Planowane remonty i ich realizacja

Plan na 2023 r. Realizacja
Uzupełnienie ubytków cegieł przy okienkach piwnicznych
oraz uzupełnienie ubytków cegieł podokienników zewnętrz-
-nych wraz z montażem parapetów zewnętrznych
 
Docieplenie wykuszy  
Remont podestu z kostki i schodów wraz z wykonaniem 
odprowadzenia wody deszczowej
 

Uwaga!
Planowane prace remontowe stanowią plan ramowy, który może ulec zmianie.

wstecz
Top