Wybory członków do Rady Nadzorczej Spółdzielni

SZANOWNI PAŃSTWO

CZŁONKOWIE SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ „HUTNIK” W ZAWIERCIU

 

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „HUTNIK” w Zawierciu informuje, iż na podstawie art.36 §9-13 ustawy – Prawo spółdzielcze, podjął decyzję o podjęciu określonych uchwał przez Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni na piśmie, a w tym uchwały o wyborze członków Rady Nadzorczej Spółdzielni na kadencję 2021-2024.

 

Wybieranych będzie 9 członków Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „HUTNIK” w Zawierciu podczas głosowania tajnego na piśmie, które odbędzie się w dniach 25,26,27 maja 2021r w godzinach od 10:00 – 13:00 oraz od 15:00 – 18:00 w klubie „HUTNIK” w Zawierciu przy ul. Paderewskiego 51.

Do Rady Nadzorczej mogą być wybierani tylko członkowie Spółdzielni oraz osoby niebędące członkami Spółdzielni, jako pełnomocnicy osób prawnych.

Kandydatów do Rady Nadzorczej zgłasza grupa co najmniej 10 członków Spółdzielni.

Zgłoszenie kandydatur członków Rady Nadzorczej odbywa się pisemnie z podaniem:

    - imienia i nazwiska kandydata,

    - imienia i nazwiska osoby zgłaszającej.

Do pisemnego zgłoszenia kandydata należy dołączyć załączniki na które składają się:

    - pisemna zgoda na kandydowanie,

    - oświadczenie, że kandydat nie jest zatrudniony w Spółdzielni,

    - oświadczenie, że kandydat nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec Spółdzielni,

    - oświadczenie, że kandydat nie posiada zadłużenia w Spółdzielni,

  - oświadczenie, że kandydat nie pełnił funkcji członka Rady Nadzorczej przez dwie kolejne kadencje. Członek Spółdzielni może ponownie kandydować do Rady Nadzorczej jeśli nie pełnił funkcji członka Rady Nadzorczej przez jedną kolejną kadencję,

   - oświadczenie o zgodzie na publikację wizerunku i danych osobowych niezbędnych do celów przeprowadzenia wyborów do Rady Nadzorczej.

Druki zgłoszenia kandydata i oświadczenia kandydata zgłaszający pobierają w siedzibie Spółdzielni przy ul. Rataja 31a w Zawierciu w Biurze Obsługi Klienta w godzinach: poniedziałek 10:00-15:40, wtorek-piątek 10:00-14:00 lub na stronie internetowej Spółdzielni: sm-hutnik.pl.

Wszystkie zgłoszenia kandydatów na członków Rady Nadzorczej wraz z załącznikami powinny zostać złożone w Biurze Obsługi Klienta Spółdzielni przy ul. Rataja 31a w Zawierciu w godzinach:

poniedziałek 10:00-15:40, wtorek-piątek 10:00-14:00 do dnia 09.04.2021r.

Kandydaci na członków Rady Nadzorczej mogą dokonać swojej prezentacji na piśmie do dnia 19.04.2021r. Prezentacja nie może zawierać więcej niż 1800 znaków pisarskich. Może być dołączone zdjęcie (w wersji elektronicznej jpg o wymiarach 1200x800 px i wielkości nie przekraczającej 2MB) wraz z oświadczeniem o zgodzie na rozpowszechnianie wizerunku poprzez zamieszczenie go w dokumentach Spółdzielni Mieszkaniowej „HUTNIK” w Zawierciu, poprzez publikację na stronie internetowej Spółdzielni oraz w gazecie „Twój Kąt” – zgodnie z art. 81 ustawy – Prawo autorskie, oraz przetwarzanie danych osobowych na podstawie art. 6 ust.1 lit.c) RODO.

Materiały należy przekazać w formie elektronicznej na adres Spółdzielni: biuro@sm-hutnik.pl

Prezentacja może w szczególności zawierać informacje o kandydacie na członka Rady Nadzorczej dotyczące:

      - wykształcenia,

      - zatrudnienia,

      - pełnionych funkcji społecznych,

Prezentacja nie może zawierać informacji o kandydacie na członka Rady Nadzorczej dotyczących:

      - poglądów politycznych,

      - przekonań religijnych lub światopoglądowych,

      - przynależności do związków zawodowych lub partii politycznych,

      - zdrowia, seksualności lub orientacji seksualnej.

Spółdzielnia zastrzega, że w przekazanym tekście prezentacji może nastąpić redakcyjna korekta informacji o kandydacie (zmiana ułożenia tekstu). Spółdzielnia zastrzega sobie brak jakiejkolwiek odpowiedzialności za ujęte w prezentacji dane jeśli okazałyby się, iż są one niezgodne ze stanem faktycznym. 

                                                                                                                         
Zarząd Spółdzielni

Zgłoszenie kandydata do Rady Nadzorczej - pobierz plik


Wstecz
Top