Gospodarka konserwacyjno-remontowa w Spółdzielni Mieszkaniowej „HUTNIK” w Zawierciu

Gospodarka konserwacyjno-remontowa w Spółdzielni Mieszkaniowej „HUTNIK” w Zawierciu

Gospodarka konserwacyjno – remontowa w Spółdzielni Mieszkaniowej „HUTNIK” w Zawierciu

Gospodarka konserwacyjno-remontowa realizowana jest w Spółdzielni w ramach funduszu remontowego i eksploatacji. Część zadań konserwacyjnych, takich jak: przeglądy i naprawy instalacji elektrycznej, konserwacja instalacji i urządzeń gazowniczych, konserwacja
i przeglądy stanu technicznego dźwigów, przeglądy kominowe, przeglądy budynków, przeglądy instalacji gazowej w budynkach i mieszkaniach zalicza się do kosztów eksploatacji.

W związku z koniecznością przeprowadzenia kosztownych prac, od dnia 01.04.2021r., od dnia 01.07.2021r.,od dnia 01.08.2021r., odpis na fundusz remontowy dla części budynków mieszkalnych został podwyższony, co zaskutkowało zwiększeniem odpisu w 2021r o kwotę 136.093,16zł, a dla całych zasobów Spółdzielni odpis wyniósł łącznie 2.773.181,63zł.

Spółdzielnia w 2021r. poniosła koszty dotyczące prac remontowych, napraw i usług w zakresie budynków, chodników, parkingów, dróg osiedlowych a także zagród śmietnikowych, w wysokości 4.515.406,23zł. Prace remontowe zostały sfinansowane realnymi wpłatami dokonanymi przez członków Spółdzielni, które w 2021r. wyniosły 2.716.144,70zł, zaliczkami na pożyczkę z WFOŚ, środkami unijnymi oraz zgodnie z Uchwałą nr 9/2021 oraz Uchwałą nr 10/2021 Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni Mieszkaniowej „HUTNIK” w Zawierciu podjętych w dniach 25-27 maja 2021r., a wynikających z podziału nadwyżki bilansowej z pozostałej działalności Spółdzielni w 2019r. i 2020r., przeznaczone na scentralizowany fundusz remontowy.

Rzeczowy zakres prac remontowych wykonanych w 2021r.

Z uwagi na problemy wynikające z epidemii koronawirusa SARS CoV-2, przede wszystkim ograniczoną ilością firm na rynku, absencją pracowników w firmach obsługujących Spółdzielnię, ograniczeniami lub wstrzymaniem produkcji wielu materiałów oraz problemów z ich dostarczaniem, skumulowanymi niemalże w jednym czasie spowodowały, że tempo prac uległo znacznym ograniczeniom. Wpływ na wykonywane prace remontowe miały przede wszystkim: potężny wzrost kosztów związanych ze wzrostem minimalnego wynagrodzenia, wzrostem stawki roboczogodziny w gospodarce, a także inflacji. W konsekwencji część prac rozpoczętych w 2021r. zostanie zakończona i zafakturowana w 2022r., Pozostałe prace zostały ujęte do realizacji w planach na lata 2022 oraz następne. Na przełomie ostatnich lat 2017-2021 przy odpisie na fundusz remontowy w łącznej wysokości 11.944.196,64zł, a także wpłatach mieszkańców wynoszących łącznie 11.708.173,77zł wykonano remonty na łączną kwotę 18.663.699,02zł.

Na podstawie przedstawionych informacji, należy uznać zasadność podejmowanych działań w zakresie wykonywanych prac remontowych oraz utrzymaniu w należytym stanie technicznym zasobów mieszkaniowych zarządzanych przez Spółdzielnię Mieszkaniową „HUTNIK” w Zawierciu.

 

Gospodarka konserwacyjno-remontowa w Spółdzielni Mieszkaniowej „HUTNIK” w ZawierciuGospodarka konserwacyjno-remontowa w Spółdzielni Mieszkaniowej „HUTNIK” w Zawierciu Wstecz
Top