboczogodzinę aby przeprowadzać remonty zasobów zgodnie z planami zatwierdzonymi uchwałami Rady Nadzorczej należało dokonać zmiany wysokości stawki odpisu na fundusz remontowy. Dotychczasowa stawka odpisu na fundusz remontowy wynosiła 1,00zł/m 2 miesięcznie i obowiązywała od miesiąca kwietnia 2011r. W celu zabezpieczenia środków na kolejne prace remontowe w zasobach Spółdzielni Rada Nadzorcza w styczniu 2019r. zwiększyła stawkę odpisu na fundusz remontowy o 0,30zł/m2 i 0,50zł/m2 miesięcznie obowiązującą od maja 2019 dla budynków, których saldo funduszu remontowego jest ujemne, a okres spłaty ze względu na wielkość odpisu może przesunąć się na wiele lat. Ponownie w czerwcu 2019r. z uwagi na zapowiadane dalsze drastyczne podwyżki stawki za roboczogodzinę ceny materiałów i usług, Rada Nadzorcza Spółdzielni podjęła uchwałę o zmianie wielkości stawki odpisu na fundusz remontowy o 0,30zł/m 2 miesięcznie obowiązującej od października 2019r. W 2020r. kontynuowano realizację zadań w zakresie gospodarki konserwacyjno-remontowej w ramach funduszu remontowego i eksploatacji. Odpis na fundusz remontowy w 2020r. dla budynków mieszkalnych w zasobach Spółdzielni uwzględniając regulację z października 2019r. o kwotę 276.939,00zł wynosił łącznie 2.642.168,39zł.

     Spółdzielnia w 2019r. poniosła koszty dotyczące remontów, napraw, konserwacji i usług, w wysokości 4.062.247,13zł. Prace remontowe zostały sfinansowane realnymi wpłatami dokonanymi przez członków spółdzielni, które w 2019r. wyniosły 2.302.118,40zł, środkami pozyskanymi z kredytów na termomodernizację budynków, środkami odzyskanymi w wyniku podjętych działań windykacyjnych od zadłużonych lokatorów. Ponadto fundusz remontowy scentralizowany został zasilony kwotą wynikającą z nakładów koniecznych (kaucji) oraz kwotą 323.450,47zł będącą nadwyżką bilansową za 2018r. przeniesioną na fundusz zgodnie z uchwałą nr 7/2019r. Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni Mieszkaniowej „HUTNIK”.
W 2020r. Spółdzielnia poniosła koszty w zakresie remontów napraw, konserwacji i usług w wysokości 2.364.254,52zł. Prace remontowe zostały sfinansowane realnymi wpłatami dokonanymi przez członków spółdzielni, które w 2020r. wyniosły 2.574.705,14zł.Z powodu pandemii koronawirusa w 2020r. nie odbyło się Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni Mieszkaniowej „HUTNIK”, nie zostały podjęte uchwały w sprawie podziału nadwyżki wynikającej z pozostałej działalności Spółdzielni i w związku w tym scentralizowany fundusz remontowy nie został zasilony niezbędnymi środkami finansowymi.

Rzeczowy zakres prac remontowych wykonanych w 2019r.

Rzeczowy zakres prac remontowych wykonanych w 2020r.

      Z uwagi na problemy wynikające z epidemii koronawirusa SARS CoV-2, przede wszystkim ograniczoną ilością firm na rynku, absencją pracowników w firmach obsługujących Spółdzielnię, którzy korzystali ze zwolnień, urlopów lub podlegali obowiązkowi kwarantanny, ograniczeniami lub wstrzymaniem produkcji wielu materiałów oraz problemów z ich dostarczaniem, brakiem możliwości wejścia do lokali mieszkalnych naszych lokatorów zarówno przy przeglądach jak i przy innych pracach wykonywanych wewnątrz budynków, takich jak przygotowanie dokumentacji np. do budowy kotłowni, skumulowane niemalże w jednym czasie spowodowały, że tempo prac uległo znacznym ograniczeniom i przesunięciom. W konsekwencji wiele prac rozpoczętych w 2020r. zostanie zakończonych i zafakturowanych w 2021r., Pozostałe prace zostały ujęte do realizacji w planach na lata 2021r. i następne. Mimo że plan remontów w 2020r. nie został wykonany w pełnym zakresie to na przełomie ostatnich lat 2017-2020 przy odpisie na fundusz remontowy w łącznej wysokości 9.171.015,01zł a także wpłatach mieszkańców wynoszących łącznie 8.992.029,07zł wykonano remonty na łączną kwotę 14.148.272,79zł.

     Na podstawie przedstawionych informacji, należy uznać zasadność podejmowanych działań w zakresie wykonywanych prac remontowych oraz utrzymaniu w należytym stanie technicznym zasobów mieszkaniowych zarządzanych przez Spółdzielnię Mieszkaniową „HUTNIK” w Zawierciu.

Gospodarka konserwacyjno-remontowa Spółdzielni Mieszkaniowej „HUTNIK”  w Zawierciu w latach 2019 i 2020.Gospodarka konserwacyjno-remontowa Spółdzielni Mieszkaniowej „HUTNIK”  w Zawierciu w latach 2019 i 2020. Wstecz
Top