Informacja z prac Rady Nadzorczej SM „Hutnik” - I kwartał 2022

Sprawozdania z posiedzenia Rady Nadzorczej w I kwartale 2022r
 

     W dniu 05.01.2022r odbyło się posiedzenie Rady Nadzorczej w którym uczestniczyli Prezes Zarządu, Główna Księgowa i Dyrektor ds. technicznych poświęcone proponowanym zmianom w „Regulaminie wynagradzania członków Zarządu SM „Hutnik”. Zapoznano się ze sprawozdaniem i wnioskami komisji technicznej dot. stanu przygotowań do przetargów w 2022r. Przyjęto informacje Zarządu z działalności w grudniu 2021. W poczet członków Spółdzielni przyjęto 3 osoby.

     W dniu 07.02.2022r. odbyło się posiedzenie Rady Nadzorczej w którym uczestniczyli Prezes Zarządu, Główna Księgowa oraz Dyrektor ds. technicznych.Przyjęto sprawozdanie wraz z wnioskami komisji rewizyjnej  dot. kontroli rejestru uchwał Rady Nadzorczej, sprawozdanie komisji członkowsko-mieszkaniowej dot. przeprowadzanych przetargów lokali mieszkalnych w latach 2020-2021, sprawozdanie komisji technicznej dot. prac dodatkowych w poszczególnych administracjach wykraczających poza  zawarte umowy ryczałtowe z firmami „Kuźnia” i „Martech”. Dokonano zmian w „Regulaminie rozliczania kosztów dostawy wody i odprowadzania ścieków oraz ustalania odpłatności za wodę i ścieki w SM „Hutnik”. Przyjęto informację Zarządu z działalności w miesiącu styczniu 2022r. Przyjęto w poczet członków 3 osoby.

     W dniu 04.03.2022r. odbyło się posiedzenie Rady Nadzorczej w którym uczestniczyli Prezes Zarządu, Główna Księgowa, Dyrektor ds. technicznych.Przyjęto sprawozdanie wraz z wnioskami komisji rewizyjnej dot. wykorzystania funduszu płac – bez uwag. Przyjęto sprawozdanie wraz z wnioskami komisji członkowsko-mieszkaniowej dot. zadłużeń lokali i mieszkań znajdujących się w zasobach SM „Hutnik”. Pozytywnie oceniono aktywnie prowadzoną działalność windykacyjną wobec dłużników. Przyjęto sprawozdanie komisji technicznej dot. podejmowanych przez Zarząd działań w zakresie zasad segregacji śmieci ich odbioru. Zatwierdzono zmiany w Regulaminie udzielania zamówień na roboty budowlane, dostawy i usługi w SM „Hutnik”. Przyjęto poczet członków Spółdzielni 3 osoby.

 

                                                                                                              Przewodniczący Rady Nadzorczej
                                                                                                           mgr Adam Pałucha

 

Wstecz
Top